Publikohen statistikat financiare për institucionet tjera financiare (jo banka) dhe remitancat për muajin tetor 2023

27/11/2023

BQK sipas kalendarit të publikimeve publikoi statistikat për institucionet tjera financiare për muajin tetor 2023; https://bqk-kos.org/statistikat/serite-kohore/. Njëkohësisht, u publikuan remitancat për muajin shtator dhe ato preliminare për tetor 2023.


Ndërmjetësit tjerë financiar

Asetet e ndërmjetësve tjerë financiar në fund të muajit tetor 2023 janë rritur për 17.6 milionë euro krahasuar me muajin paraprak duke arritur vlerën 496.5 milionë euro. Struktura e aseteve të sektorit mikrofinanciar dominohet nga kreditë të cilat përbejnë 69.9% të gjithsej aseteve.
Kreditë bruto të ndërmjetëseve tjerë financiar shënuan vlerën për rreth 346.9 milionë euro në tetor 2023, rritje kjo për 7.2 milionë euro krahasuar me periudhën paraprake.
Kreditë ndaj ekonomive familjare në tetor 2023 përfaqësojnë 62.2% të gjithsej kredive të sektorit mikrofinanciar. Vlera kredive të reja në muajin tetor është 35.91 milionë ( në shtator ishte 35.45 milionë).

Kompanitë e sigurimeve
Asetet e Kompanive te sigurimit në fund të muajit tetor 2023 shënuan vlerën 300.4 milionë euro, e cila përfaqëson një ngritje prej rreth 100 mijë euro krahasuar me muajin paraprak.
Struktura e aseteve në sektorin e sigurimeve përbehet nga bilanci me bankat komerciale që përbëjnë 45.6% letrat me vlerë dhe asetet e tjera përbëjnë 28.4 % të aseteve ndërsa risigurimet e përbëjnë 15.1 % të gjithsej aseteve.

Fondet Pensionale

Asetet e Fondeve Pensionale në fund të muajit tetor 2023 janë zvogëluar për 21.5 milionë euro krahasuar me muajin paraprak duke shënuar vlerën 2.60 miliardë euro.
Struktura e aseteve të sektorit pensional dominohet nga letrat me vlerë të kapitalit që përbejnë 64% të gjithsej aseteve.
Gjendja e Letrave me Vlerë të Kapitalit ishte rreth 1.66 miliardë euro, në tetor 2023, duke shënuar zvogëlim për 305 milionë euro krahasuar me muajin paraprak. Kjo erdhi si pasojë e maturimit të instrumentit të kësaj kategorie dhe ri-investimit në një kategori tjetër të aseteve.

Remitancat
Sipas vlerësimeve preliminare remitancat për muajin tetor ishin rreth 110.5 milionë euro. Prurjet më të mëdha edhe gjatë këtij muaji kanë qenë përmes IFJB 60.4%, kanalet tjera 24.2%, ndërsa përmes bankave 15.4%.
Remitancat deri në fund të tetorit 2023 arritën vlerën rreth 1,119.7 milionë euro, që paraqet rritje prej 10.9% krahasuar me periudhën e njëjtë të vitit 2022.
Për më gjerësisht publikimin mund ta gjeni në linkun në vijim:
31 Remittances-by channel.xls (live.com)