Strategjia për zhvillimin e Sistemit Kombëtar të Pagesave

Mbështetur në objektivat kryesore dhe kompetencat e veçanta të cilat i parasheh Ligji mbi Bankën Qendrore të Republikës së Kosovës (BQK) si dhe duke pasur parasysh rëndësinë e një qasjeje strategjike për zhvillimin e sistemit kombëtar të pagesave (SKP), BQK në bashkëpunim me akterë të tjerë ka hyrë në një proces strategjikë për të modernizuar Sistemin Kombëtar të Pagesave në Kosovë. Ky proces synon zhvillimin e një sistemi koherent, efikas, të sigurt, të leverdishëm dhe të integruar.

Dokumentet e strategjisë:

Vizioni i Sistemit Kombëtar të Pagesave në të Ardhmen (pdf)
Grupet Punuese të parapara në strategjinë e zhvillimit të Sistemit Kombëtar të Pagesave:

Vendimi Ekzekutiv BQK 2010/2