Saopstenje za javnost

16/03/2011

16 mart 2011

Prema saopṡtenju za javnost od 4 marta 2011,  Panel na osnovu kriterijuma za ocenjivanje definisane ranije, objavio je uži spisak od tri 3 kandidata..
Na osnovu dopisa i pravnog tumacenja Medjunarodne Civilne Kancelarije (ICO), (na osnovu ovlascenja iz clana 2.2 d Aneks IX Sveobuhvatnog predloga za status Kosova  26 marta 2007) od 10 marta 2011, poslat Panelu za imenovanje Guvernera CBK, lista objavljena sa uzim izborom kandidata,od 4 marta 2011 je skracena.  Prema tumacenju /interpretiranju/ ICO- g. Gazmend Luboteni se smatra da ne ispunjava formalne uslove da bude imenovan na osnovu clana  18.6 predhodnog Zakona o Centralnoj banci Republike Kosova br. 03/L-074  i clana 38.1 Zakona o Centralnoj banci Republike Kosova br. 03/L-209 koji predvidja , da clan Upravnog odbora ne moze da sluzi vise od maksimalnog perioda od 10 godina na Odbor Centralne banke. 
Prema tome, Paneli za imenovanje Guvernera CBK,u skladu sa clanom 38. stavi 2. Zakona o Centralnoj banci Republike Kosova, ṡalje Skupstini Republike Kosova i Vladi, rang listu  imenovanih kandidata da popuni poziciju Guvernera CBK, kao sto sledi:
1. Gani Gërguri,
2. Safet Merovci