O statistici

Statistička funkcija CBK-a

Na osnovu zakona o Centralnoj Banci Republike Kosova (CBK), CBK-a prikuplja, sastavlja i objavljuje statističke podatke o realizaciji njenih ciljeva i šire.  Istovremeno, CBK pruža i informacije u vezi statističke metodike.  Statistike koje dolaze u okviru odgovornosti CBK-a su:
Monetarne i Finansijske Statistike, Statistike Spoljnog  Sektora.

Sastavljene i publikovane statistike u oblasti odgovornosti CBK su  skladu sa međunarodnim statističkim standardima Međunarodnog monetarnog fonda, Evropske centralne banke , Eurostata.
Izvori podataka u vezi sastavljanja monetarnih i finansijskih statistika i platnog bilansa su: CBK-a, komercijalne banke, ostale finansijske korporacije (kompanije osiguranja, penzijski fondovi, i t.d.), vladine institucije, ne finansijske kompanije, donatori, i t.dj.
Pored ovog, CBK pruža selektivne informacije o fiskalnom i o realnom  sektoru na Kosovu.

Za više informacija o statističkim  funkcijama, pogledajte:Za dodatne informacije oko statistika  kontaktirajte:
statistics@bqk-kos.org