Opšte funkcije

Departman upravljanja rizikom

Departman upravljanja rizikom je odgovoran za posebne aktivnosti najvišeg značaja , koje se izvode i koordiniraju na nivo CBK. Među ovim aktivnostima , pre svega dolazi sastavljanje i ažuriranje strateškog plana CBK, kao i praćanje njegovog sprovođenja. Blisko povezana ove aktivnosti je i izrada politika za postizanje aktivnosti CBK. Ostale aktivnosti su upravljanje opšteg rizika aktivnosti CBK. Takođe i koordinacija posebnih razvojnih projekata CBK i koordinacija tehničke pomoći , koje se nude CBK od raznih institucija u okviru tih aktivnosti.
Departman upravljanje rizikom ima sledeće glavne funkcije:
• Strateško planiranje i priprema politika za postizanje ciljeva:
• Izradu strateškog plana predložen od strane CBK i predloga za postizanje ciljeva CBK u saradnji sa svim relevantnim organizativnim jedinicama;
• Pračenje i izveštavanje u vezi realizacije strateškog plana CBK;
• Predlog za ažuriranje strateškog plana CBK i politika za postizanje ciljeva CBK;
• Preporuke mere i radnje radi realizacije strateškog plana CBK i politika za postizanje ciljeva CBK;
• Pružanje saveta i preporuka u vezi pitanja i strateški razvoj u odnosu CBK , sa osestrinskim institucijama u inostranstvu i relevantnim međunarodnim institucijama;
• Upravljanje ukupnog rizika:
• Uspostavljnaje , održavanje i razvoj sveobuhvatnog okvira upravljanja rizikom, uzeći u obzir integraciju upravljanja rizikom u svim operacijama i relevantnom administracijom CBK;
• Osiguravanje da CBK održava adekvatne procese u upravljanju rizicima u vezi sa svojim aktivnostima;
• Monitoring odgovornosti upravljanja rizicima proverene celoj CBK;
• Pružanje pomoći guvernera i Izvršnom odboru , kroz odgovarajuće analize rizika , odlučivanja u važnim slučajevima;
• Koordinacija razvoja projekata i kordinacija primljene tehničke pomoći;
• Priprema, organizacija i procena razvoja posebni projekata na osnovu odluke guvernera ili Izvršnog odbora;
• Analiza i izveštavanje o određenim aspektima operacija i administracije CBK ;
• Priprema i predlaganje pravila i procedura za analizu i formulaciju CBK za tehničku pomoć , kao i za ostvarivanje monitoringa i procenu primljene tehničke pomoći ;
• Praćenje i pružanje pomoći u sprovođenju rezultata tehničke pomoći.

 

Departman za spoljne odnose

Centralna banka Republike Kosova (CBK) obavlja svoju delatnost samostalno i nezavisno , odnosno obavlja poslove i ispunjava ciljeve utvrđene zakonom. Nazavisnost i samostalnost CBK u skladu sa najboljim institucionalnim praksama podrazumeva visok nivo transparentnosti i odgovornosti od njene strane. Štaviše, obavestiti državne institucije i širu javnost oko politika , zadataka i poslove CBK je jedna od njenih dužnosti . Takođe, jedan od njenih zadataka je i komunikacija i saradnja sa relevantnim međunarodnim organizacijama. Oba ova zadatka CBK su definisane učlanu 8 Zakona o CBK i jesu u funkciji postizanja njenih ciljeva definisanih ovim zakonom.

Departman za spoljne odnose je glavna organizativna jedinica za spoljnu komunikaciju, koordinacije irazvoj odnosa sa relevantnim državnim institucijama, relevantnim organizacijama i širu javnost. Takođe ovaj departman doprinosi i u održavanju i razvoju institucionalnih odnosa sa svim akterima finansijskog sistema.

Departman za spoljne odnose ima sledeće glavne funkcije:

• Koordinacija i razvoj institucionalnih odnosa sa relevantnim državnim institucijama;

• Koordinacija i razvoj komunikacije sa medijama i širu javnost ;

• Koordinacija i razvoj komunikacije i saradnje sa stranim autoritetom i međunardonim organizacijama;

• Doprinos u održavanju i razvoju institucionalnih odnosa sa svim zainteresovanim

stranama finansijskog sistema;

• Briga za protokol CBK i organizaciju sastanaka i konferencija CBK visokog nivoa;

• Redakcija i lektorisanje raznih publikacija i materijala;

• Redovno ažuriranje internet stranice CBK;

• Koordiniranje izveštaja i drugi aktivnosti CBK u procesu evropskih integracija;

• Organizovanje i upravljanje CBK obaveza u oblasti finansijske edukacije javnosti;

• Pružanje prevoda pismeni usmeni između albanskog, srpskog i engleskog jezika

• Briga za važne interne komunikacije.

 

Departman Ekonomske analize i finansijske stabilnosti

Centralna banka Republike Kosova (CBK) ima primarni cilj očuvanja i održavanja stabilnog finansijskog sistema, t.j. sekundarnu finansijsku i objektivnu stabilnost da doprinese na stabilnosti cena. Takođe drugi cilj , ne naneti dva prva ciljeva , ima podržavanje opštih ekonomski politika vlade. Ovi tri ciljevi se odnose na dužnosti i odgovornosti Departmana ekonomske analize i finansijske stabilnosti. Departman ekonomske analize i finansijske stabilnosti je primarni departman odgovoran za obavljanje opšti i posebni analiza ekonomije i finansijskog sektora prati kontinuirano proučavanje razvoja i procese koje mogu uticati na finansijsku stabilnost. Ovaj departman takođe sastavlja odgovarajuće izveštaje o ekonomskim i finansijskim kretanjima, kao i brine za njihovo objavljivanje i za komunikaciju rezultata kod nadležnih organa i drugi relevantni akteri .
Tri ciljevi CBK su definisani u članu 7 Zakona za CBK , dok odgovarajući zadaci su navedeni u članu 8 i detaljni su u narednim članovima . Takvi zadaci u kojima doprinosi Departman ekonomske analize i finansijske stabilnost uključuje sastanke , analize i objavljivanje relevantnih ekonomskih i finansijskih informacija; saradnju i učešće u savetima i relevantnim međunarodnim organizacijama; delovanje kao ekonomski savetnik za Vladu i drugih javnih subjekata ; procenu finansijske stabilnosti , postavljanje politika za unapređenje i očuvanje stabilnosti finansijskog sistema ; i postavljanje politika za doprinos u postizanju stabilnosti cena , kao i makroekonomske stabilnosti uopšte.
Rad Departmana ekonomske analize i finansijske stabilnosti je podeljen u tri odvojene oblastitri : makroekonomske analize , finansijska stabilnost, publikacije i biblioteka. U okviru ovih oblasti , Departman za ekonomske analize i finansijsku stabilnost ima sledeće glavne funkcije:
Makroekonomske analize:
• Analiza makroekonomskih kretanja i identifikacija rizika za privredu zemlje
• Praćenje ekonomskih zbivanja u regionu i šire;
• Preporuka mera za unapređenje stabilnosti cena u zemlji i drugim relevantnim ekonomskim merama;
• Sastavljanje istraživačkih materijala o različitim makroekonomskim temama .

Finansijska stabilnost:
• Analiza sistema aktivnosti po sastojnim sektorima;
• Identifikuje , proceni i prati rizike za finansijski sistem (sa posebnim osvrtom na bankarski sektor);
• Procena stabilnosti bankarskog sistema (uključujući stres-test)
• Procena infrastrukture i finansijskim tržištima;
• Procena izgleda domaćeg finansijskog sistema i preporuke mera za unapređenje finansijsku stabilnost;
• Sastavljanje istraživačkih materijala o različitim finansijskim temama.

Publikacije i biblioteka:

• Tehnička priprema publikacija CBK;
• Upravljanje i obogaćivanje biblioteke CBK.

Departman za planiranje i finansijsko izveštavanje 

Centralna banka Republike Kosovo (CBK) upravlja finansijskom stranom svoje delatnosti u skladu sa Zakonom o CBK-u i međunarodnim standardima. Osnovne relevantne dužnosti CBK-a specifikuju se u članovima 53-59. Zakona o CBK-u i drugom važećim zakonodavstvom. Finansijska strana delatnosti CBK-a specifikuje se detaljnije u relevantnim unutrašnjim politikama i propisima kao i u budžetu i drugim planovima.
Departman za planiranje i finansijsko izveštavanje je organizaciona jedinica odgovorna za unutrašnja finansijska pitanja CBK-a. Specifičnije, njen rad uključuje vođenje finansijskih knjiga, pripremanje finansijskih pregleda, vršenje finansijskih analiza, planiranje budžeta i njegovo sprovođenje, upravljanje dodeljenim grantovima, obradu troškova i obavljanje poslova kancelarije za podršku.
U okviru Departmana za planiranje i finansijsko izveštavanje postoji Divizija za računovodstvo i podršku i Divizija za nadzor i budžetske analize. Departman za planiranje i finansijsko izveštavanje ima sledeće ključne funkcije:
• Upravljanje osnovnim računovodstvenim funkcijama i finansijskim računovodstvom;
• Pripremanje i objavljivanje finansijskih pregleda;
• Pripremanje finansijskih analiza;
• Izrada, kontrola i sprovođenje godišnjeg budžeta;
• Upravljanje evidencijom računovodstva troškova;
• Upravljanje grantovima dodeljenih CBK-u;
• Obrada manjih troškova i plaćanja;
• Obavljanje poslova kancelarije za podršku o transakcijama sa nostro računima;
• Komunikacija i upravljanje finansijskim aktivnostima sa računima MMF-a;
• Saradnja sa spoljnim revizorima i drugim relevantnim stranama o finansijskim aspektima i finansijskoj evidenciji u CBK-u.
 

Departament pravnih poslova

Departament pravnih poslova je odgovoran za pitanja pravne prirode odnosno pružanje usluga i pravne podrške za CBK. Departament pravnih poslova preduzima potrebne mere kako bi , osigurao da sve aktivnosti CBK su skladu sa “Zakonom o Centralnoj banci Republike Kosova” i drugih zakonskih i podzakonskih akata koji su na snazi. Departament pravnih poslova ima obaveze i odgovornosti i to:
1. Pružanje pravne podrške u sastavljanju primarnog i sekundarnog zakonodavstva, kao i drugih unutrašnjih akata;

2. Davanje potvrde i pravna mišljenja za pravne akte koje su poslate na usvajanje u izvršni odbor , u skladu sa politikom za donošenje pravnih akata u CBK ;

3. Davanja saveta i mišljenja u pisanoj formi na zahtev i slučaj;

4. Profesionalna podrška u rešavanju izazova koji su nastali u procesu evropskih integracija , posebno oblastima pod nadležnostu CBK i povezane pravnom sferom;

5. Pomaganje osoblju CBK za što pravednu primenu važećeg zakonodavstva od strane CBK i drugih podzakonskih akata;

6. Komunikacije sa drugim organizacionim jedinicama, u cilju obaveštenja i identifikacije praznine i potreba za dopunu postojećeg zakonodavstva i pojašnjenje procedura;

7. Pružanje pravne pomoći u izradi sporazuma , povezivanje CBK sa domaćim i međunarodnim institucijama;

8. U koordinaciji sa ostalim Departmanima /odgovarajućim divizijama o, učešće na raznim sastancima, lokalnih institucija gde se raspravlja o zakonu ili drugih pravnih akata koji direktno ili indirektno se povezuju sa funkcijama i dužnostima CBK;

9. Razmatranje ugovora o nabavci iz pravne perspektive;

10. Komunikacija sa pravosudnim institucijama (policija, sudovi, tužilaštvo) u vezi pitanja koji su u okviru svoje nadležnosti (molbe, žalbe, zastupanja, obaveštenja, odgovori, i t.d.) u cilju zaštite interesa CBK pred tim ili drugim relevantnim organima , shodno relevantnim procedurama;

11. Izvršenje pripremnih radnji u cilju što profesionalnog predstavljanja u raznim sporovima kada CBK se predstavlja kao stranka;

12. Saradnja sa departmanima/divizijama u toku procesa parnice;

13. Procedura u roku sa pravnim i vanrednim sredstvima zavisno od slučaja u drugim instancijama van CBK ;

14. Izveštavanje kod zamanika guvernera ili guvernera u cilju obaveštavanja o događajima i trendovima osetljivih slučajeva;

15. Vodjenje odgovarajuće evidencije za zastupljene slučajeve;

16. Informisanje menadžmenta banke za svaki razvoj u zakonu, koji može uticati u ispunjavanju zadataka CBK , analizirajući moguće posledice i predloži odgovarajuće reforme kako bi se uzeli u obzir ovi razvoji;
17. Obavlja i druge poslove u okviru vršenja svojih navedenih odgovornosti definisani pravnim aktima posvećene odgovarajućoj oblasti.