Osiguranje

 Uredba o konsolidovanom nadzoru grupa osiguranika (30.11.2017)Osiguranje
 Uredba o otvaranju i zatvaranju unutar i izvan kosova filijala i zavisnih subjekata osiguravača  (30.04.2020)Osiguranje
 Uredbu o licenciranju osiguravača i filijala stranih osiguravača (31.08.2017)Osiguranje
 Uredbu za licenciranje posrednika u osiguranju (30.04.2020)Osiguranje
 Uredbu o sprovođenju sistema bonus-malus (12.06.2020)Osiguranje
 Uredbu o korporativnom upravljanju osiguravača (30.01.2020)Osiguranja
 Uredbu o upravljanju provizijama i operativnim troškovima osiguravača (30.01.2020)Osiguranja
 Osiguranje 
 Uredbu o postupcima tretiranja zahteva za naknadu  štete koja proizilazi od obaveznog osiguranja od autoodgovornosti (27.12.2012)Osiguranje
 Uredbu o određivanju strukture premije o obaveznom osiguranju od autoodgovornosti (23.06.2015)Osiguranje
 Depozit sredstava kao garancija, adekvatnost kapitala, finansijsko izveštavanje, itd.Osiguranja
 Fond nadoknađivanja Kosovskog biroa za osiguranje Osiguranja
 Opšti uslovi Polise osiguranja iz Auto-odgovornostiOsiguranja
 Licenciranje posrednika sa Osiguranjima (29.08.2014)Osiguranja
 Procedure tretiranja zahteva za nadoknađivanje šteta od Auto-odgovornosti Osiguranja
 Standardi izveštavanja i nadgledanja Kosovskog biroa osiguranja Osiguranja
 Licenciranje osiguravajucih kompanija i filijala stranih osiguravajucih kompanija (30.10.2014)Osiguranja
 Postupcima za izricanje administrativnih kazni (26.03.2015)Osiguranja
 Pravilnik o otvaranju kancelarija predstavništva unutar Republike Kosova od spoljnih osiguravača (31.03.2016)Osiguranja
 Pravilnik za delegiranje funkcije osiguravaca (27.06.2016)Osiguranja
 Uredba o izveštavanju Osiguravača u CBK (27.06.2016)Osiguranja
 Uredba o objavljivanju informacija od strane osiguravača (27.06.2016)Osiguranja
 Uredbu o prodaji obaveznog osiguranja od autoodgovornnosti i upravljanje troškovima osiguravača (29.12.2016)Osiguranja
 Pravilnik o ulaganju sredstava u pakrivanju tehničke i matematičke provizije kao i ulaganje osnovnog kapitala osiguratelja (29.12.2016)Osigurnaja