Vremenske Serije

SadržajNajnoviji podaciNapomena
MONETARNA FINANSIJSKA STATISTIKA  
  KORPORACIJA FINANSIJSKI  
            Pregled finansijskih korporacijaMaj 2021 
  DEPOZITNI KORPORACIJA   
            Pregled depozitnih korporacija June  2021 
  CENTRALNA BANKA  
            Pregled CBK-aJune 2021 
            Bilans stanja CBK-aJune 2021 
  KOMERCIJALNE BANKE  
            Pregled drugih depozitnih korporacija June 2021 
            Bilans stanja drugih depozitnih korporacija June  2021 
            Pregled o prihodima DDK-aMaj 2021 
            Depoziti na evro u DDK June 2021 
            Depoziti na ne-evro u DDK June  2021 
            Krediti u druge depozitne korporacije po orginalnom zrelost  June  2021 
            Pozajmice u DDK June  2021 
            DDK krediti – po dospeću  June  2021 
            DDK ulaganja u kredite i depozite June  2021 
            Novi krediti DDK-a  June  2021 
            Novi depoziti DDK-a June  2021 
            Krediti DDK – prema ekonomskim sektorima June 2021 
            Efektivne kamatne stope DDK-a na kredite June  2021 
            Efektivne kamatne stope DDK-a na depozite June  2021 
            Vladine hartije od vrednosti – Kamatne stope i vrednost June 2021 
            Devizni kursJune 2021 
            Platni sistemMaj 2021 
            Mrezha DDK-a i broj zaposlenihMaj 2021 
  DRUGIH FINANSIJSKIH KORPORACIJA  
            Bilans Stanja DFKMaj 2021 
            Pregled drugih finansijskih korporacijaMaj 2021 
  PENZIONI FONDOVI  
            Pregled penzijskih fondovaMaj 2021 
       Bilans stanja penzijonih fondovaMa 2021
  OSIGURAVAJUCIH KOMPANIJA  
            Pregled osiguravajucih kompanijaMaj 2021 
            Bilancs stanja osigurasijucih drustavaMaj 2021 
            Izveštaj o prihodima osiguravajucih kompanijaMaj 2021 
            Aktivnost osiguravajucih kompanijaMaj 2021 
  MIKROFINANSIJSKIH INSTITUCIJA  
            Pregled ostalih finansijskih posrednikaMaj 2021 
            Bilans stanja ostalih finansijskih posrednikaMaj 2021 
            Pregled ostalih finansijskih posrednikaMaj 2021 
            Novi krediti ostalih finansijskih posrednikaMaj 2021 
            Krediti ostalih finansijskih posrednika po ekonomskim sektorimaMaj 2021 
            Lizing ostalih finansijskih posrednikaMaj 2021 
            Aktivnost ostalih finansijskih posrednikaMaj 2021                     
            Efektivne kamatne stope ostalih finansijskih posrednikaMaj 2021 
            Novi krediti ostalih finansijskih posrednikaMaj 2021 
  FINANSIJSKI POMOCNA   
            Finansijski pomocna sredstvaMaj 2021 
            Bilans stanja finansijskih pomocnikaMaj 2021 
            Bilans uspeha finansijskih pomocnikaMaj 2021 
STATISTIKA SPOLJNE SEKTORA  
   NOMINALNI I REALNI EFEKTIVNI DEVIZNI KURS  
        Nominalni i realni efektivni devizni kursApril 2021 
Platni bilans i pozicija međunarodnih ulaganja  
      Harmonizacija izmedju BP i MIPK1 2021 
PLATNI BILANS  
    Platni bilans – glavne komponenteApril 2021 
      Tekuci racunApril   2021 
        RobaApril 2021 
          Izvoz – prema trgovinskim partnerimaApril 2021 
          Uvoz – prema trgovinskim partnerimaApril 2021 
          Izvoz – prema ekonomskim kategorijamaApril 2021 
          Uvoz – prema ekonomskim kategorijamaApril 2021 
          Uvoz – prema zemljama i ekonomskim kategorijamaApril 2021 
          Uvoz – prema glavnim ekonomskim kategorijamaApril 2020 
        UslugeApril 2021 
        PrihodiApril 2021 
        Tekuci transferiApril  2021 
          Doznake prema kanalimaApril  2021 
          Doznake prema zemljamaApril  2020 
        Racun kapitalaApril  2021 
        Finansijski racunApril 2021 
          Strana direktna investicija – prema finansijskim instrumentimaApril  2021 
          Strana direktna investicija – prema sektorimaApril 2021 
          Strana direktna investicija – prema zemljamaApril  2021 
    MEDJUNARODNA INVESTICIONA POZICIJA (MIP)  
        Medjunarodna investiciona pozicija (MIP)K1 2021 
        Medjunarodna investiciona pozicija po sektorimaK1 2021 
        Sredstva i obaveze MIPK1 2021 
        Strana direktna investicija u Kosovo – prema geografskim kriterijumimaK1 2021 
        Pozicija portfolio investicijeK1 2021 
         Medjunarodne RezerveJune 2021 
   SPOLJNI DUG  
        Neto pozicija spoljnog dugaK1 2021 
        Bruto spoljni dug od kreditoraK1 2021 
        Plan vracanja spoljnog javnog dugaK1 2021 
        Bruto pozicija spoljnog dugaK1 2021 
   
   

Note: In the column „Notes“ statistical tables that contain preliminary data are noted with „(p)“.