Program za Studentsko stažiranje

Pripravnički program za studente

Cilj i trajanje:

Pripravnički program za studente koji nudi CBK omogućava vezu između teorijskih znanja stečenih tokom studija i pripravničkog staža u nezavisnim javnim institucijama. Ovaj program traje četiri nedelje i ni na koji način ne podrazumeva formalni radni odnos sa CBK-om.
Izabrani studenti će tokom pripravničkog staža biti raspoređeni po organizacionim jedinicama određenim od strane CBK i radiće pod instrukcijama nadređenih u tim relevantnim jedinicama. Na kraju pripravničkog staža, studenti će dobiti sertifikate o završetku dotičnog programa.

Kako se možete prijaviti?

Studentima se prvo preporučuje da posete veb stranicu CBK-a i da se upoznaju da dužnostima i odgovornostima naše institucije. Zatim, pre podnošenja prijave, molimo vas da pažljivo pročitate prijavu za pripravnički staž i da se u skladu sa tim opredelite za oblasti koje vas interesuju ili organizacione jedinice koje smatrate korisnim za završetak pripravničkog staža, kao:

 • Odeljenje za bankarski nadzor;
 • Odeljenje za nadzor osiguranja;
 • Odeljenje za licenciranje i standardizaciju;
 • Odsek za žalbe korisnika finansijskih usluga; 
 • Odsek za sprečavanje pranja novca;
 • Odsek za penzioni nadzor i THV;
 • Odeljenje za administraciju;
 • Odeljenje za upravljanje sredstvima;
 • Odeljenje platnog sistema;
 • Odeljenje za informacionu tehnologiju;
 • Odeljenje za statistiku;
 • Odsek za kreditni registar;
 • Odsek za preispitivanje;
 • Odeljenje za finansijsko planiranje i izveštavanje;
 • Odeljenje za odnose sa inostranstvom;
 • Pravno odeljenje;
 • Odeljenje za finansijsku stabilnost i ekonomske analize;
 • Odeljenje za upravljanje rizikom;
 • Odeljenje za ljudske resurse.

Nastavnu praksu u Centralnoj banci Republike Kosovo mogu da pohađaju studenti koji ispunjavaju sledeće kriterijume:

 • Da su pri kraju visokih univerzitetskih studija u zemlji ili inostranstvu (poželjno je da su barem završili drugu godinu); kao što su ekonomski fakultet i slično, pravni fakultet ili računarske nauke;
 • Prednost će imati studenti sa prosečnom oceno  iznad 8;
 • Da su sposobni za rad u grupi i individualno;
 • Da imaju veoma dobra znanja za rad sa računarom na programima MS Office (po mogućnosti sa odgovarajućim potvrdama).

Svi studenti moraju da dostave sledeća dokumenta:

 • Zvanični obrazac CBK-a za podnošenje prijave za „Pripravnički program za studente“;
 • Detaljnu biografiju;
 • Prateće (motivaciono) pismo gde se izražava zainteresovanost za pripravnički staž;
 • Spisak sa ocenama iz relevantnog univerziteta (u slučaju da kandidat pohađa visoke studije treba da poseduje spisak sa ocenama svih završenih semestara do trenutka podnošenja prijave);
 • Referentno pismo od pedagoga/profesora iz relevantnog univerziteta ili preporuku iz univerziteta;
 • Kopiju lične karte ili nekog drugog identifikacionog dokumenta.

Postupak podnošenja prijave:

 • Zadnji rok za podnošenje prijava je 7. jun 2023.
 • Podnošenje prijava može se uraditi preko elektronske pošte na praktika@bqk-kos.org ili direktno u arhivi CBK-a, ulica Garibaldi 33, 10000 Priština, Republika Kosovo.
 • Obrazac za podnošenje prijave možete preuzeti sa zvanične stranice:  www.bqk-kos.org
 • Nepotpune dokumentacije neće biti uzete na razmatranje.