Materiale Kërkimore

Materialet kërkimore janë publikime joperiodike të cilat përfshijnë analizë të temave të caktuara që kanë karakter kërkimor dhe që ndërlidhen me objektivat kryesore të BQK-së. Një ndër qëllimet e këtyre publikimeve është nxitja e debateve për tema ekonomike relevante dhe si të tilla nuk konsiderohen se përfaqësojnë qëndrim zyrtar të BQK-së.

Materialet kërkimore:

 
... ...

Modeli MakroEkonometrik i Bankës Qendrore të Republikës së Kosovës (Material studimor nr. 9)

  15 nëntor 2018
... ...

Përcaktuesit makroekonomikë të remitencave në Kosovë: Analizë me të dhëna panel (Material studimor nr. 8)

  25 prill 2018
... ...

Identifikimi i Bankave me Rëndësi Sistemike dhe Kapitalit Shtesë në Kosovë (Material studimor nr.7)

  11 dhjetor 2017
... ...

Harta e Stabilitetit Financiar të Kosovës (Material studimor nr. 6)

  12 dhjetor 2016
... ...

Material Diskutimi (nr. 3)

  9 mars 2009
... ...

Material Diskutimi (nr. 2)

  1 shkurt 2006
... ...

Material Diskutimi (nr. 1)

  20 qershor 2005