Odredjivanje specijalnog državnog koda za Republiku Kosova od strane SWIFT-a

07/06/2013

Svetsko udruženje  za medjubankarske finansijske telekomunikacije  (SWIFT) odredilo je jedan poseban državni kod za korišćenje i identifikaciji finansijskih institucija Republike Kosova.  Istovremeno , na osnovu ovog posebnog državnog koda, SWIFT je započeo proces stvaranja medjunarodnog identifikacionog koda  – BIC Centralne banke Republike  Kosova (CBK) i njeno povezivanje na  SWIFT sistemu.  Prema tome, biće i preimenovanje medjunarodnih identifikacionih brojeva lokalnih komercijalnih banaka  povezanih sa SWIFT sistemom na osnovu državnih kodova stranih zemalja i omogućiće se povezivanje na   SWIFT sistemu i drugih lokalnim komercijalnim bankama.

SWIFT sistem danas je primarni sistem medjunarodne komunikacije izmedju finansijskih institucija.  Korišćenje jedinstvenog  državnog koda u vezi CBK i lokalnih komercijalnih banaka na SWIFT sistemu će afirmisati finansijske institucije u zemlji i inostranstvo i olakšati medjunarodne transakcije gradjana i pravnih lica u zemlji.  Takodje CBK će omogućiti efikasno ostvarivanje nadzornih funkcija lokalnih finansijskih institucija, uključujući i borbu  protiv pranja novca  i finansiranje terorizma.

Odluka SWIFT-a za korišćenje posebnog državnog koda za Republiku Kosova je dobijena na odgovarajući zahtev CBK-a, koja je podržana od centralnih banaka zemalja  grupe G-10 i Medjunarodnog monetarnog fonda i Svetske banke.