Nacionalna strategija za plaćanja male vrednosti

Strateški pristup Centralne banke Republike Kosovo (CBK), za razvoj plaćanja male vrednosti na Kosovu, izrađen je jasnom vizijom: stvaranje modernog i sveobuhvatnog tržišta plaćanja male vrednosti, koje podržava sigurna i efikasna infrastruktura plaćanja, kao i širok spektar instrumenata i usluga plaćanja, koje ispunjavaju potrebe korisnika platnih usluga u čitavoj zemlji.
Nacionalna strategija za plaćanja male vrednosti (NSPMV) 2021-2026 je izgrađena naporima CBK-a uz podršku Svetske banke u okviru Programa za plaćanja i doznake, koji je finansirao SECO i u konsultaciji sa ostalim relevantnim organima javnog i privatnog sektora za oblasti plaćanja, u cilju modernizacije nacionalnog platnog sistema (NPS), na osnovu najboljih međunarodnih praksi i standarda.

Dokumenti strategije:

Nacionalna strategija za plaćanja male vrednosti na Kosovu 2021-2026