Odluke Odbora CBK od 23 februara 2017

23/02/2017

Odbor Centralne banke Republike Kosova na sastanku održanom 23 februara 2017 usvojio sledeće odluke :

a) Usvajanje delimične promene u organizacionoj strukturi CBK
b) Usvajanje Pravilnika za izračunavanje minimalne granice solventnosti , adekvatnosti kapitala garantnog fonda za neživotna osiguravače
c) Usvajanje Pravilnika o ulaganju penzionih sredstava