Produbljenje saradnje između CBK i Organa Austrijskog Finansijkog tržišta, FMA

15/07/2015

U prostorijama Centralne banke Republike Kosova, zamenik guvernera za finansijski nadzor g. Fehmi Mehmeti u pratnji Nexhat Miftari, direktor departmana nadzora osiguranja i Berat Begu, dočekali su na sastanku generalnog direktora za nadzor osiguranja i penzija Austrijskog organa finansijskog tržišta ” (angl. Financial Market Authority - FMA) g. Peter Braumuller, koji je bio u pratnji g-dja. Gudrun Wenth zvaničnica ove instucije za međunarodne odnose i evropsku integraciju. Svrha ove posete u CBK , između ostalog, se odnosi na produvbljivanje saradnje između dve nadzorne institucije, u oblasti osiguranja i penzija.
Zamenik guvernera za finansijski nadzor g. Fehmi Mehmeti zahvalio predstavnike FMA i sačinio prezentaciju finansijskog tržišta u opšte a posebno u industriji osiguranja na Kosovu. On je upoznao goste iz Austrije da CBK je u fazi kompletiranja pravnog okvira za osiguranje , informišujući predstavnike FMA u vezi sa nacrt zakona o osiguranju i podzakonskih akata , kao i kompatibilnost zakonodavstva sa direktivima Evropske unije. Istovremeno, gosti iz FMA su informisani o finansijskom poslovanju osiguravajućih kompanija sa austrijskim kapitalom koji posluju na Kosovu, i drugi srodnih procesa koji se odvijaju u CBK , a koji se odnose na oblasti osiguranja.
U nastavku su razovarali o mogućnostima proširenja saradnje sa Austrijskim organom finansijskog tržišta , odnosno mogućnosti pokretanja procesa potpisivanja Memoranduma saradnje između CBK i FMA u oblasti banaka , mogućnost organizovanja zajedničkih nadzornih koledža , zajedničke preglede , kao i mogućnosti da FMA podrži CBK sa njenim unutrašnjim manuelima , u cilju približavanja nadzora sa evropskim praksama , principima i osnovnim standardima međunarodnog udruženja supervizora osiguranja.
Predstavnici iz FMA-a su obećali podršku CBK, između ostalog , obuku osoblja , davanje upustva o mogućnosti smanjenja neosiguranih vozila, nudeći austrijsko iskustvo u tom pravcu, kao i organizaciju zajedničkog sastanka između predstavnika CBK i FMA u jesen ove godine u Beču. Takođe, predstavnici FMA su obečali CBK na sprovođenju Solventnosti I i procesima evropskih integracija.