Osiguranje

Uredbu o sprovođenju sistema bonus-malus (12.06.2020)Osiguranje
Uredba o licenciranju stranih osiguravača i ogranaka stranih osiguravača (30.04.2020)Osiguranje
Uredba o otvaranju i zatvaranju unutar i izvan kosova filijala i zavisnih subjekata osiguravača  (30.04.2020)Osiguranje
Uredbu za licenciranje posrednika u osiguranju (30.04.2020)Osiguranje
Uredbu o upravljanju provizijama i operativnim troškovima osiguravača (30.01.2020)Osiguranje
Uredbu o korporativnom upravljanju osiguravača (30.01.2020)Osiguranje
Uredba o likvidaciji osiguratelja (30.09.2019)Osiguranje
Uredba za računavanje minimalne granice sposobnosti za plaćanje, adekvatnosti kapitala i garantovanog fonda za neživotna osiguranja (30.05.2019)
 Uredba o konsolidovanom nadzoru grupa osiguranika (30.11.2017)Osiguranje
 Uredbu o licenciranju osiguravača i filijala stranih osiguravača (31.08.2017)Osiguranje
 Pravilnik o ulaganju sredstava u pakrivanju tehničke i matematičke provizije kao i ulaganje osnovnog kapitala osiguratelja (29.12.2016)Osiguranje
 Uredbu o prodaji obaveznog osiguranja od autoodgovornnosti i upravljanje troškovima osiguravača (29.12.2016)Osiguranje
 Uredba o objavljivanju informacija od strane osiguravača (27.06.2016)Osiguranja
 Uredba o izveštavanju Osiguravača u CBK (27.06.2016)Osiguranja
 Pravilnik za delegiranje funkcije osiguravaca (27.06.2016)Osiguranje 
Uredbu o spoljnoj reviziji osiguravača, posrednika osiguranja, obrađivača štete i kosovske kancelarije za osiguranjе ( 28.04.2016)Osiguranje
Pravilnik o otvaranju kancelarija predstavništva unutar Republike Kosova od spoljnih osiguravača (31.03.2016)Osiguranje
Uredbu o aktuarima u osiguranju (31.03.2016)Osiguranje
Uredbu o sppajanju i akviziciji (25.02.2016)Osiguranje
Uredbu o određivanju strukture premije o obaveznom osiguranju od autoodgovornosti (23.06.2015)Osiguranje
Postupcima za izricanje administrativnih kazni (26.03.2015)Osiguranje
 Uredbu o postupcima tretiranja zahteva za naknadu  štete koja proizilazi od obaveznog osiguranja od autoodgovornosti (27.12.2012)Osiguranje
 Licenciranje osiguravajucih kompanija i filijala stranih osiguravajucih kompanija (30.10.2014)Osiguranje
 Licenciranje posrednika sa Osiguranjima (29.08.2014)Osiguranja