Naredbe

Kategorija
Uputstvo o politikama i procedurama za efikasno upravljanje rizikom pranja novca i finansiranja terorizma (pn/ft) tokom pružanja finansijskih usluga (07.05.2024)
Vodič o dužnoj pažnji klijenata i faktori koje banke i finansijske institucije treba da uzmu u obzir prilikom procene rizika od pranja novca i finansiranja terorizma 29.12.2023)Finansijska Supervizija
Uputstvo o organizovanju i radnacionalnog saveta za plaćanja (29.12.2023)Platni sistem
Uputstvo o kriterijumima za imenovanje administratora i likvidatora finansijskih institucija (5.07.2023)Finansijska Supervizija
Uputstvo o korišćenju obrasca o poreklu sredstava i određivanju nosioca prava vlasništva (2.02.2021)Finansijska Supervizija

Uputstvo za obrazac za informacije o potrošačkim kreditima(01.02.2019)
Finansijska Supervizija
Uputstvo o izveštavanju instrumenata plaćanja elektronskim novcem (12.11.2010)
Isplata premije  osiguranja  preko bankarskog sistema 
Kontrola standarda za reciklažu novčanica od strane Komercijalnih banaka 
Kreditni Registar 
Metodološko uputstvo za pripremu regulatornih okvira izveštavanjaza banke(27.03.2020) 
Minimalni standardi za odgovarajuće sortiranje evro novčanica od strane
komercijalnih tela
 
Način izdavanja Polisa   obaveznog osiguranja  autoodgovornosti za motorna vozila koja se registruju po prvi put na Kosovu 
Obračun i evidentiranje “Odloženih troškovi kupovine” (ang. Deferred
acquisition cost – DAC) na Finansijske izveštaje
 
Pakovanje evro novčanica i kovanog novca za većinsko deponovanje 
Primena procedura  o načinu prodaje TPL Polisa preko sistema On-line 
Primena rešenja o izvršenju debitiranjem bankaovnih računa klijenata 
Primena rešenja o izvršenju debitiranjem bankaovnih računa klijenata (4 Avgust) 
Registar vlasnika bankovnih računa 
UPUSTVO Br. 01/2015 za  proveru krivične prošlosti glavnih akcionara , direktora i viših rukovodioca  finansijskih institucija 
UPUTSTVO Br. 03/2016
O procedurama prestanka, ukidanja i zamene polise osiguranja od odgovornosti i vraćanja premije osiguranja za ovim slučajevima
Osiguranja
Uputstvo br. 04/2014 o upravljanju šemom Kos GiroPlatni sistem
Uputstvo o restrukturiranju kredita zbog covid-19 (2.02.2021)Finansijska Supervizija
Smernicu za restrukturiranje kredita zbog covid-19 (27.08.2020) ukinutaFinansijska Supervizija
Uputstvo o  restrukturiranju  kredita zbog covid-19 (08.08.2020) ukinutaFinansijska Supervizija
Uputstvo za klase osiguranja (10.03.2020) 
Zadržavanje falsifikovanih evro novčanica i kovanog novca iz opticaja 
Zamena oštećenih evro novčanica