Zatezna kamata u komercijalnim transakcijama

Ova stranica se ažurira polugodišnje od 1 februara i 1avgusta svake kalendarske godine. U slučajevima kada CBK nije objavila referentnu kamatnu stopu na snazi , trebalo bi koristi referentnu kamatnu stopu koju je CBK nedavno objavio.
Na osnovu zakona o zateznoj kamati u komercijalnim transakcija (Zakon Br. 05/L-110), CBK objavljuje redovne podatke za šest meseci za refernte kamate kao deo zakonske kamate .
Ovaj zakon je objavljen u Službenom listu Republike Kosova br. 38 od 21 novembra 2016. Zakon ima za cilj sprečavanje zakašnjavanja plaćanja trgovačkih transakcija, kao i da određivanje pravila za rokove i način obračuna zatezne kamate , pri snabdevanju robom i uslugama između trgovačkih društva i javnih organa.

Poslednje ažuriranje : 01.februara, 2023

Note:
1Zakon br.05/L110 o zateznoj kamati u komercijalnim transakcija
________________________________________
2Zakonska zatezna kamata – obična kamata na zakasnelo plaćanje po stopi koja je jednaka zbiru referntne kamatne stope i kamate koja iznosi najmanje osam (8) poena procenta;
3Referentna kamatna stopa – za potrebe ovog zakona , je prosečna kamatna stopa na nove kredite u poslednjih šest (6) meseci koju je CBK objavio;
4Zatezna kamtna stopa – je kamatna stopa od najmanje osam (8) poena procenta , u skladu sa zakonom o zateznoj kamati na trgovačke transakcije (vidi član 3 Definicije , tačka 1.6).