Vlerësim Tremujor i Ekonomisë

Vlerësimi Tremujor i Ekonomisë është publikim periodik që publikohet në baza tremujore, me të dhënat e fundit në dispozicion. Raporti analizon zhvillimet kryesore në eurozonë dhe rajon, tregjet globale dhe në ekonominë e Kosovës. Në kuadër të ekonomisë së Kosovës, raporti analizon dinamikat e zhvillimeve makroekonomike në vend ndarë në sektorët kryesor të ekonomisë si sektori real, financiar, i jashtëm dhe fiskal. Raporti gjithashtu synon që përmes analizës, të elaboroj mbi pritjet/parashikimet makroekonomike si për eurozonë, ashtu edhe për rajon dhe ekonomi të vendit.