NACIONALNI SAVET ZA PLAĆANJA

Nacionalni savet za platni promet (NSP) je osnovana na osnovu člana 8. Zakona br. 04/L-155 o platnom sistemu kao savetodavni organ za Centralnu banku, koji je funkcionalizovan proširenim članstvom u skladu sa Uputstvom za organizaciju i funkcionisanje Nacionalnog saveta za platni promet usvojenim na sednici Izvršnog odbora održanoj 29. decembra 2023.

Cilj NSP-a je da savetuje CBK i njene članove u vezi sa regulacijom, nadzorom i razvojem nacionalnog platnog sistema i da svojim delovanjem podržava i doprinosi uspostavljanju operativnih i tehničkih principa i standarda, kao i drugih pravila neophodnih za promociju bezbednog i efikasnog sistema plaćanja i dalje unapređenje platnih usluga na Kosovu. NSP služi kao forum za saradnju i doprineće razvoju platnog sistema i infrastrukture finansijskih usluga Kosova, kao i razvoju veza sa regionalnim i međunarodnim platnim sistemima.

Nacionalni savet za platni promet je izgrađen u skladu sa smernicama Svetske banke i najboljim međunarodnim praksama u oblasti plaćanja, kao i uzimajući u obzir potrebe i specifičnosti tržišta plaćanja na Kosovu. NSP je savetodavni organ, čije odluke nisu obavezujuće za CBK ili bilo koju od institucija učesnica, već imaju savetodavni karakter zasnovan na ulozi i svrsi osnivanja saveta. NSP uključuje relevantne aktere javnog i privatnog sektora, preko kojih se unapređuje saradnja između svih učesnika na platnom tržištu, kako od strane pružalaca tako i od strane korisnika platnih usluga. Saradnja je neophodan faktor za područja sveobuhvatnog karaktera kao što je mreža platnih usluga, koja je potrebna posebno za postizanje interoperabilnosti između platnih sistema i instrumenata za brzu, sigurnu, efikasnu i neometanu razmenu transakcija. Od NSP se očekuje da podrži i doprinese daljem unapređenju tržišta plaćanja, kroz koje će se raspravljati, usmeravati i pratiti nove inicijative i razvoj u oblasti platnog sistema na Kosovu i njegove integracije sa regionom i EU.