Objavljen godišnji izveštaj CBK-a za 2017

14/06/2018

Centralna banka Republike Kosova je objavila godišnji izveštaj za 2017 koji sumira sve događaje u sektorima koji su deo odgovornosti CBK -a
Godišnji izveštaj CBK za 2017 godine, kako to zahteva Zakon o centralnoj banci, predstavlja pregled ekonomskih i finansijskih kretanja i aktivnosti CBK tokom 2017 godine, gde je očiglendo da je CBK uspešno postigla da ostvari svoje zakonske ciljeve.
Izveštaj u početku daje rezime glavnih ekonomskih i finansijskih kretanja u ekonomijama Eurozone i jugoistočne Evrope, kako bi nastavili sa razvojem u kosovskoj ekonomiji. Procenjuje se da ekonomski rast na Kosovu u 2017 godini, bio 3.7, dok za 2018 god. predviđa se da će realna stopa BDP-a biti u rasponu od 4.2% do 4.4%.
U 2017 godini, finansijski sistem je karakterisao povećanje aktivnosti , sa posebnim naglaskom na rast kreditiranja banaka po godišnjoj stopi od 11.5 procenata. Takođe , značajan rast bankarskog sektora predstavlja smanjenje nekvalitetni kredita, koji su pali na 3.1 posto, značajan niži nivo u odnosu na druge zemlje u regionu.
Kamatne stope na kredite nastavile su da opadaju, doprineseći dalje poboljšanju uslova za pristup finansiranju banaka. Prosečna kamatna stopa na kredite na kraju 2017 godine iznosila je 6.8 posto, u poređenju sa stopom od 7.2 posto zabeleženom u istom periodu prošle godine.
Posebni značaj ima i poboljšanje učinka sektora osiguranja, koji je nakon dužeg perioda finansijske krhkosti , uspeo poboljšati perfomanse i ostvariti neto dobit od 6.4 miliona euro. Ovo poboljšanje učinka odražava uspeh regulatornih i nadzornih mera CBK-a za poboljšanje učinka ovog sektora . Sektor mikrofinansija zabeležio je rast kreditne aktivnosti , dok je ukupna vrednost aktive dostigla 193.5 miliona euro, što predstavlja značajan godišnji rast od 29.4 podsto. Penzioni fondovi karakterisali su pozitivnim rezultatima u 2017 godini, sa ukupnom vrednošću imovine koja je dostigla 1.65 miliardi euro, značajnim rastom aktive od 16.0 posto, a udvostručila je donaciju od investicija koja je dostigla 103.1 miliona euro u 2017 godini.
U cilju održavanja stabilnog bankarskog sistema , CBK je tokom 2017 godine izvršila ispitivanje komercijalnih banaka u skladu sa predviđenim planom, pri čemu je u skladu sa međunarodnim praksama u relevantnoj oblasti posebna pažnja posvećena kreditnom riziku , kreditnom riziku, riziku likvidnosti, tržišni rizik i drugi rizici, zasnovani na pristupu koji se zasniva na riziku za nadzor.
Centralna banka Republike Kosova, veliku pažnju je posvetila zaštiti korisnika finansijskih usluga. Tokom proteklih godina u CBK su razmotrene 602 žalbe korisnika finansijskih usluga (fizička i pravna lica), gde 335 žalbe su deponovane za , MFI, NBFI i penzioni fondovi , dok 267 žalbe bile su deponovane za osiguravajuće kompanije. Tokom 2017 godine, poseban značaj CBK-a je posvetila usvajanju Okviru Bazel za kapital , Zakonu o mikrofinansijskim institucijama i Nebankarskim finansijskim institucijama , novog Zakona o zaštiti potrošača , kompletiranje regulatornog okvira za nadzor osiguravača , Dopuna za regulatorni nadzor penzionih fondova i podršku Stuba finansijskog nadzora. CBK-a je nastavila da koristi tehničku pomoć tokom 2017 godine, koju pružaju međunarodne finasijske institucije i drugi donatori sa postojećim projektima kao i sa nove inicijative.
Za više Godišnji izveštaj