Sastanak Guvernera Rexhepi sa Predsednikom Sejdiu o Godisnjem izvestaju 2009

30/06/2010

Danas Guverner Centralne Banke Republike Kosova g. Hashim Rexhepi zajedno sa svojom delegacijom , posetio je Predsednika države g. Fatmir Sejdiu u vezi razmatranja Godiṡnjeg izveṡtaja 2009.
Predsednik  Sejdiu zahvalio se  Guverneru i delegaciji  CBK-a  za posetu i pružanje  informacija  razvoja u finansijskom sektoru .
Sa druge strane,guverner  Rexhepi  zahvalio se predsedniku  Sejdiu za  pronalaženje  vremena  i pružanje mogućnosti  kako bi se ṡto   bliže upoznao sa  postignutim rezultatima  u  ostvarenju  finansijskog  sistema , izazova i budućnost ovog  važnog  sektora u  privredi Kosova.
Pitanja koje su pomenute od Guvernera  za koje  je i predsednik  bio interesovan , su ; realan i finansijski sektor ; fokusirajući  se na bankarski  sistem  i  osiguranja,  kao i njiohova budućnost.
Dok Guverner CBK-a nakon ṡto je pomenuo nekoliko značajnih  indikatora , preko  kojih  predsednik dobio  jedan opṡti  pregled  stanja finansijskog sistema, ponudio  mu jei  Godiṡnji izveṡtaj  2009 i upoznao   ga  da ovaj  izveṡtaj sadrži  bitne informacije kao na medjunarodnom  tako i na regionalnom  nivou , sa posebnim osvrtom na finansijski  sistem Kosova.
Na kraju  predsednik  Sejdiu nakonsto ṡto  je zahvalio  Guverneru  za celokupni  razvoj , zatražio je od njega  da ga  redovno izveṡtava  o razvojima  ovog  sektora.
Isto tako i  Guverner  je  zahvalio je  predsednika  na gostoprimstvo i finansijsku podrṡku  za  razvoj  i izrazio spremnost o redovnom  informisanju o  razvoju u  CBK.