Saopštenje za štampu

10/07/2023

Na osnovu Zakona br. 03/L-209 o Centralnoj banci Republike Kosovo, Komisija za izbor guvernera Centralne banke poslala je Skupštini Kosova i Vladi, listu izabranih kandidata kako sledi:
1.    Ahmet Ismaili   -  (84.67 bodova, od maksimalnih 100),
2.    Lulzim Ismajli   - (73.67 bodova, od maksimalnih 100).