Kancelarija rukovodioca unutrašnje revizije

Departman za unutrašnju reviziju

Unutrašnja revizija u Centralnoj banci Republike Kosova (CBK) vrši se shodno Zakona o CBK i međunarodnim standardima. Odgovarajuće osnovne obaveze CBK navedene u članu 60-62 Zakona o CBK . Unutrašnja revizija CBK navedena je detaljnije u statutu revizije CBK , priručnike revizije, kao i u godišnjoj unutrašnjoj reviziji.
Departman za unutrašnju reviziju je organizaciona jedinica odgovorna za sprovođenje unutrašnje revizije u CBK. Unutrašnja revizija CBK je nezavisna objektivna funkcija, i konsultantna i projektovana aktivnost kako bi da povećala vrednost i poboljša poslovanje i upravljanje CBK . Departman unutrašnje revizije pomaže u postizanju ciljeva CBK u ocenjivanju izveštavanju i preporučivanju koje se odnose na evidencije i finansijske izveštaje , budžetskih i računovodstvenih procedura , upravljanje rizicima i druge kontrole primenjene od strane CBK, efikasnosti i profitabilnosti sa koje upravlja CBK , ili bilo kom pitanju .
Departman unutrašnje revizije ima sledeće glavne funkcije:
• Pripremanje i predloge godišnjeg plana unutrašnje revizije od pristupa na bazi rizika;
• Planiranje specifične unutrašnje revizije po godišnjem planu unutrašnje revizije;
• Organizovanje i izvršenje ad hoc revizija po zahtevu rukovodioca unutrašnje revizije;
• Konsultacije i saradnju sa organizacionim jedinicama revizije tokom procesa posebne unutrašnje revizije ; komunikacija sa drugim organizacionim jedinicama i relevantnim spoljnim stranama ;
• Priprema izveštaja unutrašnje revizije u vezi posebnih revizija ; razjašnjenje i diskusija o nalazima i preporuka sadržanim u izveštajima unutrašnje revizije ; uključivanje u ovim izveštajima komentarima menadžmenta ;
• Praćenje i vrednovanje sprovođenja preporuka sadržanih u izveštajima unutrašnje revizije;
• Redovno i vanredno izveštavanje o pitanjima unutrašnje revizije.