Publikohen statistikat bankare për muajin tetor 2023

24/11/2023

Sipas kalendarit të publikimeve BQK publikoi statistikat  bankare për muajin tetor 2023 (https://bqk-kos.org/statistikat/serite-kohore/).

Asetet e bankave komerciale në muajin tetor 2023 kanë shënuar rritje për 11.7 milionë euro e që është 0.16% më e lartë krahasuar me muajin paraprak duke arritur vlerën 7.17 miliardë euro.

Investimet e bankave komerciale jashtë vendi (në formë të depozitave, letrave me vlerë dhe plasmanëve tjerë) kanë shënuar rënie prej rreth 6.8 milionë euro që janë  për rreth 0.6% më të ulëta  krahasuar me muajin paraprak duke arritur vlerën 1,12 miliardë euro.

Kreditë bruto në fund të muajit tetor 2023 kanë shënuar rritje për 42.47 e që është për 1% më e lartë krahasuar me muajin paraprak duke arritur vlerën 4.83 miliardë euro.

Vlera e kredive të reja në muajin tetor ishte 160.6 milionë euro.

Depozitat e klientëve në tetor 2023 kanë shënuar rritje për rreth 22.51 milionë euro që është 0.4% më e lartë  krahasuar me muajin paraprak duke arritur vlerën 5.87 miliardë euro. Rreth 26% e depozitave janë të afatizuara. Ekonomitë familjare dominojnë me rreth 66.5%  të totalit të depozitave (apo rreth 3.90 miliardë euro).

Vlera e depozitave të  reja në muajin tetor ishte 61.3 milionë euro.

 Raporti kredi-depozita në muajin tetor ishte në nivelin 82.3%.

Gjithsej kapitali i bankave komerciale në fund të muajit  tetor 2023 ishte 838.3 milionë euro. Ndërsa provizionet për kredi u zvogëluan për 0.3 milionë euro apo 2.8% krahasuar me muajin paraprak duke arritur vlerën 10.40 milionë euro.

Norma mesatare e interesit në depozita në muajin tetor është 2.37% ( në shtator ka qenë 2.43%). 

Norma e interesit në kredi në muajin tetor është 6.39% ( në shtator ka qenë 6.51%). 

Margjina e normës së interesit në kredi dhe depozita në muajin tetor është 4.01% (në shtator ishte 4.08%).