Republika e Kosovës fillon pjesëmarrjen në Sistemin e Shpërndarjes së të Dhënave të Përgjithshëm të FMN-së