Studentë të dalluar përfundojnë Programin e praktikës në BQK