Publikovane su finansijske statistike, doznake i trgovina robe za mesec avgust 2023. godine za ostale NBFI (ne-bankarske finansijske institucije)

26/09/2023

Prema kalendaru objavljivanja, CBK je objavila statistike za druge finansijske institucije za mesec avgust 2023. godine; https://bqk-kos.org/statistikat/serite-kohore/). Istovremeno su objavljene i doznake za mesec jul i preliminarne za avgust 2023. godine.
Ostali finansijski posrednici
Aktiva ostalih finansijskih posrednika na kraju avgusta 2023. godine povećana je za 20,5 miliona evra u odnosu na prethodni mesec i dostigla vrednost od 475,9 miliona evra. Ovom povećanju doprinelo je povećanje aktive u vidu depozita u komercijalnim bankama za 9,1 milion evra. U strukturi aktive mikro-finansijskog sektora dominiraju krediti, koji čine 70,2% ukupne aktive.
Bruto krediti ostalih finansijskih posrednika su u avgustu 2023. godine zabeležili vrednost od oko 334,2 miliona evra, što je povećanje od 5,6 miliona evra u odnosu na prethodni period.
Krediti domaćinstava u avgustu 2023. godine predstavljaju 62,5% ukupnih kredita mikro-finansijskog sektora.
Osiguravajuće kompanije
Aktiva osiguravajućih kompanija u avgustu 2023. godine iznosi 295,9 miliona evra, što predstavlja smanjenje od 0,4 miliona evra u odnosu na prethodni mesec.
Strukturu aktive u sektoru osiguranja čini bilans kod kojih komercijalne banke učestvuju sa 46,0%, hartije od vrednosti i ostala aktiva sa 27,6% aktive, dok reosiguranje čini 15,3% ukupne aktive.
Penzioni fondovi:
Aktiva Penzijskih fondova na kraju avgusta 2023. godine dostigla je vrednost od 2,61 milijarde evra, što predstavlja povećanje od 2,78 miliona evra u odnosu na prethodni mesec.
U strukturi aktive penzijskog sektora dominiraju hartije od vrednosti kapitala koje čine 75,9% ukupne aktive. Njihova vrednost u avgustu 2023. godine dostigla je 1,98 milijardi evra, što predstavlja smanjenje od 10,3 miliona evra u odnosu na prethodni mesec.
Doznake
Doznake do kraja jula 2023. godine dostigle su vrednost od oko 754 miliona evra, što predstavlja povećanje od 12 odsto u odnosu na isti period 2022. godine, gde su samo u julu iznosile 118,8 miliona evra. Doznake uglavnom dolaze iz zemalja EU-a, oko 70% ukupnih doznaka, od kojih Nemačka prednjači sa 38,1%, a slede Švajcarska sa 17,6% i SAD sa oko 7,5%.
Prema preliminarnim procenama, doznake za mesec avgust bile su oko 142,2 miliona evra. Najveći tokovi tokom ovog meseca bili su preko NBFI 42%, ostalih kanala 40%, a preko banaka 19%. Detaljnije publikaciju možete pronaći na sledećem linku: 31 Remittances-by channel.xls (live.com).