Është nënshkruar memorandumi i bashkëpunimit në mes të BQK-së dhe ANO-së