Objasnjenje

24/06/2010

Sa ciljem da se razjasni pomenuti  slučaj ,su pozvani  odredjeni  broj,  rukovodioca  bivṡ e BPK, ukljucujuci i sadaṡnjeg  guvernera CBK-a, koji  je u BPK zaposlen krajem marta  2003. Ṡto se tiče pomenutog pitanja,  Guverner  Rexhepi  obezbedio je dokumentaciju  tog  vremena i  dao objaṡnjenja oko činjanica i procesa koji je predhodio odluci za likvidaciju ove Kompanije osiguranja od strane upravnog odbora bivṡe BPK-a , po osnovu Uredbe UNMIK-a za osiguranje ,br. 2001/25 i Uredbe  BPK-a.
CBK i  Guverner su bili i ostaju transparentni  za javnost  i to je upravo  glavni razlog  koji se odnosi  na ovo objaṡnjenje  kako bi se uklonile konfuzije  koje   u javnost  može da  dovede  navedeni  članak , objavljen u dnevnom listu ”Zëri”.
Priṡtina, 23 juna 2010
Direkcija za spoljne odnose
Centralna Banka Republike Kosova