Kumtesat e Bordit të BQK-së

Vendimet e Bordit të BQK-së më 30 prill 2024

30/04/2024
Bordi i Bankës Qendrore të Republikës së Kosovës, në mbledhjen e mbajtur më 30 prill 2024, mori vendimet si në vijim:• Vendim për miratimin e Rregullores për Kërkesat e Mbajtjes së Rrezikut dhe Mbulimit përmes Risigurimit;• Vendim për miratimin e Rregullores për Parimet e Menaxhimit të Rrezikut të Vendit dhe të Transferit. Gjithashtu, Bordi i […]

Vendimet e Bordit të BQK-së më 29 mars 2024

29/03/2024
Bordi i Bankës Qendrore të Republikës së Kosovës, në mbledhjen e mbajtur më 29 mars 2024, mori vendimet si në vijim:• Vendim për miratimin e Rregullores për Ndryshimin dhe Plotësimin e Rregullores për Aktuarët e Sigurimeve;• Vendim për miratimin e Rregullores për Menaxhimin e Rrezikut të Likuiditetit të Siguruesve. Gjithashtu, Bordi i Bankës Qendrore u […]

Vendimet e Bordit të BQK-së më 28 shkurt 2024

28/02/2024
Bordi i Bankës Qendrore të Republikës së Kosovës, në mbledhjen e mbajtur më 28 shkurt 2024, mori vendimet si në vijim: Gjithashtu, Bordi i Bankës Qendrore u njoftua me:

Vendimet e Bordit të BQK-së më 24 janar 2024

24/01/2024
Bordi i Bankës Qendrore të Republikës së Kosovës, në mbledhjen e mbajtur më 24 janar 2024, mori vendimet si në vijim: Gjithashtu, Bordi i Bankës Qendrore u njoftua me:

Vendimet e Bordit të BQK-së më 27 dhjetor 2023

28/12/2023
Bordi i Bankës Qendrore të Republikës së Kosovës, në mbledhjen e mbajtur më 27 dhjetor 2023, mori vendimet si në vijim: Gjithashtu, Bordi i Bankës Qendrore u njoftua me: Planin Strategjik të Auditimit të Brendshëm për periudhën 2024-2026

Vendimet e Bordit të BQK-së më 29 nëntor 2023

30/11/2023
Bordi i Bankës Qendrore të Republikës së Kosovës, në mbledhjen e mbajtur më 29 nëntor 2023, mori vendimet si në vijim: Gjithashtu, Bordi i Bankës Qendrore u njoftua me:

Vendimet e Bordit te BQK-së më 26 tetor 2023

26/10/2023
Bordi i Bankës Qendrore të Republikës së Kosovës, në mbledhjen e mbajtur më 26 tetor 2023, mori vendim për emërimin e z. Dardan Fusha, Zëvendësguvernator për Operacione Bankare të Bankës Qendrore. Gjithashtu, Bordi u njoftua me Raportin Mujor të Guvernatorit/Bordit Ekzekutiv.

Vendimet e Bordit të BQK-së më 28 shtator 2023

28/09/2023
Bordi i Bankës Qendrore të Republikës së Kosovës, në mbledhjen e mbajtur më 28 shtator 2023, u njoftua me Raportin Mujor të Guvernatorit/Bordit Ekzekutiv.

Vendimet e Bordit të BQK-së më 31 gusht 2023

31/08/2023
Bordi i Bankës Qendrore të Republikës së Kosovës, në mbledhjen e mbajtur më 31 gusht 2023, mori vendimet si në vijim: • Vendim për miratimin e Rregullores për Sistemin e Pagesave Ndërbankare.• Vendim për Miratimin e Rregullores për Menaxhimin e Komisioneve dhe Shpenzimeve Operative të Siguruesve. Gjithashtu, Bordi u njoftua me Raportin Mujor të Guvernatorit/Bordit […]

Vendimet e bordit të BQK-së më 10 gusht 2023

10/08/2023
Bordi i Bankës Qendrore të Republikës së Kosovës, në mbledhjen e mbajtur më 10 gusht 2023, mori vendimet si në vijim: • Vendim për shfuqizimin e Vendimit nr. 6/2023; • Vendim për emërimin e z. Dardan Fusha Ushtrues i Detyrës së Zëvendësguvernatorit për Operacione Bankare.

Vendimet Bordit të BQK-së më 3 gusht 2023

03/08/2023
Bordi i Bankës Qendrore të Republikës së Kosovës, në mbledhjen e mbajtur më 3 gusht 2023, mori vendimet si në vijim: • Vendim për rishikimin e Buxhetit të vitit 2023. • Vendim për miratimin e pasqyrave financiare të BQK-së për tremujorin e parë të vitit 2023;• Vendim për miratimin e pasqyrave financiare të BQK-së për […]

Vendimet e Bordit të BQK-së më 26 qershor 2023

26/06/2023
Bordi i Bankës Qendrore të Republikës së Kosovës, në mbledhjen e mbajtur më 26 qershor 2023, mori vendimet si në vijim:

Vendimet Bordit të BQK-së më 19 qershor 2023

20/06/2023
Bordi i Bankës Qendrore të Republikës së Kosovës, në mbledhjen e mbajtur më 19 qershor 2023, u njoftua me Raportin mujor të Guvernatorit/Bordit Ekzekutiv.

Vendimet Bordit të BQK-së më 29 mars 2023

29/03/2023
Bordi i Bankës Qendrore të Republikës së Kosovës, në mbledhjen e mbajtur më 29 mars 2023, mori vendimin si në vijim: Duke marrë parasysh rrethanat e krijuara si rezultat i përfundimit të mandatit të Guvernatorit të Bankës Qendrore, si dhe në mungesë të Zëvendësguvernatorëve me mandat të plotë (për shkak të përfundimit të mandatit), Bordi […]

Vendimet Bordit të BQK-së më 28 shkurt 2023

01/03/2023
Bordi i Bankës Qendrore të Republikës së Kosovës, në mbledhjen e mbajtur më 28 shkurt 2023, mori vendimet si në vijim: Gjithashtu, Bordi u njoftua me:

Vendimet e Bordit të BQK-së më 3 shkurt 2023

03/02/2023
Bordi i Bankës Qendrore të Republikës së Kosovës, në mbledhjen e mbajtur më 3 shkurt 2023, mori vendimin si në vijim: Z. Bashkim Nurboja është zgjedhur kryetar i Bordit të Bankës Qendrore. Gjithashtu, Bordi u njoftua me Raportin mujor të Guvernatorit/Bordit Ekzekutiv;

Vendimet e Bordit të BQK-së më 20 dhjetor 2022

21/12/2022
Bordi i Bankës Qendrore të Republikës së Kosovës, në mbledhjen e mbajtur më 20 dhjetor 2022, mori vendimet si në vijim:

Kumtesë për shtyp

09/12/2022
Mbështetur në Ligjin nr. 03/L-209 për Bankën Qendrore të Republikës së Kosovës dhe mbështetur në kriteret e përcaktuara në konkursin për plotësimin e 1 (një) pozite për anëtar joekzekutiv në Bordin e Bankës Qendrore, Paneli për përzgjedhjen e kandidatëve për pozitën si më sipër ka dërguar në Kuvendin e Kosovës dhe Qeveri, listën e kandidatëve […]

Vendimet e Bordit të BQK-së më 29 nëntor 2022

30/11/2022
Bordi i Bankës Qendrore të Republikës së Kosovës, në mbledhjen e mbajtur më 29 nëntor 2022, mori vendimet si në vijim: • Vendim për miratimin e pasqyrave tremujore të BQK-së për tremujorin e tretë. Gjithashtu, Bordi i Bankës Qendrore u njoftua me: • Raportin mujor të Guvernatorit/Bordit Ekzekutiv; • Raportin përmbledhës nga takimi i Komitetit […]

Vendimet e Bordit të BQK-së më 15 nëntor 2022

16/11/2022
Bordi i Bankës Qendrore të Republikës së Kosovës, në mbledhjen e mbajtur më 15 nëntor 2022, mori vendimet si në vijim: • Vendim për emërimin e panelit për përzgjedhjen e Guvernatorit të Bankës Qendrore. Gjithashtu, Bordi i Bankës Qendrore u njoftua me: • Raportin mujor të Guvernatorit/Bordit Ekzekutiv.

Vendimet e Bordit të BQK-së më 6 tetor 2022

07/10/2022
Bordi i Bankës Qendrore të Republikës së Kosovës, në mbledhjen e mbajtur më 6 tetor 2022, mori vendimet si në vijim: • Vendim për vazhdimin e emërimit të Auditorit të Jashtëm për auditimin e pasqyrave financiare vjetore;• Vendim për emërimin një anëtari të Komitetit të Auditimit nga radhët e anëtarëve joekzekutiv të Bordit të BQK-së;• […]

Vendimet e Bordit të BQK-së më 1 shtator 2022

02/09/2022
Bordi i Bankës Qendrore të Republikës së Kosovës, në mbledhjen e mbajtur më 1 shtator 2022, mori vendimet si në vijim: • Vendim për miratimin e pasqyrave financiare për tremujorin e dytë për vitin 2022;• Vendim për rishikimin e buxhetit për shpenzime kapitale;• Vendim për miratimin e dorëheqjes së z. Sokol Havolli nga pozita e […]

Vendimet e Bordit të BQK-së më 4 gusht 2022

05/08/2022
Bordi i Bankës Qendrore të Republikës së Kosovës, në mbledhjen e mbajtur më 4 gusht 2022, mori vendimet si në vijim: Vendim për miratimin e Statutit të Auditimit të Brendshëm; Vendim për miratimin e Manualit për përmirësimin dhe Sigurimin e cilësisë së Auditimit të Brendshëm; Vendim për miratimin e Kodit të Etikës për Auditorët e […]

Vendimet e Bordit të BQK-së më 30 qershor 2022 

01/07/2022
Bordi i Bankës Qendrore të Republikës së Kosovës, në mbledhjen e mbajtur më 30 qershor 2022, mori vendimet si në vijim: Vendim për miratimin e Politikave Kontabël të Bankës Qendrore; Vendim për miratimin e Rregullores për Auditorët e Jashtëm të Fondeve Pensionale; Gjithashtu, Bordi i Bankës Qendrore u njoftua me: Raportin mujor të Guvernatorit/Bordit Ekzekutiv; […]

Vendimet e Bordit të BQK-së më 15 qershor 2022

16/06/2022
Bordi i Bankës Qendrore të Republikës së Kosovës, në mbledhjen e mbajtur më 15 qershor 2022, mori vendimet si në vijim: • Vendim për miratimin e Raportit Vjetor për vitin 2021.• Vendim për miratimin e Pasqyrave financiare të BQK-së për vitin 2021.• Vendim për miratimin e Pasqyrave financiare të BQK-së për tremujorin e parë për […]

Vendimet e Bordit të BQK-së 8 qershor 2022

09/06/2022
Bordi i Bankës Qendrore të Republikës së Kosovës, në mbledhjen e mbajtur më 8 qershor 2022, mori vendimet si në vijim: • Vendim për miratimin e Rregullores për Përfitimet Pensionale të Fondeve Plotësueses Pensionale të Punëdhënësit.• Vendim për miratimin e Statutit të Komitetit të Auditimit të Bankës Qendrore. Gjithashtu, Bordi i Bankës Qendrore u njoftua […]

Kumtesë për shtyp

29/04/2022
Mbështetur në Ligjin nr. 03/L-209 për Bankën Qendrore të Republikës së Kosovës dhe mbështetur në kriteret e përcaktuara në konkursin për plotësimin e 1 (një) pozite për anëtar joekzekutiv në Bordin e Bankës Qendrore, Paneli për përzgjedhjen e kandidatëve për pozitën si më sipër ka dërguar në Kuvendin e Kosovës dhe Qeveri, listën e kandidatëve […]

Vendimet e Bordit të BQK-së më 25 mars 2022

25/03/2022
Bordi i Bankës Qendrore të Republikës së Kosovës, në mbledhjen e mbajtur më 25 mars 2022, mori vendimet si në vijim: Vendim për emërimin e znj. Edona Perjuci Uka anëtare (eksperte e jashtme) e Komitetit të Auditimit të Bankës Qendrore; Vendim për miratimin e Planit Vjetor të Auditimit të Brendshëm për vitin 2022; Gjithashtu, Bordi […]

Vendimet e Bordit të BQK-së më 28 shkurt 2022

28/02/2022
Bordi i Bankës Qendrore të Republikës së Kosovës, në mbledhjen e mbajtur më 28 shkurt 2022, mori vendimin si në vijim: Vendim për emërimin e dy (2) anëtarëve të Komitetit të Auditimit nga radhët e anëtarëve joekzekutivë të Bordit të Bankës Qendrore. Gjithashtu, Bordi i Bankës Qendrore u njoftua me Raportin mujor të Guvernatorit/Bordit Ekzekutiv.

Vendimet dhe aktivitet e Bordit të BQK-së në mbledhjen e datës 27 janar 2022

28/01/2022
Bordi i Bankës Qendrore të Republikës së Kosovës, në mbledhjen e mbajtur më 27 janar 2022, mori vendimet si në vijim: Vendim për miratimin e Rregullores për Instrumentet e Pagesave Elektronike; Vendim për miratimin e Rregullores për Transferet dhe Pagesat e Transferit të Mjeteve Pensionale; Vendim për miratimin e Rregullores për Përcaktimin e Përfituesve të […]

Vendimet e Bordit të BQK-së më 20 dhjetor 2021

23/12/2021
Bordi i Bankës Qendrore të Republikës së Kosovës, në mbledhjen e mbajtur më 20 dhjetor 2021, mori vendimet si në vijim: Vendim për miratimin e Buxhetit Vjetor të BQK-së për vitin 2022; Vendim për miratimin e Pasqyrave Financiare të BQK-së për tremujorin e tretë të vitit 2021. Gjithashtu, Bordi i Bankës Qendrore u njoftua me […]

Kumtesë për shtyp

26/04/2021
Mbështetur në Ligjin nr. 03/L-209 për Bankën Qendrore të Republikës së Kosovës dhe mbështetur në kriteret e përcaktuara në konkursin për plotësimin e (një) pozite për anëtar joekzekutiv në Bordin e BQK-së, Paneli për përzgjedhjen e kandidatëve për pozitën si më sipër ka dërguar në Kuvendin e Kosovës dhe Qeveri, listën e kandidatëve (renditja alfabetike) […]

Kumtesë për shtyp

05/11/2020
Mbështetur në Ligjin nr. 03/L-209 për Bankën Qendrore të Republikës së Kosovës dhe mbështetur në kriteret e përcaktuara në konkursin për pozitën e dy anëtarëve joekzekutivë në Bordin e BQK-së, Paneli për përzgjedhjen e kandidatëve për pozitën si më sipër ka dërguar në Kuvendin e Kosovës dhe Qeveri, listën e kandidatëve (renditja alfabetike) si në […]

Vendimet e Bordit të BQK-së më 12 qershor 2020

12/06/2020
Bordi i Bankës Qendrore të Republikës së Kosovës, në mbledhjen e mbajtur më 12 qershor 2020,  mori vendimet si në vijim:  Vendim për miratimin e Rregullores për Zbatimin e Sistemit Bon...

Vendimet e Bordit të BQK-së më 29 maj 2020

29/05/2020
Bordi i Bankës Qendrore të Republikës së Kosovës, në mbledhjen e mbajtur më 29 maj 2020,  mori vendimet si në vijim:  Vendim për miratimin e Rishikimit të Buxhetit të vitit 2020; ...

Kumtesë për shtyp 27 maj 2020

27/05/2020
Mbështetur në Ligjin nr. 03/L-209 për Bankën Qendrore të Republikës së Kosovës dhe mbështetur në kriteret e përcaktuara në konkursin për pozitën e dy anëtarëve joekzekuti...

Vendimet e Bordit të BQK-së më 30 prill 2020

30/04/2020
Bordi i Bankës Qendrore të Republikës së Kosovës, në mbledhjen e mbajtur më 30 prill 2020,  mori vendimet si në vijim: Vendim për miratimin e Rregullores për Licencimin e Bankave dhe Deg&e...

Vendimet e Bordit të BQK-së më 26 mars 2020

26/03/2020
Bordi i Bankës Qendrore të Republikës së Kosovës, në mbledhjen e mbajtur më 26 mars 2020,  mori vendimet si në vijim:  Vendim për miratimin e Rregullores për Raportimin e Bankave; &n...

Vendimet e Bordit të BQK-së më 16 mars 2020

16/03/2020
Si pasojë e rrethanave të krijuara me rastin e pandemisë së virusit Covid 19 (coronavirus), Bordi i Bankës Qendrore të Republikës së Kosovës, në mbledhjen e mbajtur më datë 16 mars 2020 ...

Vendimet e Bordit të BQK-së më 28 shkurt 2020

28/02/2020
Bordi i Bankës Qendrore të Republikës së Kosovës, në mbledhjen e mbajtur më 28 shkurt 2020 mori vendim si në vijim:  Vendim për miratimin e Rregullores për Dënimet me Gjobë pë...

Vendimet e Bordit të BQK-së më 20 shkurt 2020

20/02/2020
Bordi i Bankës Qendrore të Republikës së Kosovës, në mbledhjen e mbajtur mbledhjen të datës 20 shkurt 2020 mori vendim si në vijim:  Bordi miratoi emërimin e Shefit të Auditimit t...

Vendimet e Bordit të BQK-së më 30 janar 2020

30/01/2020
Bordi i Bankës Qendrore të Republikës së Kosovës, në mbledhjen e mbajtur më 30 janar 2020,  mori vendimet si në vijim:  Vendim për miratimin e Rregullores për Reklamimin e Shërbim...

Kumtesë për shtyp 30 dhjetor 2019

30/12/2019
Mbështetur në Ligjin nr. 03/L-209 për Bankën Qendrore të Republikës së Kosovës dhe në kriteret e përcaktuara në konkursin për pozitën e një anëtari joekzekutiv në Bordin ...

Vendimet e Bordit të BQK-së më 26 dhjetor 2019

26/12/2019
Bordi i Bankës Qendrore të Republikës së Kosovës, në mbledhjen e mbajtur më 26 dhjetor 2019,  mori vendimet si në vijim: Vendim për miratimin e Planit Vjetor të Auditimit të Brendsh&e...

Vendimet e Bordit të BQK-se më 05 dhjetor 2019

06/12/2019
Bordi i Bankës Qendrore të Republikës së Kosovës, në mbledhjen e mbajtur më 05 dhjetor 2019,  mori vendim si në vijim:  Vendim për miratimin e Buxhetit të BQK-së për vitin 20...

Vendimet e Bordit të BQK-së më 29 nëntor 2019

29/11/2019
Bordi i Bankës Qendrore të Republikës së Kosovës, në mbledhjen e mbajtur më 29 nëntor 2019,  mori vendimet si në vijim:  •    Vendim për miratimin e Rregullores pë...

Vendimet e Bordit të BQK-se më 28 tetor 2019

28/10/2019
Bordi i Bankës Qendrore të Republikës së Kosovës, në mbledhjen e mbajtur më 28 tetor 2019,  mori vendim si në vijim:  Vendim për Përzgjedhjen e Auditorit të Jashtëm të B...

Vendimet e Bordit të BQK-se më 30 shtator 2019

30/09/2019
Bordi i Bankës Qendrore të Republikës së Kosovës, në mbledhjen e mbajtur më 30 shtator 2019,  mori vendimet si në vijim:  Miratimin e Rregullores për  Likuidimin e Siguruesve; Mirati...

Vendimet e Bordit të BQK-së më 29 gusht 2019

29/08/2019
Bordi i Bankës Qendrore të Republikës së Kosovës, në mbledhjen e mbajtur më 29 gusht 2019,  mori vendimet si në vijim:  Miratimin e Rregullores për Qeverisjen Korporative të Bankave; ...

Vendimet e Bordit të BQK-së më 31 korrik 2019

31/07/2019
Bordi i Bankës Qendrore të Republikës së Kosovës, në mbledhjen e mbajtur më 31 korrik 2019,  mori vendimet si në vijim:  Miratimin e Pasqyrave Financiare të BQK-së për tremujorin ...

Vendimet e Bordit të BQK-së më 24 qershor 2019

25/06/2019
Bordi i Bankës Qendrore të Republikës së Kosovës, në mbledhjen e mbajtur më 24 qershor 2019,  mori vendim si në vijim:  - Miratimin e Rregullores për Licencimin, Rregullimin dhe Mbikëqyrj...

Vendimet e Bordit të BQK-së më 30 maj 2019

31/05/2019
Bordi i Bankës Qendrore të Republikës së Kosovës, në mbledhjen e mbajtur më 30 maj 2019,  mori vendimet si në vijim:  -    Miratimin e Raportit Vjetor 2018 të BQK-së; -  &...

Vendimet e Bordit të BQK-së më 25 prill 2019

26/04/2019
Bordi i Bankës Qendrore të Republikës së Kosovës, në mbledhjen e mbajtur më 25 prill 2019,  mori vendimet si në vijim:  Vendim për Miratimin e  Rregullores për Riblerje të Le...

Vendimet e Bordit të BQK-së më 28 mars 2019

28/03/2019
Bordi i Bankës Qendrore të Republikës së Kosovës, në mbledhjen e mbajtur më 28 mars  2019,  mori vendimet si në vijim:  Miratimi i  Rregullores për  Menaxhimin e Rrezikut Kre...

Mbledhja e Bordit të BQK-së, më 28 shkurt 2019

28/02/2019
Bordi i Bankës Qendrore të Republikës së Kosovës, në mbledhjen e mbajtur më 28 shkurt 2019, u informua për industrinë e sigurimeve në vend dhe u njoftua me raportin mujor të Guvernatorit/Bordit E...

Vendimet e Bordit të BQK-së më 31 janar 2019

31/01/2019
Bordi i Bankës Qendrore të Republikës së Kosovës, në mbledhjen e mbajtur më 31 janar 2019, mori vendimet si në vijim: - Miratimi i  Rregullores për Normën Efektive të Interesit dhe K&eum...

Vendimet e Bordit të BQK-së më 27 dhjetor 2018

27/12/2018
Bordi i Bankës Qendrore të Republikës së Kosovës, në mbledhjen e mbajtur më 27 dhjetor 2018, mori vendimet si në vijim: Miratimi i Rregullores për Auditimin e Jashtëm të Institucioneve Fin...

Vendimet e Bordit të BQK-së më 29 nëntor 2018

29/11/2018
Bordi i Bankës Qendrore të Republikës së Kosovës, në mbledhjen e mbajtur më 29 nëntor 2018, mori vendimet si në vijim:  - Miratimi i  Pasqyrave Financiare të BQK-së për tremujorin...

Vendimet e Bordit të BQK-së më 29 tetor 2018

29/10/2018
 Bordi i Bankës Qendrore të Republikës së Kosovës, në mbledhjen e mbajtur më 29 tetor 2018, mori vendimet si në vijim: - Miratimi i Buxhetit të BQK-së për vitin 2019; - Miratimi i R...

Mbledhja e Bordit të BQK-së më 27 shtator 2018

28/09/2018
Bordi i Bankës Qendrore të Republikës së Kosovës, në mbledhjen e mbajtur më 27 shtator 2018, u njoftua me raportin mujor të Guvernatorit/Bordit Ekzekutiv.  

Vendimet e Bordit të BQK-së 30 gusht 2018

30/08/2018
Bordi i Bankës Qendrore të Republikës së Kosovës, në mbledhjen e mbajtur më 30 gusht 2018, miratoi si në vijim: - Rishikimin e Buxhetit 2018; Gjithashtu, Bordi i Bankës Qendrore u njoftua me rap...

Vendimet e Bordit të BQK-së 30 korrik 2018

30/07/2018
Bordi i Bankës Qendrore të Republikës së Kosovës, në mbledhjen e mbajtur më 30 korrik 2018, miratoi si në vijim:  - Pasqyrat Financiare për tremujorin e dytë të vitit 2018; Bordi i...

Vendimet e Bordit të BQK-së 28 qershor 2018

28/06/2018
Bordi i Bankës Qendrore të Republikës së Kosovës, në mbledhjen e mbajtur më 28 qershor 2018, miratoi si në vijim: - Rregullore për Sistemin e Pagesave Ndërbankare; - Pasqyrat Finan...

Vendimet e Bordit të BQK-së 31 maj 2018

01/06/2018
Bordi i Bankës Qendrore të Republikës së Kosovës, në mbledhjen e mbajtur më 31 maj 2018, miratoi si në vijim: -          Pasqyrat Financiare të BQK-së p&...

Vendimet e Bordit të BQK-së 29 mars 2018

30/03/2018
Bordi i Bankës Qendrore të Republikës së Kosovës, në mbledhjen e mbajtur më 29 mars 2018 miratoi: - Rregulloren për Licencimin e Trajtuesve të Dëmeve në Sigurime.  

Vendimet e Bordit të BQK-së 22 mars 2018

22/03/2018
Bordi i Bankës Qendrore të Republikës së Kosovës, në mbledhjen e mbajtur më 22 mars 2018, miratoi këto vendime: - Z. Flamur Mrasori është zgjedhur kryetar i Bordit të Bankës Qendro...

Vendimet e Bordit të BQK-së 28 dhjetor 2017

29/12/2017
Bordi i Bankës Qendrore të Republikës së Kosovës, në mbledhjen e mbajtur më 28 dhjetor 2017, miratoi këto vendime: Miratimi i Rregullores për Financimin dhe Llogaritjen e Fondit të Kompensimit; Mira...

Vendimet e Bordit të BQK-së më 30 nëntor 2017

06/12/2017
Bordi i Bankës Qendrore të Republikës së Kosovës, në mbledhjen e mbajtur më 30 nëntor 2017, miratoi këto vendime:     -          Miratimi i Rregullores për mbik&e...

Kumtesë për shtyp 10 nëntor 2017

13/11/2017
Paneli për përzgjedhjen e kandidatëve për anëtar joekzekutiv të Bordit të Bankës Qendrore të Republikës së Kosovës, pas vlerësimit të integritetit, përgatitjes profesionale, n...

Vendimet e Bordit të BQK-së më 28 shtator 2017

28/09/2017
Bordi i Bankës Qendrore të Republikës së Kosovës në mbledhjen e mbajtur më 28 shtator 2017 miratoi këto vendime: a) Miratoi Rregulloren për procedurat e shqiptimit të ndëshkimeve administrative...

Vendimet e Bordit të BQK-së nga mbledhja e jashtëzakonshme e mbajtur më 11 shtator 2017

11/09/2017
 Bordi i Bankës Qendrore të Republikës së Kosovës në mbledhjen e jashtëzakonshme të mbajtur më 11 shtator 2017  miratoi këtë vendim:     Caktoi Z. Fehmi Mehmetin, Z&e...

Vendimet e Bordit të BQK-së më 31 gusht 2017

31/08/2017
a) Pasqyrat financiare për tremujorin e dytë 2017 b) Rishikimin/Rivlerësimin e Buxhetit 2017 për shpenzimet kapitale c) Rregulloren për licencimin e siguruesve dhe degëve të siguruesve të jashtëm d) Rre...

Vendimet e Bordit të BQK-së më 31 korrik 2017

01/08/2017
Bordi i Bankës Qendrore të Republikës së Kosovës në mbledhjen e mbajtur më 31 korrik 2017 miratoi këto vendime: a) Miratoi Vendimin për vazhdimin kontratës për auditorin e jashtëm “...

Vendimet e Bordit të BQK-së më 29 qershor 2017

30/06/2017
Bordi i Bankës Qendrore të Republikës së Kosovës në mbledhjen e mbajtur më 29 qershor 2017  miratoi këto vendime:   a)    Rregulloren për Mjetet e pensioneve dhe vlerës...

Vendimet e Bordit të BQK-së më 25 maj 2017

25/05/2017
Bordi i Bankës Qendrore të Republikës së Kosovës në mbledhjen e mbajtur më 25 maj 2017 miratoi këto vendime: a) Miratoi Raportin Vjetor të BQK-së për vitin 2016 b) Miratoi Pasqyrat Financiare ...

Vendimet e Bordit të BQK-së më 27 prill 2017

03/05/2017
 Bordi i Bankës Qendrore të Republikës së Kosovës në mbledhjen e mbajtur më 27 prill 2017 miratoi vendimin në vijim: a) Rregulloren për Vlerën e Kontributeve të Pensionit

Vendimet e Bordit të BQK-së më 30 mars 2017

30/03/2017
Bordi i Bankës Qendrore të Republikës së Kosovës në mbledhjen e mbajtur më 30 mars 2017 miratoi këto vendime: a) Rivlerësimin e Buxhetit 2017 për Shpenzime Kapitale b) Rregulloren për Procedur...

Vendimet e Bordit të BQK-së më 23 shkurt 2017

23/02/2017
Bordi i Bankës Qendrore të Republikës së Kosovës në mbledhjen e mbajtur më 23 shkurt 2017 miratoi këto vendime: a) Miratimin e ndryshimit të pjesshëm të Strukturës Organizative të BQK...

Vendimet e Bordit të BQK-së më 29 dhjetor 2016

29/12/2016
Bordi i Bankës Qendrore të Republikës së Kosovës në mbledhjen e mbajtur më 29 dhjetor 2016 miratoi këto vendime: a) Rregulloren për Qeverisjen Korporative të Bankave b) Amendamentimin e Rregullores...

Vendimet e Bordit të BQK-së më 24 nëntor 2016

24/11/2016
Bordi i Bankës Qendrore të Republikës së Kosovës në mbledhjen e mbajtur më 24 nëntor 2016 miratoi këto vendime: a) Miratoi Buxhetin e BQK-së për vitin 2017 b) Miratoi Pasqyrat financiare t&eum...

Vendimet e Bordit të BQK-së më 31 tetor 2016

01/11/2016
Bordi i Bankës Qendrore të Republikës së Kosovës në mbledhjen e mbajtur më 31 tetor 2016 miratoi këto vendime: a) Miratoi Rregulloren për mbajtësin e mjeteve të pensioneve b) Vendimin pë...

Vendimet e Bordit të BQK-së më 29 shtator 2016

29/09/2016
Bordi i Bankës Qendrore të Republikës së Kosovës në mbledhjen e mbajtur më 29 shtator 2016 miratoi këto vendime: a) Rregulloren për ekspozimet e mëdha

Vendimet e Bordit të BQK-së më 31 gusht 2016

04/09/2016
Bordi i Bankës Qendrore të Republikës së Kosovës në mbledhjen e mbajtur më 31 gusht 2016 miratoi këto vendime: a) Pasqyrat financiare të BQK-së për tremujorin e dytë të vitit 2016 b)...

Vendimet e Bordit të BQK-së më 28 korrik 2016

28/07/2016
Bordi i Bankës Qendrore të Republikës së Kosovës në mbledhjen e mbajtur më 28 korrik 2016 mori këto vendime: • Emëroi z. Lulzim Ismajlin për zëvendësguvernator. • Emëroi z...

Vendimet e Bordit të BQK-së më 27 qershor 2016

27/06/2016
Bordi i Bankës Qendrore të Republikës së Kosovës në mbledhjen e mbajtur më 27 qershor 2016 miratoi: a)Rregulloren për Sistemin e Pagesave Ndërbankare b)Rregulloren për delegimin e funksioneve t&eum...

Vendimet e Bordit të BQK-së më 6 qershor 2016

07/06/2016
Bordi i Bankës Qendrore të Republikës së Kosovës në mbledhjen e mbajtur më 6 qershor 2016 miratoi: a) Raportin Vjetor të BQK-së për vitin 2015 b) Pasqyrat Financiare të BQK-së për vit...

Vendimet e Bordit të BQK-së më 26 maj 2016

26/05/2016
Bordi i Bankës Qendrore të Republikës së Kosovës në mbledhjen e mbajtur më 26 maj 2016 miratoi: a) Miratoi Rivlerësimin e Buxhetit 2016 të BQK-së për shpenzime kapitale

Vendimet e Bordit të BQK-së më 28 prill 2016

29/04/2016
Bordi i Bankës Qendrore të Republikës së Kosovës në mbledhjen e mbajtur më 28 prill 2016 miratoi: a) Rregulloren për auditimin e jashtëm të sigurimeve, ndërmjetësuesve të sigurimeve, t...

Vendimet e Bordit të BQK-së më 31 mars 2016

01/04/2016
Bordi i Bankës Qendrore të Republikës së Kosovës në mbledhjen e mbajtur më 31 mars 2016 miratoi: a) Rregulloren për raportimin e bankave b) Rregulloren për raportimin e insitucioneve mikrofinanciare c...

Vendimet e Bordit të BQK-së më 25 shkurt 2016

26/02/2016
Bordi i Bankës Qendrore të Republikës së Kosovës në mbledhjen e mbajtur më 25 shkurt 2016 miratoi: a) Rregulloren për investimin e aseteve në mbulim të provizioneve teknike dhe matematike, si dhe i...

Vendimet e Bordit të BQK-së më 28 janar 2016

28/01/2016
Bordi i Bankës Qendrore të Republikës së Kosovës në mbledhjen e mbajtur më 28 janar 2016, miratoi vendimet si në vijim: a) Miratoi Rregulloren për përdorimin e vlerësimeve të jashtme kredit...

Vendimet e Bordit të BQK-së më 22 dhjetor 2015

24/12/2015
Bordi i Bankës Qendrore të Republikës së Kosovës në mbledhjen e njëqindenëntë të mbajtur më 22 dhjetor 2015, miratoi vendimet si në vijim: a) Miratoi Rregulloren për adekuatshmë...

Vendimet e Bordit të BQK-së më 26 nëntor 2015

26/11/2015
Bordi i Bankës Qendrore të Republikës së Kosovës në mbledhjen e njëqindetetë të mbajtur më 26 nëntor 2015, miratoi vendimet si në vijim: a) Miratoi Buxhetin e BQK-së për vitin 2...

Vendimet e Bordit të BQK-së më 29 tetor 2015

29/10/2015
Bordi i Bankës Qendrore të Republikës së Kosovës në mbledhjen e njëqindeshtatë të mbajtur më 29 tetor 2015, miratoi vendimet si në vijim: a) Miratoi Raportin nëntëmujor të Auditi...

Vendimet e Bordit të BQK-së më 30 shtator2015

30/09/2015
Bordi i Bankës Qendrore të Republikës së Kosovës në mbledhjen e njëqindegjashtë të mbajtur më 30 shtator 2015, miratoi vendimet si në vijim: a) Miratoi Rregulloren për Mbështetje Emer...

Vendimet e Bordit të BQK-së më 15 shtator 2015

15/09/2015
Bordi i Bankës Qendrore të Republikës së Kosovës në mbledhjen e njëqindepestë  të mbajtur më 15 shtator 2015, miratoi vendimet si në vijim: Miratoi Rishikimin e Buxhetit të BQK-së...

Vendimet e Bordit të BQK-së më 31 gusht 2015

31/08/2015
Bordi i Bankës Qendrore të Republikës së Kosovës në mbledhjen e njëqindekatër  të mbajtur më 31 gusht 2015, miratoi vendimet si në vijim:    a) Miratoi Pasqyrat Financiare të...

Vendimet e Bordit të BQK-së më 30 korrik 2015

30/07/2015
Bordi i Bankës Qendrore të Republikës së Kosovës në mbledhjen e njëqindetretë  të mbajtur më 30 korrik 2015, miratoi: · Raportin gjashtëmujor të Auditorit të Brendsh&e...

Vendimet e Bordit të BQK-së më 23 qershor 2015

25/06/2015
Bordi i Bankës Qendrore të Republikës së Kosovës në mbledhjen e njëqindedytë  të mbajtur më 23 qershor 2015, miratoi vendimet si në vijim: ·       ...

Vendimet e Bordit të BQK-së më 28 maj 2015

28/05/2015
Bordi i Bankës Qendrore të Republikës së Kosovës në mbledhjen e njëqindenjë të mbajtur më 28 maj 2015, miratoi vendimet si në vijim: • Miratimi i Rregullores për Regjistrimin, Mbik&eu...

Vendimet e Bordit të BQK-së më 21 maj 2015

27/05/2015
Bordi i Bankës Qendrore të Republikës së Kosovës në mbledhjen e njëqindtë të mbajtur më 21 maj 2015, miratoi vendimet si në vijim: • Miratoi Raportin vjetor të BQK-së për ...

Vendimet e Bordit të BQK-së më 30 prill 2015

04/05/2015
Bordi i Bankës Qendrore të Republikës së Kosovës në mbledhjen e nëntëdhjetenëntë të mbajtur më 30 prill 2015, miratoi vendimet si në vijim: • Miratoi Rregulloren për depoz...

Vendimet e Bordit të BQK-së më 26 mars 2015

26/03/2015
Bordi i Bankës Qendrore të Republikës së Kosovës në mbledhjen e nëntëdhjeteshtatë të mbajtur më 26 mars 2015, miratoi vendimet si në vijim: • Miratoi Rregulloren për Kliringun ...

Vendimet e Bordit të BQK-së më 26 shkurt 2015

26/02/2015
Bordi i Bankës Qendrore të Republikës së Kosovës në mbledhjen e nëntëdhjetegjashtë  të mbajtur më 26 shkurt 2015, miratoi vendimet si në vijim:   ·    ...

Vendimet e Bordit të BQK-së më 6 shkurt 2015

10/02/2015
Bordi i Bankës Qendrore të Republikës së Kosovës në mbledhjen e nëntëdhjetepestë  të mbajtur më 6 shkurt 2015, emëroi Auditorin e Jashtëm për BQK-në.     ...

Vendimet e Bordit të BQK-së më 29 janar 2015

29/01/2015
Bordi i Bankës Qendrore të Republikës së Kosovës në mbledhjen e nëntëdhjetekatërtë  të mbajtur më 29 janar 2015, miratoi vendimet si në vijim:        ·...

Vendimet e Bordit të BQK-së më 29 dhjetor 2014

30/12/2014
Bordi i Bankës Qendrore të Republikës së Kosovës në mbledhjen e nëntëdhjetetretë  të mbajtur më 29 dhjetor 2014, miratoi vendimet si në vijim:  ·    &nb...

Vendimet e Bordit të BQK-së më 27 nëntor 2014

27/11/2014
  Bordi i Bankës Qendrore të Republikës së Kosovës në mbledhjen e nëntëdhjetenjë  të mbajtur më 27 nëntor 2014, miratoi vendimet si në vijim:     • ...

Vendimet e Bordit të BQK-së më 30 tetor 2014

30/10/2014
Bordi i Bankës Qendrore të Republikës së Kosovës në mbledhjen e nëntëdhjetë të mbajtur më 30 tetor 2014, miratoi vendimet si në vijim: • Miratoi Rregulloren për licencimin e ko...

Vendimet e Bordit të BQK-së më 25 shtator 2014

26/09/2014
Bordi i Bankës Qendrore të Republikës së Kosovës në mbledhjen e tetëdhjetenëntë të mbajtur më 25 shtator 2014, miratoi vendimet si në vijim: • Miratoi  Rregulloren për proce...

Vendimet e Bordit të BQK-së më 29 gusht 2014

29/08/2014
Bordi i Bankës Qendrore të Republikës së Kosovës në mbledhjen e tetëdhjetetetë të mbajtur më 29 gusht 2014, miratoi vendimet si në vijim:   • Miratoi Statutin e Komitetit të Audi...

Vendimet e Bordit të BQK-së më 31 korrik 2014

31/07/2014
Bordi i Bankës Qendrore të Republikës së Kosovës në mbledhjen e tetëdhjeteshtatë të mbajtur më 31 korrik 2014, miratoi vendimet si në vijim: • Miratoi Raportin Vjetor të Auditimit t&eu...

Vendimet e Bordit të BQK-së më 16 qershor 2014

17/06/2014
Bordi i Bankës Qendrore të Republikës së Kosovës në mbledhjen e tetëdhjetegjashtë të mbajtur më 16 qershor 2014, miratoi vendimet si në vijim:  •  Miratoi Raportin Vjetor të B...

Vendimet e Bordit të BQK-së më 29 maj 2014

29/05/2014
Bordi i Bankës Qendrore të Republikës së Kosovës në mbledhjen e tetëdhjetepestë të mbajtur më 29 maj 2014, miratoi vendimet si në vijim: • Emëroi anëtarin joekzekutiv të Bord...

Vendimet e Bordit të BQK-së më 24 prill 2014

24/04/2014
Vendimet e Bordit të BQK-së më 24 prill 2014 Bordi i Bankës Qendrore të Republikës së Kosovës në mbledhjen e tetëdhjetetretë të mbajtur më 24 prill 2014, mori vendimin si në vijim...

Kumtesë për shtyp – 16 prill 2014

16/04/2014
  Bazuar në Shpalljen  e datës 28 shkurt  2014, Paneli për përzgjedhjen e kandidatëve për anëtar joekzekutiv të Bordit të Bankës Qendrore të Republikës së Kosovës, ...

Vendimet e Bordit të BQK-së më 27 mars 2014

27/03/2014
 Bordi i Bankës Qendrore të Republikës së Kosovës në mbledhjen e tetëdhjetenjë të mbajtur më 27 mars 2014, mori vendimin si në vijim:  • Bordi miratoi Planin e Punës t&eu...

Vendimet e Bordit të BQK-së më 27 shkurt 2014

27/02/2014
Bordi i Bankës Qendrore të Republikës së Kosovës në mbledhjen e tetëdhjetenjë të mbajtur më 27 shkurt 2014, mori vendimin si në vijim:Bordi miratoi Vendimin për  shpalljen  e pozit...

Vendimet e Bordit të BQK-së më 30 janar 2014

30/01/2014
Bordi i Bankës Qendrore të Republikës së Kosovës në mbledhjen e tetëdhjetë të mbajtur më 30 janar 2014, mori vendim si në vijim: • Bordi miratoi emërimin e Shefit të Audi...

Vendimet e Bordit të BQK-së më 26 dhjetor 2013

26/12/2013
Bordi i Bankës Qendrore të Republikës së Kosovës në mbledhjen e shtatëdhjetenëntë të mbajtur më 26 dhjetor 2013, mori vendimet si në vijim: •      &nb...

Vendimet e Bordit të BQK-së më 26 nëntor 2013

26/11/2013
Bordi i Bankës Qendrore të Republikës së Kosovës në mbledhjen e shtatëdhjetetetë të mbajtur më 26 nëntor 2013, mori vendimet si në vijim: •         Miratoi  Bu...

Vendimet e Bordit të BQK-së më 31 tetor 2013

31/10/2013
Bordi i Bankës Qendrore të Republikës së Kosovës në mbledhjen e shtatëdhjeteshtatë të mbajtur më 31 tetor 2013, mori vendimet si në vijim: •         Miratoi Vendimin p&e...

Vendimet e Bordit të BQK-së më 26 shtator 2013

27/09/2013
Bordi i Bankës Qendrore të Republikës së Kosovës në mbledhjen e shtatëdhjetegjashtë të mbajtur më 26 shtator 2013, mori vendimet si në vijim:   •         Miratoi R...

Vendimet e Bordit të BQK-së më 29 gusht 2013

30/08/2013
Bordi i Bankës Qendrore të Republikës së Kosovës në mbledhjen e shtatëdhjetepestë të mbajtur më 29 gusht 2013, mori vendimet si në vijim:     ·         Em&...

Vendimet e Bordit të BQK-së më 1 gusht 2013

01/08/2013
 Bordi i Bankës Qendrore të Republikës së Kosovës në mbledhjen e shtatëdhjetekatër të mbajtur më 1 gusht 2013, mori vendimet si në vijim:•Emëroi z. Fatmir Gashin për Zëve...

Vendimet e Bordit të BQK-së më 25 korrik 2013

25/07/2013
 Bordi i Bankës Qendrore të Republikës së Kosovës në mbledhjen e shtatëdhjetetretë të mbajtur   më 25 korrik 2013, mori vendimet si në vijim:  •   &nb...

Vendimet e Bordit të BQK-së më 12 qershor 2013

12/06/2013
Bordi i Bankës Qendrore të Republikës së Kosovës në mbledhjen e shtatëdhjetenjë të mbajtur më 12 qershor 2013, mori vendimet si në vijim: •         Miratoi  Raporti...

Vendimet e Bordit të BQK-së më 30 maj 2013

30/05/2013
Bordi i Bankës Qendrore të Republikës së Kosovës në mbledhjen e shtatëdhjetë të mbajtur më 30 maj 2013, mori vendimet si në vijim: •         Mira...

Vendimet e Bordit të BQK-së më 26 prill 2013

26/04/2013
Bordi i Bankës Qendrore të Republikës së Kosovës në mbledhjen e gjashtëdhjeteshtatë të mbajtur më 26 prill 2013, mori vendimet si në vijim: •       &n...

Vendimet e Bordit të BQK-së më 7 mars 2013

07/03/2013
Bordi i Bankës Qendrore të Republikës së Kosovës në mbledhjen e gjashtëdhjeteshtatë të mbajtur më 7 mars 2013, mori vendimet si në vijim: •       &nbs...

Vendimet e Bordit të BQK-së më 31 janar 2013

31/01/2013
Bordi i Bankës Qendrore të Republikës së Kosovës në mbledhjen e gjashtëdhjetepestë të mbajtur më 31 janar 2013, mori vendimet si në vijim:   ·     ...

Vendim i Bordit të BQK-së më 22 janar 2013

22/01/2013
Bordi i Bankës Qendrore të Republikës së Kosovës në mbledhjen e gjashtëdhjetekatërt të mbajtur më 22 janar 2013, mori vendimet si në vijim: •       &n...

Vendimet e Bordit të BQK-së më 27 dhjetor 2012

27/12/2012
 Bordi i Bankës Qendrore të Republikës së Kosovës në mbledhjen e gjashtëdhjetetretë të mbajtur më 27 dhjetor 2012, mori vendimet si në vijim: ·      &nbs...

Vendimet e Bordit të BQK-së më 29 nëntor 2012

29/11/2012
Bordi i Bankës Qendrore të Republikës së Kosovës në mbledhjen e gjashtëdhjetedytë të mbajtur më 29 nëntor 2012, mori vendimet si në vijim: •      &nbs...

Vendimet e Bordit të BQK-së më 9 nëntor 2012

09/11/2012
Bordi i Bankës Qendrore të Republikës së Kosovës në mbledhjen e gjashtëdhjetenjëtë të mbajtur më 9 nëntor 2012, mori vendimet si në vijim: • Miratoi Rregulloren për licencimi...

Vendimet e Bordit të BQK-së më 24 tetor 2012

24/10/2012
Bordi i Bankës Qendrore të Republikës së Kosovës në mbledhjen e gjashtëdhjetë të mbajtur më 24 tetor 2012, mori vendimet si në vijim:  •       &n...

Vendimet e Bordit të BQK-së më 28 gusht 2012

28/08/2012
Bordi i Bankës Qendrore të Republikës së Kosovës në mbledhjen e pesëdhjetetetë të mbajtur më 28 gusht 2012, mori vendimet si në vijim: •         ...

Vendimet e Bordit të BQK-së më 27 korrik 2012

28/07/2012
Vendimet e Bordit të BQK-së më 27 korrik 2012 Bordi i Bankës Qendrore të Republikës së Kosovës në mbledhjen e pesëdhjeteshtatë të mbajtur më 27 korrik 2012, mori vendimet si në vij...

Vendimet e Bordit të BQK-së më 28 qershor 2012

02/07/2012
  Vendimet e Bordit të BQK-së më 28 qershor 2012    Bordi i Bankës Qendrore të Republikës së Kosovës në mbledhjen e pesëdhjetegjashtë të mbajtur më 28 qershor 2012, mo...

Vendimet e Bordit të BQK-së më 31 maj 2012

31/05/2012
Bordi i Bankës Qendrore të Republikës së Kosovës në mbledhjen e pesëdhjetepestë të mbajtur më 31 maj 2012, mori vendimet si në vijim: •         B...

Vendimet e Bordit të BQK-së më 05 Prill 2012

05/04/2012
Bordi i Bankës Qendrore të Republikës së Kosovës në mbledhjen e pesëdhjetetretë të mbajtur më 5 prill 2012, mori vendimet si në vijim:   ·     &...

Vendimet e Bordit të BQK-së më 24 shkurt 2012

24/02/2012
Bordi i Bankës Qendrore të Republikës së Kosovës në mbledhjen e pesëdhjetedytë të mbajtur më 24 shkurt 2012, mori vendimet si në vijim: • Bordi miratoi Rregulloren për Regjist...

Vendimet e Bordit të BQK-së më 13 janar 2012

13/01/2012
Bordi i Bankës Qendrore të Republikës së Kosovës në mbledhjen e pesëdhjetë të mbajtur më 13 janar 2012, mori vendimet si në vijim: • Miratoi Rregulloren për Mjaftueshmërin e Kapit...

Vendimet e Bordit të BQK-së më 29 dhjetor 2011

29/12/2011
Bordi i Bankës Qendrore të Republikës së Kosovës në mbledhjen e dyzetenëntë të mbajtur më 29 dhjetor 2011, mori vendimet si në vijim:• Miratoi Rregulloren për mbështetje ...

Vendimet e Bordit të BQK-së më 24 nëntor 2011

24/11/2011
Bordi i Bankës Qendrore të Republikës së Kosovës në mbledhjen e dyzetetetë të mbajtur më 24 nëntor 2011, mori vendimet si në vijim:•    Miratoi Rregulloren mbi Statistikat Mon...

Vendimet e Bordit të BQK-së më 27 tetor 2011

27/10/2011
Bordi i Bankës Qendrore të Republikës së Kosovës në mbledhjen e dyzeteshtatë të mbajtur më 27 tetor  2011, mori vendimet si në vijim: Miratoi Pasqyrat financiare për tremujorin e tret&e...

Vendimet e Bordit të BQK-së më 1 shtator 2011

01/09/2011
Bordi i Bankës Qendrore të Republikës së Kosovës në mbledhjen e dyzetepestë të mbajtur më 1 shtator 2011, mori vendimet si në vijim: • Emëroi z. Lulzim Ismajlin për  zëv...

Vendimet e Bordit të BQK-së më 4 dhe 28 korrik 2011

08/08/2011
 Vendimet e Bordit të Bankës Qendrore, nga mbledhja e mbajtur më 4 korrik  2011:  -    Pasqyrat financiare për tremujorin e parë 2011 dhe realizimi i buxhetit. Vendimet e Bordit të Ban...

Vendimet e Bordit të BQK-së më 10 qershor 2011

10/06/2011
Vendimet e Bordit të Bankës Qendrore nga mbledhja e mbajtur më 10 qershor 2011: 1. Raporti vjetor i BQK-së për vitin 20102. Pasqyrat financiare të BQK-së për vitin 2010 dhe opinioni i Audito...

Vendimet e Bordit të BQK-së 14 janar 2011

14/01/2011
Bordi  i Bankës Qendrore të Republikës së Kosovës në mbledhjen  e tridhjetegjashtë të mbajtur më 13 janar 2011 miratoi vendimin si në vijim:Vendim 1/2011: Bordi miratoi vendimin për em&...

Vendimet e Bordit të BQK-së 24 dhjetor 2010

28/12/2010
Njoftim me Vendimet e BorditBordi  i Bankës Qendrore të Republikës së Kosovës në mbledhjen  e tridhjetepesë të mbajtur më 23 dhjetor  2010 miratoi vendimin si në vijim: ·&nb...

Vendimet e Bordit të BQK-së 25 tetor 2010

25/10/2010
Prishtinë, 25 tetor 2010Z. Jakup Krasniqi, Kryetar i Kuvendit dhe Ushtrues detyre i Presidentit  të Republikës së Kosovës Lënda: Rekomandim për shkarkimin e Guvernatorit të Bankës Qendrore të Re...

Vendimet e Bordit drejtues 29 korrik 2010

29/07/2010
Republika e KosovësBanka Qendrore e KosovësBordi drejtuesVendimeNr. 30  më datë  29  korrik  2010Në bazë të zbatimit të ligjit nr.03/ L-074, datë 5 qershor 2008 “ Për Bank&eu...

Vendimet e Bordit drejtues 26 korrik 2010

26/07/2010
Republika e KosovësBanka Qendrore e KosovësBordi drejtuesVendimeDatë  26 korrik  2010Në bazë të zbatimit të ligjit nr.03/ L-074, më datë 5 qershor 2008 “ Për Bankën Qendrore t&eum...

Vendimet e Bordit drejtues 25 qershor 2010

25/06/2010
Republika e KosovësBanka Qendrore e KosovësBordi drejtuesVendimeNr. 29 më datë  24  qershor  2010Në bazë të zbatimit të ligjit nr.03/ L-074, më datë 5 qershor 2008 “ Për Bank...

Vendimet e Bordit drejtues 2 qershor 2010

02/06/2010
Republika e KosovësBanka Qendrore e KosovësBordi drejtuesVendimeNr. 27 më datë  2  qershor  2010Në bazë të zbatimit të ligjit nr.03/ L-074, m` datë 5 qershor 2008 “ Për Bankë...

Vendimet e Bordit drejtues 28 maj 2010

28/05/2010
Republika e KosovësBanka Qendrore e KosovësBordi drejtuesVendimeNr. 26 më datë  27 maj  2010Në bazë të zbatimit të ligjit nr.03/ L-074, datë 5 qershor 2008 “ Për Bankën Qëndr...

Vendimet e Bordit drejtues 30 prill 2010

30/04/2010
Republika e KosovësBanka Qendrore e KosovësBordi drejtuesVendimeNr. 26 më datë  29 prill 2010Në bazë të zbatimit të ligjit nr.03/ L-074, datë 5 qershor 2008 “ Për Bankën Qëndrore ...

Vendimet e Bordit drejtues 31 mars 2010- 08 prill 2010

09/04/2010
Republika e KosovësBanka Qendrore e KosovësBordi drejtuesVendimeNr. 24 më datë  31 mars 2010Në bazë të zbatimit të ligjit nr.03/ L-074, datë 5 qershor 2008 “ Për Bankën Qendrore të...

Vendimet nga mbledhja e Bordit drejtues

26/02/2010
Republika e Kosovës Banka Qendrore e Kosovës Bordi drejtues Vendime Nr. 23 më datë  25 shkurt 2010 Në bazë të zbatimit të ligjit nr.03/ L-074, datë 5 qershor 2008 “ Për Bankën Q&e...

Vendimet nga mbledhja e Bordit drejtues

09/02/2010
                                         &nbs...

Vendimet nga mbledhja e Bordit drejtues

27/01/2010
Republika e Kosovës Banka Qendrore e KosovesBordi Drejtues VendimeNr. 21 ,datë  25 janar 2010Në bazë të zbatimit të ligjit Nr.03/ L-074, datë 05 qershor 2008 “ Për Bankën Qëndrore të R...

Vendimet nga mbledhja e Bordit drejtues

14/01/2010
Në bazë të zbatimit të ligjit Nr.03/ L-074, datë 5 qershor 2008 “ Për Bankën Qëndrore të Republikës së Kosovës “,  Bordi drejtues i BQK-së në mbledhjen e 20-të...

Vendimet nga mbledhja e 19-të e Bordit drejtues të mbajtur me 17 dhjetor 2009

22/12/2009
Miratimi i vazhdimit te mandatit te Administratorit te perkohshem  Z. Faton Bajrami nga 18 dhjetor 2009 deri me 26 janar 2010.  

Vendimet nga mbledhja e 18-të e Bordit drejtues të mbajtur me 12 nëntor 2009

23/11/2009
Miratoi pasqyrat financiare sipas 30 shtatorit 2009; Miratoi Revidimin  e buxhetit për vitin 2009; Miratoi Revokimin e licencës preliminare për “FIMA”.

Vendimet e Bordit

08/10/2009
Në mbledhjen e shtatëmbëdhjetë të Bordit drejtues të BQK-së  të mbajtur më 08 tetor 2009  janë marrë këto vendime: Bordi miratoi Raporti vjetor i Inspektorit të Përgji...

Vendimet e Bordit

28/09/2009
Në mbledhjen e gjashtëmbëdhjetë të Bordit drejtues të BQK-së  të mbajtur më 11 shtator 2009  janë marrë këto vendime: Bordi aprovoi strategjinë e zhvillimit të sistemi...

Vendimet e Bordit

11/09/2009
Në mbledhjen e gjashtëmbëdhjetë të Bordit drejtues të BQK-së  të mbajtur më 11 shtator 2009  janë marrë këto vendime: Bordi aprovoi strategjinë e zhvillimit të sistemi...

Vendimet e Bordit

02/09/2009
Në mbledhjen e pesëmbëdhjetë të Bordit drejtues të BQK-së, të mbajtur më 27 gusht 2009  janë marrë këto vendime: Bordi aprovoi vazhdimin e mandatit të Administratorit të p&...

Vendimet e Bordit

27/08/2009
Në mbledhjen e pesëmbëdhjetë të Bordit drejtues të BQK-së, të mbajtur më 27 gusht 2009  janë marrë këto vendime: Bordi aprovoi vazhdimin e mandatit të Administratorit të p&...

Vendimet e miratuara të Bordit Drejtues

23/06/2009
Bordi Drejtues i BQK-së në mbledhjen e mbajtur më 23 qershor 2009, miratoi Ndryshimin dhe plotësimin e tarifave të Operacioneve bankare qendrore Bordi drejtues më  16 prill 2009 Aprovoi licencën për WV...

Vendimet e Bordit

01/03/2009
Vendimet e Bordit drejtues të BQK-së në mbledhjen e tetë të Bordit,  të mbajtur më 26 shkurt 2009: Miratoi Ndryshimin e Rregullës VIII mbi Depozitimin e aseteve si garancë, mjaftushmërisë...

Vendimet e Bordit

21/01/2009
Bordi Drejtues i BQK-së ne mbledhjen 6-të, te mbajtur më 30 dhjetor 2008, aprovoj: Buxhetin e BQK-së për vitin 2009 Rregullin XXXI mbi Skemën e Debitimit Direkt të Sistemit Elektronik të Kliringut Ndër...

Vendimet e Bordit

12/12/2008
Bordi Drejtues i Bankës Qendrore të Republikës së Kosovës (BQK), në mbledhjen e mbajtur më 4 dhjetor 2008, mori këto vendime: Regjistrimi i “Faktor lizingut” sh.p.k  si institucion financiar...

Vendimet e Bordit

11/11/2008
Bordi Drejtues i Bankës Qendrore të Republikës së Kosovës (BQK) në mbledhjen e katërt të mbajtur më 30 tetor 2008, aprovoj këto vendime: Licencën finale për Kompaninë e Sigurimit t&e...

Vendimet e Bordit

30/07/2008
Bordi Drejtues i Bankës Qendrore të Republikës së Kosovës (BQK), në mbledhjen e mbajtur më 29 korrik 2008, mori këto vendime: Emërimi i Z. Nexhat Kryeziu në pozitën e Zëvendës Guvern...

Mbledhja e njëzet e Bordit Drejtues

21/03/2008
Bordi Drejtues i Autoritetit Qendror Bankar të Kosovës, në mbledhjen e mbajtur më 20 Mars, 2008, mori vendimet e mëposhtme: Aprovimi i licencës preliminare për Kompaninë e Sigurimit “ELSIG” ...

Mbledhja e Nëntëmbëdhjetë e mbajtur e Bordit Drejtues

20/02/2008
Bordi Drejtues i Autoritetit Qendror Bankar të Kosovës, në mbledhjen e mbajtur më 19 Shkurt 2008, mori këto vendime si në vijim: Ndryshimi i Rregullës mbi Auditimin e Jashtëm dhe Auditorët e Jashtë...

Mbledhja e Tetëmbëdhjetë e Bordit Drejtues

31/01/2008
Këshilli Drejtues i Autoritetit Qendror Bankar të Kosovës, në mbledhjen e mbajtur më 24 Janar 2008, mori vendimet e mëposhtme: Revokimin e Rregullës së Sigurimit  5b mbi Licencimin e Brokerëve t&eu...

Mbledhja e Gjashtëmbëdhjetë e Bordit Drejtues

09/01/2008
Bordi Drejtues i Autoritetit Qendror Bankar te Kosovës, ne mbledhjen e mbajtur me 11 Dhjetor 2007, mori këto vendime si ne vijim: Ndryshimin e Rregullës 3 te Sigurimeve mbi Sigurimin e Detyrueshem te Autopërgjegjësisë...