Vlerësim Tremujor i Zhvillimeve Makroekonomike

Vlerësimi Tremujor i Zhvillimeve Makroekonomike është publikim periodik që analizon zhvillimet kryesore makroekonomike në Eurozonë, në vendet e rajonit të Ballkanit dhe ekonominë e Kosovës. Dinamikat në ekonominë e Kosovës analizohen në akordim me katër sektorët e ekonomisë: sektorin real, financiar, të jashtëm dhe sektorin fiskal. Raporti publikohet në baza tre mujore me të dhënat e fundit në dispozicion.

... ...

Vlerësimi Tremujor i Zhvillimeve Makroekonomike (TM4 2019)

31 mars 2020
... ...

Vlerësimi Tremujor i Zhvillimeve Makroekonomike (TM3 2019)

24 dhjetor 2019
......

Vlerësimi Tremujor i Zhvillimeve Makroekonomike (TM2 2019)

25 shtator 2019
... ...

Vlerësimi Tremujor i Zhvillimeve Makroekonomike (TM1 2019)

6 qershor 2019
... ...

Vlerësimi Tremujor i Zhvillimeve Makroekonomike (TM4 2018)

7 mars 2019
... ...

Vlerësimi Tremujor i Zhvillimeve Makroekonomike (TM3 2018)

26 nëntor 2018
... ...

Vlerësimi tremujor i zhvillimeve makroekonomike (TM2 2018)

6 nëntor 2018