Veçoritë dhe funksioni kryesor

Sistemi i Regjistrit të Kredive është dizajnuar si një aplikacion i bazuar në internet dhe mund të qaset drejtpërdrejt dhe në kohë reale nga stafi i autorizuar i institucioneve kredidhënëse. Në Regjistrin e Kredive, institucionet kredidhënëse raportojnë kreditë e aprovuara dhe më pas azhurnojnë statusin e çdo kredie.  Në anën tjetër, ato mund të marrin nga sistemi një raport përmbledhës mbi nivelin dhe statusin e kredive aktive dhe historike të çdo kredimarrësi  përmes pëlqimit përkatës të siguruar nga klienti. Po ashtu njoftohen mbi kolateralet e ndërlidhura me kreditë si dhe me rolet ndërlidhura me kreditë tjera.  

Për më tepër, secili person që është subjekt i kredisë mund të marrë detajet e veta të regjistruara në RKK.  BQK-ja po ashtu shfrytëzon informacionet e RKK-së për qëllime mbikëqyrëse, statistikore dhe analitike.

Regjistri i Kredive është disenjuar të sigurojë një infrastrukturë të avancuar për funksionimin e tregut të kredive duke paraqitur një mjet të rëndësishëm për institucionet kredidhënëse në vlerësimin e riskut kreditor.  Nga një perspektivë e përgjithshme ekonomike, Regjistri i Kredive lehtëson kredidhënien sa i përket vëllimit dhe kostove, si dhe kontribuon në stabilitetin financiar në përgjithësi.