Odbor CBK

Bashkim NurbojaPredsednik Odbora CBK
Ahmet IsmailiĆlan Odbora CBK
Nora Latifi JashariĆlan Odbora CBK
Nexhat Kryeziu Ćlan Odbora CBK
Arta Hoxha Ćlan Odbora CBK

Odbor Centralne banke
Prema Zakonu Centralne banke Republike Kosova, Odbor Centralne banke čine Guverner i četiri (4) neizvršna članova, kojima je poverena dužnost usvajanja i nadzora izvršavanja politika , i supervizija administracija aktivnosti Centralne banke .
Odbor Centralne banke ima sledeće nadležnosti i zadatke :
• usvaja sve propise Centralne banke i supervizije implementacije politika kao i izvršavanje zadataka Centralne banke;
• usvaja odredbe o hitnoj asistenciji likvidnosti, kao što je predloženo od Izvršnog odbora;
• usvaja imenovanje Glavnog unutrašnjeg revizora , na predlog Guvernera;
• imenuje zamenika Guvernera na predlog Guvernera ;
• imenuje sekretara Odbora Centralne banke na predlog Guvernera;
• odobrava godišnji budžet Centralne banke, koji takođe treba posebno sadržati odobrenje o godišnjoj naknadi za sve zaposlene;
• utvrđuje računovodstvenu politiku Centralne banke i odobrenje godišnjeg izveštaja, i drugih formalnih izveštaja i finansijskih izjava Centralne banke;
• imenuje spoljnog revizora Centralne banke ;
• odlučuje da li Centralna banka treba da uzima zajam i utvrđuje uslove za takve pozajmice;
• na predlog Izvršnog odbora , određuje organizacionu strukturu Centralne banke, uključujući osnivanje i lokaciju kancelarija i operativnih objekata;
• usvaja pravila i procedure Odbora Centralne banke ; i
• obavlja i druge poslove i ovlašćenja koja su data u Zakonu o Centralnoj banci Republike Kosova ili bilo kojim drugim zakonom .
Sastancima odbora Centralne banke predsedava predsednik, koji je izabran od strane Odbora Centralne banke iz reda svojih neizvršnih članova.
Odbor Centralne banke će se sastajati onoliko često koliko to zahteva aktivnost Centralne banke, ali ne manje od deset puta u toku kalendarske godine.