Kredidhënësit

Institucionet financiare të licencuara nga Banka Qendrore e Republikës së Kosovës (BQK), për të qenë ofrues të kredive ku përfshihen të gjitha bankat dhe institucionet mikrofinanciare, institucionet financiare jobankare dhe kompanitë e sigurimeve, duhet të jenë anëtarë dhe raportues në Regjistrin e Kredive të Kosovës. Institucionet kredidhënëse kanë qasje të drejtpërdrejtë në sistemin e RKK-së dhe janë të obliguara të regjistrojnë dhe të azhurnojnë të dhënat në sistem lidhur me kreditë dhe kredimarrësit. Gjithashtu ofruesit e kredive obligohen të konsultojnë informatat nga sistemi i Regjistrit të Kredive gjatë procesit të kredidhënies.

 

Institucionet kredidhënëse anëtare të Sistemit të Regjistrit të Kredive janë :

 

Bankat Komerciale 

 

PRO CREDIT BANK                                                

RAIFFEISSEN BANK KOSOVO

NLB PRISHTINA

BANKA PËR BIZNES                                                  

TEB SH.A.

BANKA EKONOMIKE                                          

BANKA KOMBËTARE TREGTARE                                

KOMERCIJALNA BANKA AD BEOGRAD

TURKIYE IS BANKASI

TURKIYE CUMHURIYETI ZIRAAT BANKASI

 

Institucionet Mikrofinanciare 

 

IMF “QELIM KOSOVË”                                      

KOSINVEST WORLD VISION

TIMI INVEST                                                   

KGMAMF

START                                                              

KEP TRUST

PERSPEKTIVA 4                                               

FINCA

MESHTEKNA                                                      

KREDITIMI RURAL I KOSOVËS                            

ATLANTIC CAPITAL PARTNERS ACP

KOSOVA AID AND DEVELOPMENT    

AGJENCIONI PËR FINANCIM NË KOSOVË                  

 

Institucionet Financiare Jobankare

 

LESNA SHA                              

RAIFFEISEN LEASING KOSOVO LLC

FACTOR LEASING                    

CRIMSON FINANCE FUND

AGC FAKTOR L.L.C 

 

Kompanitë e Sigurimeve 

 
KS  “SIGURIA”                      
KS  “SIGKOS” 
KS  “SIGAL UNIQA GROUP AUSTRIA”
KS  “INSIG”  
KS  “DARDANIA”        
KS  “SIGMA VIENNA INSURANCE GROUP”
KS  “ILLYRIA”                    
KS  “KOSOVA E RE”
KS  “GRAWE ELSIG”            
KS  “CROATIA SIGURIMI”
KS “PRISIG” SH.A
KS “SCARDIAN JSC”