Osiguranje

 Uredba o zahtevima za zadržavanje rizika i pokrića kroz reosiguranje (30.04.2024)Osiguranje
Uredbu o upravljanju provizijama i operativnim troškovima osiguravača (31.08.2023)Osiguranje
Uredbu o sprovođenju sistema bonus-malus (12.06.2020)Osiguranje
Uredba o licenciranju stranih osiguravača i ogranaka stranih osiguravača (30.04.2020)Osiguranje
Uredba o otvaranju i zatvaranju unutar i izvan kosova filijala i zavisnih subjekata osiguravača  (30.04.2020)Osiguranje
Uredbu za licenciranje posrednika u osiguranju (30.04.2020)Osiguranje
Uredbu o upravljanju provizijama i operativnim troškovima osiguravača (30.01.2020)Osiguranje
Uredbu o korporativnom upravljanju osiguravača (30.01.2020)Osiguranje
Uredba o likvidaciji osiguratelja (30.09.2019)Osiguranje
Uredba za računavanje minimalne granice sposobnosti za plaćanje, adekvatnosti kapitala i garantovanog fonda za neživotna osiguranja (30.05.2019)Osiguranje
Uredbu o licenciranju procenjivača šteta u osiguranju (29.03.2018)Osiguranje
Uredbu o finansiranju i obračunu fonda za kompenzaciju (28.12.2017)Osiguranje
 Uredba o konsolidovanom nadzoru grupa osiguranika (30.11.2017)Osiguranje
Uredbu o konsolidovanom nadzoru grupa osiguravača (30.11.2017)Osiguranje
 Uredbu o licenciranju osiguravača i filijala stranih osiguravača (31.08.2017)Osiguranje
Uredbu o otvaranju i zatvaranju unutar i van kosova filijala i zavisnih subjekata osiguravača(31.08.2017)Osiguranje
Uredbu o postupku arbitražnog suda (30.03.2017)Osiguranje
 Pravilnik o ulaganju sredstava u pakrivanju tehničke i matematičke provizije kao i ulaganje osnovnog kapitala osiguratelja (29.12.2016)Osiguranje
Uredbu o prodaji obaveznog osiguranja od automobilske odgovornosti i upravljanju troškovima osiguravača (29.12.2016)Osiguranja
Uredbu o utvrđivanju kriterijuma za procenu nematerijalne štete od autoodgovornosti (31.08.2016)Osiguranja
 Uredba o objavljivanju informacija od strane osiguravača (27.06.2016)Osiguranja
 Uredba o izveštavanju Osiguravača u CBK (27.06.2016)Osiguranja
 Pravilnik za delegiranje funkcije osiguravaca (27.06.2016)Osiguranje 
Uredbu za delegiranje funkcije osiguravača (27.06.2016)Osiguranje
Uredbu o spoljnoj reviziji osiguravača, posrednika osiguranja, obrađivača štete i kosovske kancelarije za osiguranjе ( 28.04.2016)Osiguranje
Uredba o unutrašnjim kontrolama i unutrašnjoj reviziji osiguratelja (28.04.2016)Osiguranje
Pravilnik o otvaranju kancelarija predstavništva unutar Republike Kosova od spoljnih osiguravača (31.03.2016)Osiguranje
Uredbu o aktuarima u osiguranju (31.03.2016)Osiguranje
Uredba o zahtevu za snošenje rizika i pokrivanja putem re-osiguranja (31.03.2016)Osiguranje
Uredbu o sppajanju i akviziciji (25.02.2016)Osiguranje
Uredbu o određivanju strukture premije o obaveznom osiguranju od autoodgovornosti (23.06.2015)Osiguranje
Uredbu o određivanju strukture premije za obavezno osiguranje od automobilske odgovornosti (23.06.2015)Osiguranje
Uredbu o depozitu imovine kao garanciju, dovoljnost kapitala, finansijsko izveštavanje, upravljanje rizicima, investicije i likvidnost (30.04.2015)Osiguranje
Postupcima za izricanje administrativnih kazni (26.03.2015)Osiguranje
 Licenciranje osiguravajucih kompanija i filijala stranih osiguravajucih kompanija (30.10.2014)Osiguranje
 Licenciranje posrednika sa Osiguranjima (29.08.2014)Osiguranja
Uredbu o postupcima tretiranja zahteva za naknadu  štete koja proizilazi od obaveznog osiguranja od autoodgovornosti (27.12.2012)Osiguranje
Uredbu o opštim uslovima polise osiguranja od autoodgovornosti (27.06.2012)Osiguranja
Uredbu O standardima izveštavanja i nadzora Kosovskog biroa osiguranja (05.04.2012)Osiguranja