Potpisan je Memorandum o saradnji o korporativnom upravljanju u bankama

19/11/2019

Guverneri centralnih banaka Kosova, Severne Makedonije, Albanije, Crne Gore i direktor Agencije za bankarstvo Federacije Bosne i Hercegovine potpisali su memorandum o saradnji o korporativnom upravljanju u bankama.

Ovaj memorandum je regionalna inicijativa, koja je razvijena pod vođstvom Centralne banke Republike Kosovo i u saradnji sa centralnim bankama pet zemalja zapadnog Balkana. 
Ova inicijativa je prva ove vrste u regionu i odnosi se na prakse korporativnog upravljanja banaka drugog reda koje posluju u našim zemljama, odnosno na kvalitet mehanizama upravljanja koje pokazuju banke drugog nivoa. 
Ovaj memorandum potpisan je nakon predstavljanja jedne studije CBK-a koja odražava razvoj korporativnog upravljanja u poslednjoj deceniji, koja je prva studija ovakve vrste za ove zemlje i kao rezultat ove studije izgrađena je baza podataka sa značajnim istorijskim podacima razvoja upravljanja u poslednjim godinama. 
Ova studija će biti na raspolaganju pet centralnih banaka regiona za njihove potrebe u nadzoru banaka, kako bi se pomoglo procesu unapređenja pravnog okvira, kao i donošenja odluka u kreiranju politika i napretku istraživanja u tom pravcu. 

U okviru Međunarodne konferencije na visokom nivou, koju je organizovala CBK u Prištini na temu "Rizici i mogućnosti u jednom dinamičnom finansijskom sektoru - razvojna perspektiva", u četvrtoj sesiji raspravljalo se o okviru korporativnog upravljanja, kao preduslov u finansijskom sektoru, za donošenje zdravih poslovnih i finansijskih odluka. 
Panelisti: Peter Nichol, viši stručnjak za bankarstvo iz Trezora Sjedinjenih Američkih Država, Gian Piero Cigna, direktor pravne jedinice Evropske banke za obnovu i razvoj (EBRD), Alekander S. Berg, viši stručnjak za korporativno upravljanje u Svetskoj Banci, Shkendije Himaj, koordinator za opšte funkcije u Centralnoj banci Republike Kosovo, zatim Daniel Blume, viši analitičar politika iz Sekretarijata Komiteta za korporativno upravljanje OECD-a i Adalyat Abdumanapova, rukovoditeljka tima i službenica za Korporativno upravljanje u okviru savetodavnog programa ekološkog, socijalnog i korporativnog upravljanje IFC-a, u Evropi i centralnoj Aziji i Mattia Romani iz EBRD-a, razgovarali su o brojnim pitanjima koja se odnose na korporativno upravljanje kao preduslov finansijskog sektora za dobro poslovanje i finansijske odluke. 
Panelisti su takođe razgovarali o novim izazovima za korporativno upravljanje u regulatornom i tehnološkom okviru, razvoju praksi angažovanja za konstruktivan dijalog između odbora i akcionara, o tome koje zainteresovane strane bi trebalo da budu uključeni u ovaj dijalog i kako se može postići njihovo uključivanje, itd.
Na kraju sesije, panelisti su odgovarali na pitanja prisutnih.