Objavljene su bankarske statistike za avgust 2023. godine

23/09/2023

Prema kalendaru objavljivanja, CBK je objavila bankarske statistike za avgust 2023. godine (https://bqk-kos.org/statistikat/serite-kohore/),

Izdvojeni pokazatelji koji su karakterisali bankarski sektor tokom ovog perioda su bili:

  1. Aktiva i ulaganja

Aktiva komercijalnih banaka je u avgustu 2023. godine zabeležila porast od oko 148,8 miliona evra u odnosu na prethodni mesec. U avgustu 2023. godine je vrednost aktive komercijalnih banaka iznosila 7,09 milijardi evra.

Ulaganja komercijalnih banaka u inostranstvu (u vidu depozita, hartija od vrednosti i drugih plasmana) su zabeležila porast od oko 155 miliona evra u odnosu na prethodni mesec.

  • Depoziti

Depoziti klijenata su u avgustu 2023. godine zabeležili porast od oko 161,6 miliona evra u odnosu na prethodni mesec. Vrednost depozita u avgustu 2023. godine je dostigla 5,83 milijardi evra. Oko 25% depozita su oročeni depoziti. Domaćinstva dominiraju sa oko 66,5% ukupnih depozita (ili oko 3,88 milijardi evra).

Vrednost novih depozita u avgustu je 139,9 miliona (u julu je bila 105,4 miliona).

Prosečna kamatna stopa na depozite u avgustu je iznosila 2,52% (u julu je bila 2,69%).

  • Krediti

Vrednost bruto kredita je na kraju avgusta 2023. godine iznosila 4.729,6 miliona evra, što predstavlja pad od 19,4 miliona evra u odnosu na prethodni mesec.

Vrednost novih kredita je u avgustu iznosila 170,7 miliona (u julu 166,9 miliona).

Kamatna stopa na kredit je u avgustu 6,70% (u julu je bila 6,60%). 

  • Odnos kredita/depozita

Odnos između kredita i depozita je u avgustu bio na nivou od 81,0%.

  • Kapital (akcionarski kapital)

Ukupan kapital komercijalnih banaka je na kraju avgusta 2023. godine iznosio 811,8 miliona evra, što je za 13,65 miliona evra više.