Vremenske Serije

SadržajNajnoviji podaciNapomena
MONETARNA FINANSIJSKA STATISTIKA  
  KORPORACIJA FINANSIJSKI  
            Pregled finansijskih korporacijaSeptembar 2020 
  DEPOZITNI KORPORACIJA   
            Pregled depozitnih korporacijaOktobar 2020 
  CENTRALNA BANKA  
            Pregled CBK-aDecembar 2020 
            Bilans stanja CBK-aDecembar 2020 
  KOMERCIJALNE BANKE  
            Pregled drugih depozitnih korporacijaNovembar 2020 
            Bilans stanja drugih depozitnih korporacijaNovembar  2020 
            Pregled o prihodima DDK-aNovembar 2020 
            Depoziti na evro u DDKNovembar  2020 
            Depoziti na ne-evro u DDKNovembar  2020 
            Krediti u druge depozitne korporacije po orginalnom zrelost Novembar 2020 
            Pozajmice u DDKNovembar 2020 
            DDK krediti – po dospeću Novembar  2020 
            DDK ulaganja u kredite i depoziteNovembar  2020 
            Novi krediti DDK-a Novembar 2020 
            Novi depoziti DDK-aNovembar  2020 
            Krediti DDK – prema ekonomskim sektorimaNovembar  2020 
            Efektivne kamatne stope DDK-a na krediteNovembar  2020 
            Efektivne kamatne stope DDK-a na depoziteNovembar  2020 
            Vladine hartije od vrednosti – Kamatne stope i vrednostNovembar 2020 
            Devizni kursNovembar 2020 
            Platni sistemOktobar  2020 
            Mreža DDK-a i broj zaposlenihOktobar 2020 
  DRUGIH FINANSIJSKIH KORPORACIJA  
            Bilans Stanja DFKSeptembar 2020 
            Pregled drugih finansijskih korporacijaSeptembar 2020 
  PENZIONI FONDOVI  
            Pregled penzijskih fondovaNovembar 2020 
       Bilans stanja penzijonih fondovaNovembar 2020
  OSIGURAVAJUCIH KOMPANIJA  
            Pregled osiguravajucih kompanijaOktobar  2020 
            Bilancs stanja osigurasijucih drustavaOktobar 2020 
            Izveštaj o prihodima osiguravajucih kompanijaOktobar 2020 
            Aktivnost osiguravajucih kompanijaOktobar   2020 
  MIKROFINANSIJSKIH INSTITUCIJA  
            Pregled ostalih finansijskih posrednikaOktobar  2020 
            Bilans stanja ostalih finansijskih posrednikaOktobar  2020 
            Pregled ostalih finansijskih posrednikaOktobar  2020 
            Novi krediti ostalih finansijskih posrednikaOktobar  2020 
            Krediti ostalih finansijskih posrednika po ekonomskim sektorimaOktobar 2020 
            Lizing ostalih finansijskih posrednikaOktobar  2020 
            Aktivnost ostalih finansijskih posrednikaOktobar  2020                     
            Efektivne kamatne stope ostalih finansijskih posrednikaOktobar  2020 
            Novi krediti ostalih finansijskih posrednikaOktobar  2020 
  FINANSIJSKI POMOCNA   
            Finansijski pomocna sredstvaSeptembar 2020 
            Bilans stanja finansijskih pomocnikaOktobar 2020 
            Bilans uspeha finansijskih pomocnikaOktobar  2020 
STATISTIKA SPOLJNE SEKTORA  
   NOMINALNI I REALNI EFEKTIVNI DEVIZNI KURS  
        Nominalni i realni efektivni devizni kursNovembar  2020 
Platni bilans i pozicija međunarodnih ulaganja  
      Harmonizacija izmedju BP i MIPK3 2020 
PLATNI BILANS  
    Platni bilans – glavne komponenteOktobar 2020 
      Tekuci racunOktobar 2020 
        RobaOktobar 2020 
          Izvoz – prema trgovinskim partnerimaOktobar 2020 
          Uvoz – prema trgovinskim partnerimaNovembar  2020 
          Izvoz – prema ekonomskim kategorijamaNovembar  2020 
          Uvoz – prema ekonomskim kategorijamaNovembar 2020 
          Uvoz – prema zemljama i ekonomskim kategorijamaNovembar 2020 
          Uvoz – prema glavnim ekonomskim kategorijamaNovembar 2020 
        UslugeOktobar 2020 
        PrihodiOktobar 2020 
        Tekuci transferiOktobar 2020 
          Doznake prema kanalimaNovembar 2020 
          Doznake prema zemljamaK3 2020 
        Racun kapitalaOktobar 2020 
        Finansijski racunOktobar 2020 
          Strana direktna investicija – prema finansijskim instrumentimaOktobar 2020 
          Strana direktna investicija – prema sektorimaOktobar 2020 
          Strana direktna investicija – prema zemljamaOktobar 2020 
    MEDJUNARODNA INVESTICIONA POZICIJA (MIP)  
        Medjunarodna investiciona pozicija (MIP)K3 2020 
        Medjunarodna investiciona pozicija po sektorimaK3 2020 
        Sredstva i obaveze MIPK3 2020 
        Strana direktna investicija u Kosovo – prema geografskim kriterijumimaK3 2020 
        Pozicija portfolio investicijeK3 2020 
         Medjunarodne RezerveDecembar 2020 
   SPOLJNI DUG  
        Neto pozicija spoljnog dugaK3 2020 
        Bruto spoljni dug od kreditoraK3 2020 
        Plan vracanja spoljnog javnog dugaK3 2020 
        Bruto pozicija spoljnog dugaK3 2020 
   
   

Note: In the column „Notes“ statistical tables that contain preliminary data are noted with „(p)“.