Banka

Uredbu o pokazatelju pokrivanja likvidnošću (4.08.2022)Banka
Uredbu o pokazatelju održivog neto finansiranja (4.08.2022)Banka
Uredba o licenciranju banaka i filijala stranih banaka (30.04.2020)Banka
Uredba o intra-dnevnom i jednodnevnom kreditu (30.04.2020)Banka
Uredba o informacionoj tehnologiji za banke (26.03.2020)Banka
Uredbu o izveštavanju banaka (26.03.2020)Banka
Uredbu o korporativnom upravljanju banaka (29.08.2019)Banka
Nacrt uredba o transakcijama sa licima povezanim sa bankom i radnicima banke (29.08.2019)Banka
Uredbu o direktorima i višim menadžerima banaka (31.07.2019)Banka
Uredbu o ponovnoj kupovini hartija od vrednosti sa Centralnom Bankom Republike Kosovo (25.04.2019)Banka
Uredba o nekvalitetnim izloženostima i restrukturiranju (28.03.2019)Banka
Uredba o upravljanju kreditnim rizikom (28.03.2019)Banka
Uredbu o pokazatelju leveridža(29.11.2018)Banka
Uredba o procesu unutrašnje procene adekvatnosti kapitala(29.11. 2018)Banka
Uredbu o adekvatnosti kapitala banaka((29.11.2018)Banka
Uredba o sprečavanju pranja novca i finasiranju terorizma (24.11.2016)Banka
Uredbu o korporativnom upravljanju banka (29.12.2016)Banka
Uredba o upravljanju kreditnim rizikom (31.08.2016)Banka
Uredba o pravljanju rizikom kamatne stope u bankarskoj knjizi (28.04.2016)Banka
Instrumentima i sporazumima garantovanja (28.04.2016)Banka
Uredba Za Korišćenje Spoljnih Kreditnih Procena Za Potrebe Izračunavanja Regulatornog Kapitala (28.01.2016)Banka
Uredba o raspodeli kreditnih sredstava za banke (22.12.2015)Banka
Adekvatnost kapitala banaka (22.12.2015)Banka
Uredbu o stambenim hipotekarnim kreditima (22.12.2015)Banka
Uredba o hitnoj podrsci likvidnosti (30.09.2015)Banka
Pravilnik za sef (30.04.2015)Banka
Ekvivalentni depoziti sa kapitalom za ogranke stranih banaka (31.11.2013)Banka
Konsolidovano nadgledanje Bankarskih grupa (26.04.2013)Banka
Velike izloženosti (26.04.2013)Banka
Upravljanje kreditnim rizikom banaka (26.04.2013)Banka
Efektivna kamatna stopa i zahtevi za predstavljanje banaka (29.11.2012)Banka
Izmene na računima kapitala (29.11.2012)Banka
Upravljanje bankarskim rizikom likvidnosti (29.11.2012)Banka
Upravljanje operacionalnim rizikom (29.11.2012)Banka
Objavljivanje informacije od strane banaka (9.11.2012)Banka
Ograničenja u održavanju nepokretne i pokretne imovine (9.11.2012)Banka
Otvaranje i zatvaranje unutar i izvan Kosova ogranaka i zavisnih subjekata banaka (9.11.2012)Banka
Otvaranje predstavništava unutar i izvan Republike Kosovo (9.11.2012)Banka
Rizik iz aktivnosti sa stranim valutama (9.11.2012)Banka
Spajanja i akvizicije banaka (9.11.2012)Banka
Unutrašnje kontrole i unutrašnja revizija banaka (9.11.2012)Banka
Spoljna revizija banaka (9.11.2012)Banka
Minimum bankarskih rezervi (13.01.2012)Banka