Republika Kosova pocinje ucesce na Opsti sistem diseminacije podataka MMF-a.