Kumtesat e Bordit Ekzekutiv

Vendimet e Bordit Ekzekutiv të BQK-së 26 prill 2019

26/04/2019
Takim nr. 10/2019, 26 prill 2019 Bordi Ekzekutiv ka miratuar revokimin e licencës së siguruesit “Insig” Sh.A. Dega Kosovë dhe hapjen e procedurave të likuidimit të detyrueshëm ndaj tij.  

Vendimet e Bordit Ekzekutiv të BQK-së 5 prill 2019

05/04/2019
Takim nr. 08/2019, 5 prill 2019 Bordi Ekzekutiv ka miratuar Manualin e mbikëqyrjes së bazuar në rrezik për fondet pensionale. Bordi Ekzekutiv ka miratuar licencimin e kompanisë së brokerimit “Alberti –...

Vendimet e Bordit Ekzekutiv të BQK-së 29 mars 2019

29/03/2019
Takim nr. 07/2019, 29 mars 2019 Bordi Ekzekutiv ka miratuar regjistrimin e “Mogo” si institucion financiar jobankar. Bordi Ekzekutiv ka miratuar Udhëzimin për tarifat e Bankës Qendrore të Republikës së...

Vendimet e Bordit Ekzekutiv të BQK-së 18 janar 2019

18/01/2019
Takim nr. 01/2019, 18 janar 2019 Bordi Ekzekutiv ka miratuar Manualin e udhëzimeve dhe formularëve për raportim të fondeve pensionale. Bordi Ekzekutiv ka miratuar Udhëzimin për formularin e informatave mbi kredit&...

Vendimet e Bordit Ekzekutiv të BQK-së 28 dhjetor 2018

28/12/2018
Takim nr. 24/2018, 28 dhjetor 2018 Bordi Ekzekutiv ka miratuar Planin strategjik 2019-2021. Bordi Ekzekutiv ka miratuar revokimin e licencës së kompanisë së agjentëve në sigurime “Life Kosova”. Bordi...

Vendimet e Bordit Ekzekutiv të BQK-së 21 nëntor 2018

21/11/2018
Takim nr. 22/2018, 21 nëntor 2018 Bordi Ekzekutiv ka miratuar revokimin e licencës së trajtuesit të dëmeve “Auto Gutachten”.  

Vendimet e Bordit Ekzekutiv të BQK-së 13 nëntor 2018

13/11/2018
Takim nr. 21/2018, 13 nëntor 2018 Bordi Ekzekutiv ka miratuar regjistrimin e “Zyre Këmbimore Lisi” Sh.P.K. si institucion financiar jobankar me veprimtari të këmbimit të valutave.  

Vendimet e Bordit Ekzekutiv të BQK-së 8 tetor 2018

08/10/2018
Takim nr. 19/2018, 8 tetor 2018 Bordi Ekzekutiv ka miratuar regjistrimin e “Naimi” Sh.P.K. si institucion financiar jobankar për kryerjen e veprimtarisë së këmbimit të valutave.  

Vendimet e Bordit Ekzekutiv të BQK-së 31 gusht 2018

31/08/2018
Takim nr. 16/2018, 31 gusht 2018 Bordi Ekzekutiv ka miratuar revokimin e licencës së siguruesit “Grawe Kosova”.  

Vendimet e Bordit Ekzekutiv të BQK-së 4 korrik 2018

04/07/2018
Takim nr. 13/2018, 4 korrik 2018 Bordi Ekzekutiv ka miratuar regjistrimin e “PRO FINANCE HOME” si institucion financiar jobankar me veprimtari të kredidhënies. Bordi Ekzekutiv ka miratuar shtimin e aktivitetit të lizi...

Vendimet e Bordit Ekzekutiv të BQK-së 30 prill 2018

28/04/2018
Takim nr. 08/2018, 30 prill 2018 Bordi Ekzekutiv ka miratuar transformimin në subjekt të varur të Bankës Kombëtare Tregtare – Dega Kosovë, e cila do të njihet si Banka Kombëtare Tregtare Kosovë Sh...

Vendimet e Bordit Ekzekutiv të BQK-së 12 prill 2018

12/04/2018
Takim nr. 07/2018, 12 prill 2018 Bordi Ekzekutiv ka miratuar regjistrimin e “Këmbimore Hyseni” si institucion financiar jobankar për kryerjen e veprimtarisë së këmbimit të valutave.  

Vendimet e Bordit Ekzekutiv të BQK-së 30 mars 2018

28/03/2018
Takim nr. 06/2018, 30 mars 2018 Bordi Ekzekutiv ka miratuar regjistrimin e “Leasing Alberti” Sh.P.K. si institucion financiar jobankar.

Vendimet e Bordit Ekzekutiv të BQK-së 26 shkurt 2018

26/02/2018
Takim nr. 04/2018, 26 shkurt 2018 Bordi Ekzekutiv ka miratuar regjistrimin e “Monego” Sh.P.K. si institucion financiar jobankar. Bordi Ekzekutiv ka miratuar revokimin e regjistrimit të institucionit financiar jobankar me veprim...

Vendimet e Bordit Ekzekutiv të BQK-së 15 janar 2018

15/01/2018
Takim nr. 01/2018, 15 janar 2018 Bordi Ekzekutiv ka miratuar regjistrimin e “Leasing Solution” Sh.P.K. si institucion financiar jobankar.  Bordi Ekzekutiv ka miratuar revokimin e licencës së ndërmjetësuesi...

Vendimet e Bordit Ekzekutiv të BQK-së 29 korrik 2016

02/08/2016
Takimit nr. 18/2016, 29 korrik 2016 1. Bordi Ekzekutiv ka miratuar licencimin e N.T.SH “Eurokoha Reissen” si ndërmjetësues i sigurimeve për produktin “Sigurimi i shëndetit në udhëtim”.  

Vendimet e Bordit Ekzekutiv të BQK-së 11 korrik 2016

02/08/2016
Takim nr.16/2016, 11 korrik 2016 1. Bordi Ekzekutiv ka miratuar regjistrimin e “Bilanci” Sh.p.k si IFJB për këmbimin e valutave.  

Vendimet e Bordit Ekzekutiv të BQK-së 16 qershor 2016

02/08/2016
Takim nr. 14/2016,  1. Bordi Ekzekutiv ka revokuar licencën e ndërmjetësuesit në sigurime “ANSSIA”. 2. Bordi Ekzekutiv ka miratuar ndryshimin e emrit të Kompanisë së Sigurimeve “Croatia Sigu...

Vendimet e Bordit Ekzekutiv të BQK-së më 30 mars 2016

18/04/2016
Takim Nr. 07/2016,  30 mars 2016   1. Bordi Ekzekutiv ka miratuar licencën për Kompaninë  Brokerimit “Net Broking House” L.L.C. 2. Bordi Ekzekutiv ka miratuar shtimin e aktivitetit të këmbimit va...

Vendimet e Bordit Ekzekutiv të BQK-së më 9 mars 2016

09/03/2016
Takim nr. 06/2016, 9 mars 2016 Vendimet e Bordit Ekzekutiv të BQK-së më 9 mars 2016: 1. Bordi Ekzekutiv ka miratuar licencën për Kompaninë e Agjentëve në Sigurime “FERSIG” sh.p.k.

Vendimet e Bordit Ekzekutiv të BQK-së më 29 janar 2016

29/01/2016
 Takim nr. 02/2016, 29 janar 2016 1. Rekomandim për regjistrimin e IFJB për aktivitetin e këmbimit të valutave – “Toti” Prishtinë: Bordi Ekzekutiv ka miratuar regjistrimin e Institucionet Financiar Jo...

Vendimet e Bordit Ekzekutiv të BQK-së më 15 dhjetor 2015

15/12/2015
Takim nr. 25/2015, 15 dhjetor 2015 Bordi Ekzekutiv ka miratuar regjistrimin e Institucionit Financiar Jobankar “Kimi” Ferizaj për aktivitetin e këmbimit të valutave.

Vendimet e Bordit Ekzekutiv të BQK-së 16 më nëntor 2015

16/11/2015
Takim nr. 23/2015, 16 nëntor 2015 Vendimet e Bordit Ekzekutiv të BQK-së më 16 nëntor 2015 1. Bordi Ekzekutiv ka miratuar ndryshimin e emrit të KS “Dardania” Sh.A dhe atë nga “Dardania” Sh....

Vendimet e Bordit Ekzekutiv të BQK-së më datë 20 tetor 2015

20/10/2015
Takim nr. 20/2015, 20 tetor 2015 1. Bordi Ekzekutiv ka miratuar shtimin e aktivitetit të lizingut operacional për IFJB Raiffeisen Leasing Kosovo RLKO-së. 2. Bordi Ekzekutiv ka miratuar regjistrimin e “TEB” sh.a si agjent...

Vendimet e Bordit Ekzekutiv të BQK-së më 29 shtator 2015

29/09/2015
Takim nr. 19/2015, 29 shtator 2015 Vendimet e Bordit Ekzekutiv të BQK-së më  29 shtator 2015 1. Bordi Ekzekutiv ka miratuar revokim të licencës së “ENB Consulting GmbH” Ndërmjetësues i Sigur...

Vendimet e Bordit Ekzekutiv të BQK-së më 13 gusht 2015

13/08/2015
Takim nr. 16/2015,  13 gusht 2015 1.  1. Bordi Ekzekutiv ka miratuar licencën për Kompaninë e Agjentëve në Sigurime “L.I.F.E Kosova” Sh.p.k. në Prishtinë.

Vendimet e Bordit Ekzekutiv të BQK-së më 29 maj 2015

24/06/2015
Takim nr. 11/2015,  29 maj 2015. 1. Bordi Ekzekutiv ka miratuar ndryshimin e emrit të Kompanisë së Sigurimeve nga “Sigma Vienna Insurance Group”-Dega Kosovë në “Sigma Interalbanian Vienna Insurance Gro...

Vendimet e Bordit Ekzekutiv të BQK-së më datë 29 prill 2015

24/06/2015
Në takimin nr. 09/2015,  29 prill 2015. Bordi Ekzekutiv ka miratuar licencën përfundimtare për Kompaninë e Sigurimeve “Prisig”.

Vendimet e Bordit Ekzekutiv të BQK-së më 14 prill 2015

24/06/2015
Në takimin nr. 08/2015, 14 prill 2015, Bordi Ekzekutiv unanimisht ka miratuar ndryshimin e emrit të IFJB nga “DMTH” në “Moneta” sh.p.k.

Vendimet e Bordit Ekzekutiv të BQK-së më 23 mars 2015

24/06/2015
Në takimin  nr. 07/2015,  23 mars 2015. 1. Bordi Ekzekutiv ka miratuar ndryshimin e emrit të Kompanisë së Sigurimeve nga “Sigma Vienna Insurance Group”-Dega Kosovë në “Sigma Interalbanian Vi...

Vendimet e Bordit Ekzekutiv i BQK-së më 09 shkurt 2015

24/06/2015
Në takimin  Nr. 03/2015, 09 shkurt 2015. 1.Bordi  Ekzekutiv ka miratuar licencën finale për KS “Scardian” J.S.C. 2.Bordi Ekzekutiv ka miratuar licencën paraprake për “Prisig” Sh.a. për...

Vendimet e Bordit Ekzekutiv i BQK-së më 26 dhjetor 2014

26/12/2014
Takim Nr. 28/2014, 26 dhjetor 2014  1. Bordi Ekzekutiv ka miratuar regjistrimin e “AGC Factor L.L.C” si Institucion Financiar Jobankar. 2. Bordi Ekzekutiv ka anuluar regjistrimin e Institucionit Mikrofinanciar “World Relief/B...

Vendimet e Bordit Ekzekutiv të BQK-së më 22 shtator 2014

23/10/2014
Takim nr. 19/2014, 22 shtator 2014 1. Bordi Ekzekutiv ka miratuar licencën paraprake për “Fundway Insurance” J.S.C si kompani e sigurimeve.

Vendimet e Bordit Ekzekutiv të BQK-së më 27 gusht 2014

03/09/2014
Takim nr. 17/2014, 27 gusht 2014 1. Bordi Ekzekutiv ka miratuar regjistrimin e Zyrës për Këmbimin e Valutave “Afrimi S” si Institucion Financiar Jobankar.

Vendimet e Bordit Ekzekutiv të BQK-së më 22 korrik 2014

22/07/2014
Takim nr. 15/2014, 22 korrik 2014Vendimet e Bordit Ekzekutiv të BQK-së më 22 korrik 20141.    Bordi Ekzekutiv ka miratuar licencimin e “Shield Brokers” Sh.a. për Ndërmjetësues të Sigurimev...

Vendimet e Bordit Ekzekutiv të BQK-së më 5 qershor 2014

05/06/2014
Takim nr. 12/2014, 5 qershor 2014 1. Bordi Ekzekutiv ka miratuar licencën paraprake për themelimin e degës së bankës së huaj “T.C ZIRAAT Bankasi A.S”. 2. Bordi Ekzekutiv ka miratuar regjistrimin e Zyrë...

Vendimet e Bordit Ekzekutiv të BQK-së më 19 mars 2014

06/05/2014
Takim nr. 06/2014, 19 mars 20141. Bordi Ekzekutiv ka miratuar licencimin e “Damllog” si Rregullues i Dëmeve.

Vendimet e Bordit Ekzekutiv të BQK-së më 23 dhjetor 2013

23/12/2013
Takimi nr. 25/2013, 23 dhjetor 2013 1. Bordi Ekzekutiv ka miratuar dhënien e licencës për “Inter Expertise” si Rregullues i Dëmeve.    

Vendimet e Bordit Ekzekutiv të BQK-së më 20 nëntor 2013

20/11/2013
Takimi nr. 22/2013, 20 nëntor 2013 1. Bordi Ekzekutiv ka miratuar regjistrimin e “Posta e Kosovës” si Institucion Financiar Jobankar.

Vendimet e Bordit Ekzekutiv të BQK-së më 7 gusht 2013

07/08/2013
Takim nr. 15/2013, 7 gusht 2013 1. Bordi Ekzekutiv unanimisht ka miratuar licencimin e “Raiffeisen Insurance Broker” Sh.p.k.

Vendimet e Bordit Ekzekutiv të BQK-së më 24 korrik 2013

24/07/2013
Takim nr. 14/2013, 24 korrik 2013 1. Bordi Ekzekutiv unanimisht ka miratuar regjistrimin  e “E-Leka” për zyrë të këmbimit të valutave.

Vendimet e Bordit Ekzekutiv të BQK-së më 20 qershor 2013

20/06/2013
 Takim nr. 12/2013, 20 qershor 2013 Vendimet e Bordit Ekzekutiv të BQK-së më 20 qershor 2013 1. Bordi Ekzekutiv unanimisht ka miratuar regjistrimin e  “Euro Buli” për zyrë të këmbimit të...

Vendimet e Bordit Ekzekutiv të BQK-së më 30 prill 2013

30/05/2013
Takim nr. 08/2013, 30 prill 2013 1. Bordi Ekzekutiv unanimisht  ka  miratuar  regjistrimin e zyrës për këmbimin e valutave “Blujona” në Gjilan. 2. Bordi Ekzekutiv unanimisht ka miratuar revok...

Vendimet e Bordit Ekzekutiv më 28 janar 2013

26/02/2013
Takim nr. 02/2013, 28 janar 2013Vendimet e Bordit Ekzekutiv të BQK-së më 28 janar 20131. Bordi Ekzekutiv i Bankës Qendrore të Republikës së Kosovës në mbledhjen e mbajtur më 28 janar 2013 mori ve...

Vendimet e Bordit Ekzekutiv të BQK-së më 18 dhjetor 2012

18/12/2012
Takim Nr. 30/2012,  18 dhjetor 2012Vendimet e Bordit Ekzekutiv të BQK-së më 18 dhjetor 20121.    Bordi Ekzekutiv i Bankës Qendrore të Republikës së Kosovës në mbledhjen e mbajtur më...

Vendimet e Bordit Ekzekutiv të BQK-së më 03 dhjetor 2012

03/12/2012
Takim Nr. 29/2012,  03 dhjetor 2012Vendimet e Bordit Ekzekutiv të BQK-së më 03 dhjetor 20121.    Bordi Ekzekutiv i Bankës Qendrore të Republikës së Kosovës në mbledhjen e mbajtur më...

Vendimet e Bordit Ekzekutiv të BQK-së më 6 nëntor 2012

06/11/2012
 Takim nr. 28/2012, 6 nëntor 2012 Vendimet e Bordit Ekzekutiv të BQK-së më 6 nëntor 20121. Bordi Ekzekutiv i Bankës Qendrore të Republikës së Kosovës në mbledhjen e mbajtur më 6 në...

Vendimet e Bordit Ekzekutiv të BQK-së më 4 shtator 2012

04/09/2012
 Takim nr. 22/2012,  4 shtator 20121.    Bordi Ekzekutiv i Bankës Qendrore të Republikës së Kosovës në mbledhjen e mbajtur më 4 shtator 2012 mori vendim:•    për apr...

Vendimet e Bordit Ekzekutiv të BQK-së më 27 gusht 2012

27/08/2012
Takim Nr. 21/2012,  27 gusht 20121.    Bordi Ekzekutiv i Bankës Qendrore të Republikës së Kosovës në mbledhjen e mbajtur më 27 gusht 2012 mori vendim:•    për aprovimin e...

Vendimet e Bordit Ekzekutiv të BQK-së më 17 korrik 2012

20/07/2012
Takim Nr. 17/2012, 17 korrik 2012Vendimet e Bordit Ekzekutiv të BQK-së më 17 korrik 20121.    Bordi Ekzekutiv i Bankës Qendrore të Republikës së Kosovës në mbledhjen e mbajtur më 17 kor...

Vendimet e Bordit Ekzekutiv të BQK-së më 28 maj 2012

28/05/2012
Vendimet e Bordit Ekzekutiv të BQK-së më 28 maj 2012Bordi Ekzekutiv i Bankës Qendrore të Republikës së Kosovës në mbledhjen e mbajtur më 28 maj 2012 mori vendim :• për tërheqjen e regji...

Vendimet e Bordit Ekzekutiv të BQK-së më 12 janar 2012

12/01/2012
1.    Bordi Ekzekutiv i Bankës Qendrore të Republikës së Kosovës në mbledhjen e mbajtur më 12 janar 2012 mori vendim për revokimin e licencës së Fondit Slloveno Kosovar të Pensione...

Vendimet e Bordit Ekzekutiv të BQK-së më 22 dhjetor 2011

22/12/2011
Vendimet e Bordit Ekzekutiv të BQK-së më 22 dhjetor 20111. Bordi Ekzekutiv i Bankës Qendrore të Republikës së Kosovës në mbledhjen e mbajtur më 22 dhjetor 2011 mori vendim për regjistrimin e...

Vendimet e Bordit Ekzekutiv të BQK-së më 17 nëntor 2011

17/11/2011
Bordi Ekzekutiv i Bankës Qendrore të Republikës së Kosovës në mbledhjen e mbajtur më 17 nëntor 2011 mori vendim : • për tërheqjen e regjistrimit të zyrës për këmbimin e ...

Vendim i Bordit Ekzekutiv të BQK-së më 9 nëntor 2011

09/11/2011
Bordi Ekzekutiv i Bankës Qendrore të Republikës së Kosovës në mbledhjen e mbajtur me 9 nëntor 2011 mori vendim për përfundimin e procesit të administrimit në Institucionin Mikro-Financiar “...

Vendim i Bordit Ekzekutiv të BQK-së më 18 tetor 2011

18/10/2011
Bordi Ekzekutiv i Bankës Qendrore të Republikës së Kosovës në mbledhjen e mbajtur më 18 tetor 2011 mori vendim për regjistrimin e ‘Kemi”- Pejë  si zyrë për këmbimin e valuta...

Vendimet e Bordit Ekzekutiv të BQK-së më 19 shtator 2011

19/09/2011
Bordi  Ekzekutiv i Bankës Qendrore të Republikës së Kosovës në mbledhjen e mbajtur më 19 shtator 2011 mori vendim për aprovimin e licencës preliminare për “Sigal Life Uniqa Group Austria Sh...

Vendimet e Bordit Ekzekutiv të BQK-së më 4 gusht 2011

04/08/2011
Bordi Ekzekutiv i Bankës Qendrore të Republikës së Kosovës në mbledhjen e mbajtur më 4 gusht 2011 mori vendim për aprovimin e  regjistrimit të “Timi Invest” si Institucion Mikrofinanciar. ...

Vendimet e Bordit Ekzekutiv të BQK-së më 30 qershor 2011

30/06/2011
Bordi Ekzekutiv i Bankës Qendrore të Republikës së Kosovës në mbledhjen e mbajtur më 30 qershor 2011 mori vendim për miratimin e Licencës përfundimtare ( finale)  për “GRAWE Kosova&rdq...

Vendimi i Bordit Ekzekutiv të BQK-së më 24 maj 2011

24/05/2011
Bordi Ekzekutiv i Bankës Qendrore të Republikës së Kosovës në mbledhjen e mbajtur më 24 maj 2011 mori vendim për revokimin e licencës së ENB Consulting - Ndërmjetësues i Sigurimeve. ...

Vendimi i Bordit Ekzekutiv të BQK-së më 4 shkurt 2011

05/02/2011
• Takimi i dytë më 2011 i Bordit Ekzekutiv të BQK-sëBordi Ekzekutiv i Bankës Qendrore të Republikës së Kosovës në mbledhjen e mbajtur më 4 shkurt  2011 mori  vendim për lë...

Vendimet e Bordit Ekzekutiv të BQK-së më 26 janar 2011

27/01/2011
Takimi i parë më 2011 i Bordit Ekzekutiv të BQK-sëBordi Ekzekutiv i Bankës Qendrore të Republikës së Kosovës në mbledhjen e mbajtur më 26 janar 2011 mori këto  vendime:- Për lë...

Vendimet e Bordit Ekzekutiv të BQK-së më 24 nëntor 2010

25/11/2010
Vendimet e Bordit Ekzekutiv 24 nëntor 2010• Bordi Ekzekutiv i Bankës Qendrore të Republikës së Kosovës në mbledhjen e mbajtur më 22 shtator 2010 mori këto  vendime:- Anulimin e licencës s&eu...