Sqarim për Opinion

09/12/2019

Me qëllim të informimit të drejtë të opinionit dhe klientëve , Banka Qendrore e Republikës së Kosovës pas vendimit për revokim të regjistrimit dhe inicim të procedurave të likuidimit për institucionin mikrofinanciar “Iute Credit Kosovo” Sh. A. dhe për institucionin financiar jobankar “Monego” jep këtë sqarim.
Pas marrjes së vendimit, BQK-ja ka caktuar likuidatorët në dy institucionet e lartpërmendura, të cilët do të vazhdojnë punën e tyre bazuar në ligjet dhe rregulloret që janë në fuqi.

Gjithashtu, kreditë e marra nga klientët tek këto institucione duhet të kthehen, bazuar në kushtet e kredisë dhe afatet siç specifikohet në kontratën e nënshkruar nga kredimarrësi dhe kredidhënësi, ku çdo vonesë në pagesën e kësteve ndikon në rritjen e këstit.

Për më shumë, likuidatorët kanë vendosur informatat nëpër degët e institucioneve përkatëse se ku klientët mund t’i paguajnë këstet.

Në vijim ua sjellim informacionet se ku mund të drejtohen klientët dhe mediat për çdo informacion që lidhet me dy institucionet.

IMF “Iute Credit Kosovo”

Likuidator: Eduard Bakija

Adresa: Rr.Bill Klinton Mulliri i Praskut, Objekti A2, Ll.B 1, Lokali 2

Telefon: 038 406080

E-mail: info@iutecredit.org

Të gjitha pagesat (këstet) sipas marrëveshjeve kreditore (kontratave) mund të bëhen në institucionet financiare:

  • Posta e Kosovës
  • Moneta-Moneygram
  • Ria Capital
  • Vllesa-CO


IFJB “Monego”

Likuidator: Visar Zeneli
Adresa: Mbreti Zogu I, Nr. 2, Prishtinë

Kërkesa për mbylljen e kredisë së tërësishme (parapagim) sipas marrëveshjeve kreditore (kontratave) mund të bëhet përmes telefonit sipas udhëzimit më poshtë, apo në Zyrën Qendrore të Monego në rrugën Mbreti Zogu I, Nr.2. Po ashtu verifikimi i obligimeve për pagesë mund të bëhet duke kontaktuar Qendrën e thirrjeve në numrat e poshtëshënuar:
0800 777 88 dhe 038 777 888 si dhe email: 
info@monego.com.
           
Të gjitha pagesat (këstet) sipas marrëveshjeve kreditore (kontratave) mund të bëhen në institucionet financiare:
Banka për Biznes (BPB) 1300001500011968 
Posta e Kosovës
Western Union
Vllesa-CO
Banka Ekonomike - 1401000013657003
TEB Bank - 2011000145406920