Kabineti i Guvernatorit

Kabineti i Guvernatorit përbëhet nga këshilltarët dhe asistentët dhe zyrtar tjerë profesional konform nevojave dhe specifikave të detyrave të kësaj njësie organizative. Kabineti i Guvernatorit e mbështet organizimin dhe realizimin e agjendës së Guvernatorit, si dhe është përgjegjës për koordinimet relevante me zëvendësguvernatorët dhe anëtarët e tjerë të lartë të personelit.  Kabineti i Guvernatorit po ashtu komunikon rregullisht dhe bashkëpunon ngushtë me njësitë e tjera organizative të BQK-së, sa i përket çështjeve të rëndësishme operacionale dhe administrative.

Kabineti i Guvernatorit i ka këto funksione kryesore:
• Asistimin dhe këshillimin e Guvernatorit lidhur me çështje të përgjithshme dhe të veçanta;
• Mbikëqyrjen e çështjeve/detyrave specifike të vendosura nga Guvernatori dhe sigurimin e implementimit të tyre;
• Përcjelljen dhe mbështetjen e njësive organizative, që janë nën mbikëqyrje të drejtpërdrejtë të Guvernatorit;
• Komunikimin dhe bashkëpunimin me njësitë relevante organizative të BQK-së në bazë të kërkesës së Guvernatorit;
• Përkujdesjen për punë sekretarie dhe logjistike lidhur me angazhimet e përditshme të Guvernatorit brenda dhe jashtë BQK-së;
• Rishikimin e materialeve të ndryshme nga brenda dhe nga jashtë BQK-së të cilat i adresohen Guvernatorit;
• Mbajtjen e dosjeve dhe dokumenteve të rëndësishme që Guvernatori i pranon ose i dërgon.