Seminar i përbashkët në mes Bankës Botërore dhe Bankës Qendrore të Republikës së Kosovës dhe Shoqatës së Kompanive të Sigurimit të Kosovës

15/02/2010

NJË HAP MË AFËR LIBERALIZIMIT TË TARIFAVE TË SIGURIMIT TË DETYRUESHËM TË AUTOPËRGJEJGËSISË

“Një hap më afër liberalizimit të sigurimit të detyrueshëm të autopërgjegjësisë” ishte tema e workshopit e organizuar nga BQK-ja në bashkëpunim me Bankën Botërore,  që ka tubuar në Prishtinë ekspertë me renome botërore të fushës së sigurimeve .Të pranishëm në këtë workshop ishin zyrtarët e BQK-së, përfaqësues nga Banka Boterore , Turqia, Italia, Britania e Madhe , zyrtarët e Autoritetit të  Mbikëqyrjes Financiare nga  Shqipëria, përfaqësues nga Shoqata e Sigurimeve të Kosovës  dhe nga Kompanitë e Sigurimeve që veprojnë në Kosovë.

Fillimisht  pjesëmarrësve  mirëseardhje u ka uruar guvernatori i BQK-së z.Hashim Rexhepi,  i cili në vijim të fjalës së tij është ndalur tek rëndësia e këtij workshopi. Guvernatori në një rezyme të tij ka potencuar po ashtu edhe për sfidat dhe të arriturat që kanë përcjellë industrinë e sigurimeve ndër vite . Guvernatori Rexhepi po ashtu përmendi edhe hapat e parë që janë marrë nga BQK-ja në bashkëpunim me industrinë e sigurimeve për liberalizimin  e kontrolluar  të produktit TPL dhe po ashtu potencoi rëndësinë e këtij procesi që ka gjetur zbatim në industrinë e sigurimeve që nga aplikimi i tij e deri më sot.

Guvernatori Rexhepi ka njoftuar pjesëmarrësit se liberalizimi nënkupton  transparencën e plotë  të aktiviteteve siguruese, ngritjen e fuqisë financiare, profilizim dhe selektimin e rrezikut bazuar në objektivat e  një kompanie. Ai ka përcjellë mesazhin tek përfaqësuesit e industrisë se duhet të jenë gati për sfidat që i presin gjatë  futjes së plotë të tyre në procesin e liberalizimit. Ai ka porositur që kompanitë e sigurimeve duhet të investojnë në ngritjen e kapaciteteve me theks të veçantë për investimin në shkollimin e aktuarëve.  Po ashtu Guvernatori përcjelli në mesazhin e tij edhe të rejat e fundit që kanë të bëjnë me bazën themelore për kalimin  e industrisë në liberalizim të MTPL-së, që i parasheh korniza e re ligjore. Më këtë rast ai u shpreh se draft ligji për sigurimet e detyrueshme parasheh  që industria e sigurimit të kaloi në liberalizim  dhe kërkoi nga kompanitë e sigurimeve që të jenë të përgatitura për këtë sfidë që i pret. Në fjalën e saj drejtuar të pranishmëve znj. Elizabeta Gjoni ndër të tjera  ka cekur se temat e debatit të sotëm janë vazhdimësi e debatit të zhvilluar më herët në Tiranë dhe potencoi se: “Po përballemi me problemet e përbashkëta  dhe po ashtu ndodhemi si treg i përafërt – i njëjtë  edhe si rregullator përballë sfidave të njëjta  që na presin , përballë sfidave që përcjellë liberalizimi në përgjithësi”. Gjatë këtij workshopi kanë prezantuar edhe ekspertët e fushës së sigurimeve. Fillimisht me një prezantim që zgjoi interesimin e pjesëmarrësve është paraqitur znj.Serap Gonulal specialiste  e sektorit financiar të Bankës Botërore e cila shtjelloi temën “ Rëndësia e konkurrencës , përparësitë dhe dobësitë”, po ashtu znj.Gonulal ka prezantuar edhe temën  “Rregullimi i siguruesve - licencimi, aftësia paguese, trajtimi i drejtë i klientëve”.  Në vijim znj.Shkëndije Himaj ka prezantuar një studim rreth MTPL-së (liberalizmit të pjesshëm) në tregun e sigurimeve të Kosovës, ajo ka potencuar gjendjen ekzistuese zhvillimore në të cilën gjendet  industria e sigurimeve, të arriturat dhe fushat potenciale për zhvillim si dhe rrugën që duhet të ndjekë kjo industri drejtë liberalizimit të plotë konform rregullatives dhe standardeve ndërkombëtare.  Ndërkaq me praktikat e tyre janë paraqitur edhe ekspertë tjerë pjesëmarrës, si  z.Sergio Desantis ,  kryesues i statistikave dhe i studimeve aktuariale   ANIA (Shoqata e Sigurimeve të Italisë   me temën Liberalizimi i MTPL-së në praktikë ( rasti i Italisë), z. Desantis në vijim të këtij sesioni ka prezantuar edhe me temën “  Kalkulimi i primeve dhe rezervave ; z.Murat Disci ,zëvendësdrejtor i përgjithshëm i Kompanisë së Sigurimeve ERGO  dhe zëvendëskryetar i qendrës së bazës së të dhënave të sigurimeve  MTPL me temën  Liberalizimi i MTPL-së në praktikë (rasti i Turqisë); z. Nick Goulder  drejtor i aksidenteve ndërkombëtare  Willis Re, prezantoi temat “Harta rrugore drejt liberalizimit”dhe “Risigurimet”.

Pjesëmarrësit e kanë vlerësuar lartë workshopin me shpresë që bashkëpunimi i ndërsjellë rajonal të vazhdojë edhe më tej si dhe u potencua se takimet e tilla janë në dobi të gjithë industrisë së sigurimeve në Kosovë pa dallim. Ky workshop ishte fillimi i serive të workshopeve që do të mbahen me industrinë dhe përkrahjen e Bankës Botërore në mënyrë që të gjithë akterët të jenë të përgatitur sa më shumë për rrugën e liberalizimit.