Vlerësimi tremujor i zhvillimeve makroekonomike

Vlerësimi Tremujor i Zhvillimeve Makroekonomike është publikim periodik që analizon zhvillimet kryesore makroekonomike në Eurozonë, në vendet e rajonit të Ballkanit dhe ekonominë e Kosovës. Dinamikat në ekonominë e Kosovës analizohen në akordim me katër sektorët e ekonomisë: sektorin real, financiar, të jashtëm dhe sektorin fiskal. Raporti publikohet në baza tre mujore me të dhënat e fundit në dispozicion.

... ...

Vlerësimi Tremujor i Zhvillimeve Makroekonomike (TM4 2019)

  31 mars 2020
... ...

Vlerësimi Tremujor i Zhvillimeve Makroekonomike (TM3 2019)

  24 dhjetor 2019
... ...

Vlerësimi Tremujor i Zhvillimeve Makroekonomike (TM2 2019)

  25 shtator 2019
... ...

Vlerësimi Tremujor i Zhvillimeve Makroekonomike (TM1 2019)

  6 qershor 2019
... ...

Vlerësimi Tremujor i Zhvillimeve Makroekonomike (TM4 2018)

  7 mars 2019
... ...

Vlerësimi Tremujor i Zhvillimeve Makroekonomike (TM3 2018)

  26 nëntor 2018
... ...

Vlerësimi tremujor i zhvillimeve makroekonomike (TM2 2018)

  6 nëntor 2018