Publikohen statistikat e bankave komerciale për janar 2024

26/02/2024

Sipas kalendarit të publikimeve, BQK publikoi statistikat e bankave komerciale për muajin janar 2024 (https://bqk-kos.org/statistikat/serite-kohore/).

Asetet e bankave komerciale kanë arritur vlerën në fund të muajit janar 2024 në 7.36 miliardë euro, duke shënuar ulje për 185.3 milionë euro, ose 2.5% krahasuar me muajin paraprak.

Investimet e bankave komerciale jashtë vendi (në formë të depozitave, letrave me vlerë dhe plasmanëve tjera) kanë arritur vlerën në fund të muajit janar 2024 në 1,19 miliardë euro, duke shënuar ulje për 73.1 milionë euro, ose 5.8% krahasuar me muajin paraprak.

Kreditë bruto kanë arritur vlerën në fund të muajit janar 2024 në 4.9 miliardë euro, duke shënuar ulje për 19.9 milionë euro, ose 0.41% krahasuar me muajin paraprak.

Vlera e kredive të reja në muajin janar 2024 ishte 137.9 milionë euro.

Depozitat e klientëve në janar 2024 kanë arritur vlerën prej 6.0 miliardë euro, duke shënuar ulje për 128.1 milionë euro, ose 2.1% krahasuar me muajin paraprak. Nga vlera e akumuluar e depozitave të klientëve rreth 25.9% janë të afatizuara. Sipas sektorëve, ekonomitë familjare dominojnë me rreth 66.7% të gjithsej vlerës së depozitave (rreth 4.02 miliardë euro).

Vlera e depozitave të reja në muajin janar 2024 ishte 90.4  milionë euro.

 Raporti kredi-depozita në muajin janar 2024 ishte në nivelin 81.6%.

Gjithsej kapitali i bankave komerciale në fund të muajit janar 2024 arriti vlerën në 879.6 milionë euro. Ndërsa, provizionet për kredi u zvogëluan për 0.51 milionë euro apo 0.3% krahasuar me muajin paraprak duke arritur vlerën 148.54 milionë euro.

Norma mesatare e interesit në depozita në muajin janar 2024 ishte 2.74% (në dhjetor 2023 ka qenë 3.14%).

Norma mesatare e interesit në kredi në muajin janar 2024 ishte 6.38% (në dhjetor 2023 ka qenë 6.35%). 

Margjina e normës së interesit në kredi dhe depozita në muajin janar 2024 ishte 3.6% (në dhjetor 2023 ka qenë 3.2%).