Osnovan je Nacionalni Savet Placanja

12/03/2010

9 marta  2010 u Centralnoj Banci Republike Kosova (CBK) osnovan je Nacionalni Savet Plaċanja (NSP).
U NSP, CBK-a ima vodeċu ulogu i biċe predstavljen od guvernera i zamenika gevernera za centralne bankarske funkcije.  Pored njih, članovi NSP-a ċe biti i direktor Departamenta Trezora  Ministarstva za privredu i finansije, direktor Udruženja banaka Kosova, upravni direktori komercijalnih banaka.  Osnivanje NSP trebalo bi da podrži zajednički razvoj održivog i efikasnog sistema za kliring i saldiranje uplata i hartija od vrednosti  na Kosovu.  NSP predstavlja centralnu komponentu saradnje između relevantnih aktera u okviru nacionalnog sistema plaċanja.
NSP treba da obezbedi veoma važno sredstvo za konstruktivne razgovore između aktera nacionalnog platnog sistema. Osnivanje NSP predviđen je u strategiji razvoja nacionalnog sistema plaċanja dok u  srednoroċnom periodu ċe imati važnu ulogu u implementaciji ove strategije.
 O termima  reference NSP  imate  pristup u web stranici CBK-a.