Studija: Troškovi plaćanja male vrednosti na Kosovu i moguće uštede

04/03/2022

Centralna banka je realizovala sledeću studiju, uz podršku Svetske banke u okviru Programa doznaka i plaćanja koji finansira Švajcarski državni sekretarijat za ekonomska pitanja (SECO Remittances and Payments Program – RPP).

Ova studija je izvršena prema metodologiji koju je izradila Grupa Svetske banke za razvoj platnih sistema – PSDG (Praktični vodič za merenje troškova plaćanja male vrednosti), koju je i u drugim zemljama realizovala Grupa za plaćanje u okviru Svetske Banke, koja je ocenjena kao efektivna u nastojanjima da se smanji upotreba fizičkog novca i identifikuju mogućnosti za smanjenje troškova korišćenja platnih instrumenata u ekonomiji.

Studija je zasnovana na podacima iz ankete putem upitnika koji su upravljani pripremljenim uzorkom za domaćinstva i biznise, za deo potražnje, kao i kod Centralne banke, komercijalne banke i NBFI koje rade na Kosovu, za deo ponude. Ova studija predstavlja procenu finansijskih i nefinansijskih troškova (troškova vremena utrošenog na plaćanje konvertovano u finansijske izraze prema pomenutoj metodologiji) različitih instrumenata plaćanja, koji se mogu koristiti za bolje orijentisanje razvojnih aktivnosti u oblasti plaćanja ka promenama sa većim uticajem na povećanje efikasnosti usluga plaćanja.

Povećanje efikasnosti koja proizilazi iz prelaska na instrumente manjih plaćanja sa nižim troškovima i efikasnijim korišćenjem ovih instrumenata može pružiti značajne koristi za ekonomski razvoj i rast, smanjenjem transakcionih troškova za razmenu dobara i usluga. Smanjenje troškova malih plaćanja može biti praćeno i proširenjem pristupa elektronskom plaćanju na domaćinstva sa nižim primanjima i mikro i mala preduzeća, čime bi se poboljšala efikasnost nacionalnog sistema plaćanja, uz proširenje pristupa najsavremenijim instrumentima plaćanja.

Pored identifikacije visokih troškova korišćenja gotovine za ekonomiju zemlje u celini, uključujući troškove za korisnike i pružaoce platnih usluga (oko 2,7% BDP), studija ima za cilj da predstavi kategorije glavnih troškova za svakog od ekonomskih aktera i mogućnosti uštede kroz zamenu gotovinskog plaćanja i drugih oblika plaćanja u fizičkom obliku (papirni kreditni transferi) elektronskim plaćanjem (kartice, elektronski kreditni transferi).

Troškovi plaćanja male vrednosti na Kosovu i moguće uštede