Bilten Finansijksog Sektora

Bilten Finanijskog sektora izlazi od 2005 na godišnjim osnovama, sadrži analizu kretanja u finansijskom sektoru na Kosovu sa posebnim naglaskom na  bankarskom sektoru (uključujuċi i analizu  ‘stress test’) i pruža pregled drugih ekonomskih kretanja koja su povezana sa kretanjima na finansijskom sektoru. Svrha ove publikacije je napredak u  ‘Izveštaju o finansijskoj stabilnosti.’

Bilten Finansijskog  Sektora: