Zatezna kamata u komercijalnim transakcijama

Ova stranica se ažurira polugodišnje od 1 februara i 1avgusta svake kalendarske godine. U slučajevima kada CBK nije objavila referentnu kamatnu stopu na snazi , trebalo bi koristi referentnu kamatnu stopu koju je CBK nedavno objavio.
Na osnovu zakona o zateznoj kamati u komercijalnim transakcija (Zakon Br. 05/L-110), CBK objavljuje redovne podatke za šest meseci za refernte kamate kao deo zakonske kamate .
Ovaj zakon je objavljen u Službenom listu Republike Kosova br. 38 od 21 novembra 2016. Zakon ima za cilj sprečavanje zakašnjavanja plaćanja trgovačkih transakcija, kao i da određivanje pravila za rokove i način obračuna zatezne kamate , pri snabdevanju robom i uslugama između trgovačkih društva i javnih organa.

Poslednje ažuriranje :  30 Jul 2021

ZATEZNA KAMATA U KOMERCIJALNIM TRANSAKCIJAMA
Za ugovoreni period:
Od:Do: Zakonska kamatna stopaReferentna kamatna stopaFiksna
kamata
07.12.201631.12.201615.65%7.65%8.00%
01.01.201730.06.201715.30%7.30%8.00%
01.07.201731.12.201714.98%6.98%8.00%
01.01.201830.06.201814.68%6.68%8.00%
01.07.201831.12.201814.80%6.80%8.00%
01.01.2019 30.06.201914.49%6.49%8.00%
01.07.201931.12.201914.59%6.59%8.00%
01.01.202030.06.202014.43%6.43%8.00%
01.07.202031.12.202014.26%6.26%8.00%
01.01.202130.06.202114.16%6.16%8.00%
01.07.202131.12.202114.06%6.06%8.00%

Note:
1Zakon br.05/L110 o zateznoj kamati u komercijalnim transakcija
________________________________________
2Zakonska zatezna kamata – obična kamata na zakasnelo plaćanje po stopi koja je jednaka zbiru referntne kamatne stope i kamate koja iznosi najmanje osam (8) poena procenta;
3Referentna kamatna stopa – za potrebe ovog zakona , je prosečna kamatna stopa na nove kredite u poslednjih šest (6) meseci koju je CBK objavio;
4Zatezna kamtna stopa – je kamatna stopa od najmanje osam (8) poena procenta , u skladu sa zakonom o zateznoj kamati na trgovačke transakcije (vidi član 3 Definicije , tačka 1.6).