Politikat Financiare të ndërmarra nga BQK për shtyrjen dhe riprogramimin e kredive zbutën ndikimin negativ tek huamarrësit dhe bankat

09/10/2020

Fondi Monetar Ndërkombëtar ka vlerësuar veprimet e Bankës Qendrore të Republikës së Kosovës sa i përket shtyrjes së pagesave për kthimin e kredive.

Në deklaratën përmbyllëse të Misionit Vlerësues  për Artikullin  IV, FMN-ja konstaton se vendimet e BQK-së për t’i shtyrë pagesat e kthimit të kredive dhe më pastaj vendimi për  riprogramimin e kredive deri në 1 vit kanë zbutur ndikimin te huamarrësit dhe bankat.

“Vendimi për t’i shtyrë pagesat e kredisë në mars rezultoi me një moratorium tremujor në pagesa të kredisë, që u shfrytëzua nga më shumë se 50 për qind e gjithsej kredive bankare. Me mbylljen e kësaj dritareje, në qershor BQK lejoi aplikime për zgjatje dhe ristrukturim të kredive deri në 1 vit, në baza individuale. Pas mbylljes së kësaj dritareje, në shtator u riprogramuan rreth 15 për qind e regjistrit të kredive bankare”, thuhet në këtë deklaratë. FMN gjithashtu, vlerëson se heqja e masave rregullative duhet të jetë graduale dhe BQK-ja duhet të  përshtatë planet e saj në pajtueshmëri me pritjet për rritjen ekonomike  për vitin 2021.

Këto vlerësime vijnë nga një mision i Fondit Monetar Ndërkombëtar (FMN), i udhëhequr nga z. Gabriel Di Bella, që zhvilloi një vizitë virtuale nga 23 shtator deri më 7 tetor, në vijim  Deklarata përmbyllëse e Misionit të Artikullit IV për vitin 2020 e në kontekst të konsultimeve sipas Artikullit IV të vitit 2020.

https://www.imf.org/en/News/Articles/2020/10/08/mcs100820kosovo-staff-concluding-statement-of-the-2020-article-iv-mission