“Osiguranje depozita na Kosovu ‘Uticaj FODK u stabilnost bankarskog sistema”

14/09/2016

Sve banke na Kosovu imaju visoku likvidnost , dobar povraćaj investicije, su dobro kapitalizovane , tako da nijedna od njih nije se suočila sa situacijom koja bi mogla da ugrozi depozite koji one drže.
Centar za strateška i socijalna istraživanja – STRAS u sredu na konferenciji predstavili istraživanje “Osiguranje depozita na Kosovu- uticaj FODK u stabilnost bankarskog sistema” i nalazima u ovoj oblasti. Bedri Hamza, guverner Centralna banke Kosova, nakon što je dao pregled o dešavanjima u bankarskom sektoru u zemlji, gde poseban naglasak stavljen na rast kredita i depozita, zaustavio se na depozite i funksionisanje sistema koji utiče ovde.
“ Postoje četiri stuba ovog sistema , gde glavni odgovorni je CBK za nadzor. Na kraju imamo i mogućnost za hitnu pomoć za likvidnost, što znači da možemo intervenisati u slučaju opasnosti koji mogu biti predstavljeni u bilo kojoj banci . Takvi slučajevi do sada nismo imali , niti ima naznaka da bi moglo biti , ali takva opcija stvara pouzdanost i stabilnost na bankarskom tržištu”, rekao je guverner Hamza.
Po njegovim rečima stabilnost održava u mogućnosti investicija , odnosno kreditiranja, koji ima za cilj podsticaj ekonomskog razvoja.
“CBK kao odgovoran visoko ocenjuju perfomansu i način upravljanja Fonda za osiguranje depozita . Ovaj fond bi mogao biti primer za mnoge zemlje, sobzirom da se gradi na zdravim temeljima . Međutim imajući u vidu da osiguranje je glavni faktor koji utiče na kredibilitet sektora , a to znači i u njenom rastu i razvoju”, zaključio je guverner CBK.
Prema rečima g. Avdullah Hotit, ministar finansija , stabilnost se prepisuje Centralnoj banci Republike Kosova , kao odgovorni za razvoj finansijskog sektora , gde je i bankarski. Međutim, jedan razvijen i stabilan bankarski sistem ostaje glavni oslonac za ekonomski razvoj.
“ Mi, kao Vlada smo zadovoljni rastom bankarskih kredita , jer pokazuje da su banke preuzele odgovornost za finansiranje razvoja , ali nam olakšuju mogućnost da se mi bavimo više sa kapitalne investicije u javnom sektoru”, rekao je ministar Hoti.
On je dalje dodao da će se Vlada fokusirati na stvaranje veće pravne sigurnosti kao za investicija od strane banaka , ali i stvoriti mogućnost za lakše korišćenje kredita , ne donoseći opasnost za sistem.
“ Iako sam razočaran sa rastom depozita sa dugoročnim rokom dospeća , međutim , mislim da funksionišu mekanizmi osiguranja novca štedišta. Glavnu ulogu ima FODK , koji će Ministarstvo finansija podržavati , zavisno od potrebe”, zaključio je ministar Hoti.
Ibrahim Rexhepi, upravni direktor STRAS tokom prezentacije nalaza studija , rekao da banke u depozitima imaju više od 2.7 miliardi evra, dok kreditirali preko 2.0 miliardi evra. Ovi podaci pokazuju da je finansiranje bankaraskog sistema uglavnom baziran od unutrašnjih izvora , ili od novca koji ulažu ili štede građani i pravna lica u zemlji.
“ Ne može biti stabilnost i održavanje bankarskog sistema u nijednoj zemlji, ako nema sigurnost za depozite. Svedoci smo za nedavna zbivanja u nekim evropskim zemljama kada veliki ulagači počeli da povuku svoj novac iz banaka, jer su izgubili poverenje na njih. Iz tog razloga izgradnja sistema osiguranja depozita je od suštinske važnosti i jedan od direktiva Evropske unije . Iako sa jednim kratkim iskustvom , Kosovo je izgradilo sistem za bezbednost i stabilnost u bankarski sistem, koji se zasniva na četiri glavna stuba : zakona i propisa nadzor od Centralne banke Kosova, sistem unutrašnje kontrole u komercijalnim bankama i osiguranje koje vrši Fond za osiguranje depozita. Funksionisanje ovog mekanizma povećava poverenje građana i privrednih subjekata prema bankama”, rekao je Ibrahim Rexhepi.
Osim toga on je dodao da FODK ima iskustvo od pet godina i do sada je uspeo da obezbedi oko 500 miliona evra depozita, ili 18.7 odsto od ukupnog broja, odnosno 97.08 odsto na depozitnim računima. U Fondu su oko blizu 27 miliona evra, koje se mogu koristiti u slučaju opasnosti , ili ako banka izgubi licencu.
“Fond treba da ispuni kriterijume Evropske direktive. Iako se čini da je daleko od ovog cilja, ali to ne treba posmatrati samo u granicama koje ga zahtevaju , ali i izgradnje sistema koji obećava sigurnost depozita ”, dodao je Rexhepi.
U početku limit osiguranog depozita je 2,000 evra, od 2013 godine je porastao na 3,000 evra, od 2016 godine na 4,000 evra , dok u 2018 godine do 5,000 evra.
Fehmi Mehmeti, zamenik guvernera CBK na početku svog izlaganja istakao da su banke jedan od najatraktivnijih sektora za investicije. Ovde prema njegovim rečima , glavni uticaj bila je stabilnost i neprekidni razvoj sektora.
“ S obzirom na to neprekidno ispunjavamo zakonske osnove. Zatim imamo priručnik ispitivanja rizika , gde tačno definiše odgovornost , kao i način nadzora bankarskog sistema”, rekao je g. Mehmeti.
On je naglasio da već radi na mreži izveštavanja i direktne informacije o svim dešavanjima na tržištu.
“To nam omogućava za više informacija , ali i percepciju na vreme za situaciju sa visokim stepenom rizika koji mogu nastati . Iz tog razloga , imamo mehanizam osiguranja , odnosno fond , tako da štediša na vreme dobiju depozite”, zaključio je g. Mehmeti.
Violeta Arifi-Krasniqi, generalni direktor FODK pozdravila preporuke iz studija koje potvrđuju zakonitost procene od strane međunarodnih stručnjaka IADI- izvestila o napretku njihovog ispunjavanja , koje su identifikovane kao strateški ciljevi za institucionalni razvoj FODK. “FODK završava projekat za razvoj sistema za naknadu štedišama “SKD”, sa kojim će biti postignuta operacionalna spremnost za naknadu štedišama u roku od sedam dana , koja adresira zahtev iz Evropske direktive od EBRD sa donacijom od 255 hiljadu evra. Pored potrebe za likvidnost FODK dobila podršku u principu od Ministarstva finansija kao garant za osiguranje sekundarne kreditne linije.
Bahrije Dibra iz KfW rekla o početku izgradnje osiguranja depozita na Kosovu , procesu koji se razvio sa mnogim izazovima , s obzirom da se dogodilo tokom globalne finansijske krize.
“Mislim da se izgradio jedan dobar sistem , sa jednim čvrstim fondom , koji ne bih želela da se koristi za vraćanje depozita, u slučaju potrebe”, rekla je g. Dibra.
Shkëndije Himaj, predsednik Odbora FODK insistirala da ova istraživanja uključe više akordi u sistemu . Su komercijalne banke koje ovde imaju posebnu ulogu , stoga treba videti način organiziranja unutrašnje obezbeđenja sistema i kontrolu , kao i konkretan uticaj koje imaju u osiguranje depozita.
Agim Hasani iz NLB Banka zatražio veće povećanje limita osiguranih depozita , jer, prema njegovim rečima glavni izvor za finansiranje sistema su mali ulagači, kojima treba obezbediti tu sigurnost.