Potpisan je Memorandum o razumevanju izmedju Centralne banke Republike Kosovo i Jedinice finansijske inteligencije Kosova

12/06/2013

U Centralnoj Banci Republike  Kosovo, potpisan je Memorandum saradnje izmedju CBK i jedinice finansijske inteligencije.  Ovaj memorandum potpisan je od strane guvernera CBK G. Bedri Hamze i  G. Dardana Nuhiu, direktora  jedinice finansijske inteligencije.  Svrha ovog memoranduma  je da se utvrdi priroda i nivo saradnje i koordinacije izmedju  JFI i CBK i objasni  njihova očekivanja  i ciljeve.  U medjuvremenu, ovaj memorandum omogućava pogodnosti  za razmenu informacija izmedju dve institucije i povećanje  nivoa saradnje i koordinacije i poboljšanje  nivoa  bezbednosti u razmeni informacija izmedju  strana u pogledu prevencije i borbe  protiv pranja novca i terorizma.  Ovaj memorandum o razumevanju i saradnji  sačinjen  na osnovu člana 36 A Zakona br. 04/L-178 o izmeni i dopuni Zakona  o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma, ali uključujući i konsultacije i konkretna angažovanja dobijena  od strane  Jedinice finansijske inteligencije i Centralne banke Republike  Kosovo.