Kredidhënësit

Institucionet financiare të licencuara nga Banka Qendrore e Republikës së Kosovës (BQK), për të qenë ofrues të kredive ku përfshihen të gjitha bankat dhe institucionet mikrofinanciare, institucionet financiare jobankare dhe kompanitë e sigurimeve, duhet të jenë anëtarë dhe raportues në Regjistrin e Kredive të Kosovës. Institucionet kredidhënëse kanë qasje të drejtpërdrejtë në sistemin e RKK-së dhe janë të obliguara të regjistrojnë dhe të azhurnojnë të dhënat në sistem lidhur me kreditë dhe kredimarrësit. Gjithashtu ofruesit e kredive obligohen të konsultojnë informatat nga sistemi i Regjistrit të Kredive gjatë procesit të kredidhënies.

Institucionet kredidhënëse anëtare të Sistemit të Regjistrit të Kredive janë :

Bankat Komerciale

PRO CREDIT BANK

RAIFFEISSEN BANK KOSOVO

NLB PRISHTINA

BANKA PËR BIZNES

TEB SH.A.

BANKA EKONOMIKE

BANKA KOMBËTARE TREGTARE

TURKIYE IS BANKASI

TURKIYE CUMHURIYETI ZIRAAT BANKASI

Institucionet Mikrofinanciare

IMF “QELIM KOSOVË”

KOSINVEST WORLD VISION

TIMI INVEST

KGMAMF

START

KEP TRUST

PERSPEKTIVA 4

FINCA

MESHTEKNA

KREDITIMI RURAL I KOSOVËS

ATLANTIC CAPITAL PARTNERS ACP

KOSOVA AID AND DEVELOPMENT

AGJENCIONI PËR FINANCIM NË KOSOVË

Institucionet Financiare Jobankare

LESNA SHA

RAIFFEISEN LEASING KOSOVO LLC

FACTOR LEASING

CRIMSON FINANCE FUND

AGC FAKTOR L.L.C

Kompanitë e Sigurimeve 

KS  “SIGURIA”
KS  “SIGKOS”
KS  “SIGAL UNIQA GROUP AUSTRIA”
KS  “INSIG”
KS  “DARDANIA”
KS  “SIGMA VIENNA INSURANCE GROUP”
KS  “ILLYRIA”
KS  “KOSOVA E RE”
KS  “GRAWE ELSIG”
KS  “CROATIA SIGURIMI”
KS “PRISIG” SH.A
KS “SCARDIAN JSC”