Stabiliteti Financiar – ndërtimi i kapaciteteve, besueshmërisë dhe sistemeve për një rrregullativë efektive: roli i BQK-së

12/05/2011

Fjalim i z.Gani Gërguri-Guvernator, Banka Qendrore e Republikës së Kosovës (BQK)
Prezantuar në Konferencën e parë ndërkombëtare mbi Raportimin Financiar në Kosovë, organizuar nga Shoqata e Kontabilistëve të Certifikuar dhe Auditorëve të Kosovës (ShKCAK)
Hotel Emerald, Prishtinë, Kosovë, 12 maj 2011...më shumë