Banka

Uredba o principima upravljanja rizikom zemlje i transfera (30.04.2024)Banka
Uredbu o upravljanju rizikom likvidnosti banaka (28.02.2023)Banka
Uredbu o izveštavanju banaka (28.02.2023)Banka
Pravilnik o pristupu platnom računu sa osnovnim uslugama (20.12.2022)Banka
Uredbu o pokazatelju pokrivanja likvidnošću (4.08.2022)Banka
Uredbu o pokazatelju održivog neto finansiranja (4.08.2022)Banka
Uredba o licenciranju banaka i filijala stranih banaka (30.04.2020)Banka
Uredba o intra-dnevnom i jednodnevnom kreditu (30.04.2020)Banka
Uredba o informacionoj tehnologiji za banke (26.03.2020)Banka
Uredbu o izveštavanju banaka (26.03.2020)Banka
Uredbu o korporativnom upravljanju banaka (29.08.2019)Banka
Nacrt uredba o transakcijama sa licima povezanim sa bankom i radnicima banke (29.08.2019)Banka
Uredbu o direktorima i višim menadžerima banaka (31.07.2019)Banka
Uredbu o ponovnoj kupovini hartija od vrednosti sa Centralnom Bankom Republike Kosovo (25.04.2019)Banka
Uredba o nekvalitetnim izloženostima i restrukturiranju (28.03.2019)Banka
Uredba o upravljanju kreditnim rizikom (28.03.2019)Banka
Uredbu o pokazatelju leveridža(29.11.2018)Banka
Uredba o procesu unutrašnje procene adekvatnosti kapitala(29.11. 2018)Banka
Uredbu o adekvatnosti kapitala banaka((29.11.2018)Banka
Uredba o sprečavanju pranja novca i finasiranju terorizma (24.11.2016)Banka
Uredbu o korporativnom upravljanju banka (29.12.2016)Banka
Uredba o upravljanju kreditnim rizikom (31.08.2016)Banka
Uredba o pravljanju rizikom kamatne stope u bankarskoj knjizi (28.04.2016)Banka
Instrumentima i sporazumima garantovanja (28.04.2016)Banka
Uredba Za Korišćenje Spoljnih Kreditnih Procena Za Potrebe Izračunavanja Regulatornog Kapitala (28.01.2016)Banka
Uredba o raspodeli kreditnih sredstava za banke (22.12.2015)Banka
Adekvatnost kapitala banaka (22.12.2015)Banka
Uredbu o stambenim hipotekarnim kreditima (22.12.2015)Banka
Uredba o hitnoj podrsci likvidnosti (30.09.2015)Banka
Pravilnik za sef (30.04.2015)Banka
Uredbu o proceni nepokretne imovine (26.02.2015)Banka
Ekvivalentni depoziti sa kapitalom za ogranke stranih banaka (31.11.2013)Banka
Konsolidovano nadgledanje Bankarskih grupa (26.04.2013)Banka
Velike izloženosti (26.04.2013)Banka
Upravljanje kreditnim rizikom banaka (26.04.2013)Banka
Efektivna kamatna stopa i zahtevi za predstavljanje banaka (29.11.2012)Banka
Izmene na računima kapitala (29.11.2012)Banka
Upravljanje bankarskim rizikom likvidnosti (29.11.2012)Banka
Upravljanje operacionalnim rizikom (29.11.2012)Banka
Objavljivanje informacije od strane banaka (9.11.2012)Banka
Ograničenja u održavanju nepokretne i pokretne imovine (9.11.2012)Banka
Otvaranje i zatvaranje unutar i izvan Kosova ogranaka i zavisnih subjekata banaka (9.11.2012)Banka
Otvaranje predstavništava unutar i izvan Republike Kosovo (9.11.2012)Banka
Rizik iz aktivnosti sa stranim valutama (9.11.2012)Banka
Spajanja i akvizicije banaka (9.11.2012)Banka
Unutrašnje kontrole i unutrašnja revizija banaka (9.11.2012)Banka
Spoljna revizija banaka (9.11.2012)Banka
Minimum bankarskih rezervi (13.01.2012)Banka