Ngarkesa me borxh e klientëve bankarë në Kosovë

Studimi “Ngarkesa me Borxh e Klientëve Bankarë në Kosovë” është publikim i ri i Bankës Qendrore të Republikës së Kosovës, i cili synon të informojë publikun e gjerë, profesionistët dhe autoritetet  vendimmarrëse mbi ngarkueshmërinë e klientëve bankarë me borxh. Raporti paraqet analizë të trendeve të huamarrjes, performancës së pagesës së obligimeve kreditore dhe nivelit të ngarkesës së huamarrësve individualë dhe ndërmarrjeve, si dhe synon të identifikojë faktorët që ndërlidhen me rrezikun e mbingarkesës me borxh të klientëve.