Aplikimi për Raport Kreditor

Çdo qytetar respektivisht çdo kredimarrës i cili dëshiron të marrë raportin e tij/saj të detajuar kreditor, mund të aplikojë në njërën prej tri formave të paraqitura si në vijim: 

 

1. Aplikimi përmes portalit për qytetarë  www.raportikreditor.org 

Çdo qytetarë mund të hapë llogarinë e tij personale në portalin e dhënë dhe pas aktivizimit të llogarisë mund të ketë qasje online dhe pa pagesë në raportin kreditor. 

Klikoni këtu për të parë udhëzimet për regjistrim në Sistemin Online të Raportit Kreditor

2. Aplikimi për Raportin Kreditor në ndonjërën nga degat e bankës përkatëse.

3. Aplikimi për Raportin Kreditor në Bankën Qendrore të Kosovës.

 Bëhet çdo ditë pune prej orës 10:00-12:00 ndërsa tërheqja e raportit kreditor bëhet nga ora 15:30 -16:00 të njejtën ditë të aplikimit, përveç në rastet kur duhet rishikuar të dhënat nga institucionet raportuese.

Me rastin e aplikimit për Raport Kreditor përmes formave 2 ose 3 si më lart, përveç formularit të plotësuar nevojitet  kopja e dokumentit identifikues për personat fizikë, ndërsa për entitetet juridike nevojitet kopja e dokumentit identifikues të pronarit dhe kopja e certifikatës së regjistrimit të biznesit.

Klikoni këtu për shkarkimin e Formularit për aplikim të Raportit Kreditor

Për personat fizikë raporti kreditor është falas një herë në vit. Çdo raport shtesë brenda atij viti duhet të paguhet  3 Euro. Entitetet juridike për çdo raport duhet të paguajnë 3 Euro. Pagesa bëhet në llogarinë e BQK-së 1000700010000136 me përshkrimin “Raporti Kreditor RKK”. 

Raportit Kreditor do t’i bashkëngjitet një listë me përkufizime për termet e përdorura e cila do ta lehtësojë leximin dhe kuptimin e tij.